Αρχική Νέα Οικονομία ΤΕΕ: Από το Γ’ΚΠΣ θα χαθεί…ένα Δ’ΚΠΣ

ΤΕΕ: Από το Γ’ΚΠΣ θα χαθεί…ένα Δ’ΚΠΣ

9

Ορατός είναι ο κίνδυνος απώλειας από το Γ΄ ΚΠΣ του ισοποσου που προσδοκά να λάβει η Ελλάδα από το Δ΄ ΚΠΣ, προειδοποιεί το Τεχνικό Επιμελητήριο με σημερινή ανακοίνωσή του.

Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης έχει ως εξής:

Είναι γνωστό σε όλους ότι η απορρόφηση κοινοτικών κονδυλίων που προβλέπονται από το Γ΄ ΚΠΣ κινείται σε πολύ χαμηλά επίπεδα, με συνέπεια να χάνονται για τη χώρα μας υπερβολικά πολλά χρήματα, γεγονός που έχει ως άμεσο αποτέλεσμα την επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας και έμμεσα την αύξηση της ανεργίας, τη δυσμενή θέση διαρκώς αυξανόμενου αριθμού επιχειρήσεων και την καθυστέρηση υλοποίησης βασικών κοινωνικών υποδομών.

Επειδή ο ρυθμός απορρόφησης των κοινοτικών κονδυλίων είναι αποφασιστικής σημασίας, καθώς – εκτός των άλλων – επηρεάζει την διαπραγματευτική θέση της χώρας μας ως προς το Δ΄ ΚΠΣ και επειδή τα κονδύλια που κινδυνεύουν να χαθούν από το Γ΄ ΚΠΣ, είναι σχεδόν όσα συνολικά προβλέπονται για τη χώρα μας από το Δ΄ ΚΠΣ, γεγονός που καθιστά εξαιρετικά δύσκολη τη θέση των εκπροσώπων μας στις ευρωπαϊκές επιτροπές, κρίνεται απαραίτητη η λήψη άμεσων μέτρων, έτσι ώστε να αυξηθεί ο ρυθμός απορρόφησης των κοινοτικών κονδυλίων.

Η εφαρμογή του κανόνα ν+2, που δεν ελήφθη, όπως προκύπτει, σοβαρά υπόψη, καταλήγει στην απώλεια κονδυλίων σε αρκετά επιμέρους προγράμματα του Γ΄ ΚΠΣ (εκπαίδευση, ανταγωνιστικότητα, περιβάλλον, Κοινωνία της Πληροφορίας, ΠΕΠ). Κατ’ εφαρμογή του κανόνα θα οδηγήσει εφέτος στην απώλεια κονδυλίων που είχαν δεσμευτεί το 2002 και δεν απορροφήθηκαν ως το τέλος του 2004 εξαιτίας του κακού σχεδιασμού των έργων. Αξίζει να σημειωθεί ότι εκκρεμούν αιτήματα εξαίρεσης ποσών από τον κανόνα, χωρίς, όμως, να διευκρινίζεται από καμιά πλευρά, ποια κονδύλια αφορά η εξαίρεση και για ποια έργα.

Η έλλειψη ετοιμότητας από πλευράς δικαιούχων συντελεί σε μεγάλο ποσοστό στους χαμηλούς δείκτες απορρόφησης των κοινοτικών κονδυλίων. Η έλλειψη, μάλιστα, κατάλληλης υποδομής, στερεί από τους δικαιούχους τη δυνατότητα σύνταξης, κατά τρόπο πλήρη και έγκαιρο, μιας ολοκληρωμένης πρότασης προς χρηματοδότηση. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι δείκτες απορρόφησης κυμαίνονται στις Περιφέρειες Ηπείρου και Βόρειου Αιγαίου στο 14%, ενώ στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στο 12%.

Στα προγράμματα του ΚΠΣ δεν λήφθηκε καθόλου υπόψη η ανεργία της μετα-Ολυμπιακής περιόδου που πλήττει κυρίως τα τεχνικά επαγγέλματα. Είναι χαρακτηριστικό ότι δεν προβλέπεται συμμετοχή εκπροσώπου του ΤΕΕ στην επιτροπή παρακολούθησης τομεακών προγραμμάτων του υπουργείου Απασχόλησης ενώ απορρίφθηκε πρότασή του, τουλάχιστον σε πρώτη φάση, από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος της Κ.Π. EQUAL. Βασικός σκοπός της πρότασης είναι να συμβάλλει στη διασφάλιση και διεύρυνση των δυνατών θέσεων απασχόλησης στον κλάδο κατασκευών, των κοινωνικών ομάδων που αντιμετωπίζουν προβλήματα είτε παραμονής λόγω αλλαγών του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της αγοράς εργασίας είτε πρόσβασης, εξαιτίας της έλλειψης ειδικών γνώσεων ή προσόντων, απαντώντας ταυτόχρονα και στις επίκαιρες ανάγκες του κλάδου κατασκευών. Στην υλοποίηση της πρότασης θα συμμετείχαν μεταξύ άλλων το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών (Ι.Ο.Κ.), το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, η ΠΕΔΜΕΔΕ, η ΠΕΔΜΗΕΔΕ, ο ΣΑΤΕ, το ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ ΑΕ.

Ως προς την κακή πορεία του προγράμματος, χαρακτηριστικό είναι πως ενώ έχουμε διανύσει τα 4 από τα 6 χρόνια του Γ΄ ΚΠΣ, δεν υπάρχουν ακόμη στοιχεία από την προβλεπόμενη ενδιάμεση αξιολόγηση, τα οποία θα τροφοδοτούσαν αξιόπιστα τη συζήτηση για την αναθεώρηση του σχεδιασμού του Γ΄ ΚΠΣ, που γίνεται αυτήν την περίοδο, και θα περιόριζε τις απώλειες.

Οφείλουμε να επισημάνουμε ότι από τη γενική εικόνα διαφοροποιείται το ΥΠΕΧΩΔΕ, το οποίο, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα τις προηγούμενες ημέρες, καταγράφει τη μεγαλύτερη απορροφητικότητα κονδυλίων. Ωστόσο – και σε κάθε περίπτωση – προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η απορροφητικότητα, θα πρέπει να υπάρχει διαρκής ενημέρωση μεταξύ των συναρμοδίων υπηρεσιών και ταυτότητα απόψεων που διατυπώνονται προς τις κοινοτικές υπηρεσίες.

Εξάλλου, αναφορικά με την τελευταία επιστολή που στάλθηκε στο υπουργείο Οικονομίας από τον Graham Meadows, κατ΄ εντολή της Επιτρόπου για την Περιφερειακή Πολιτική κας Hubver, και τις συγκεκριμένες επισημάνσεις του για παρατυπίες, είτε σε διαδικασίες ελέγχου, είτε σε συμβάσεις και έργα, οφείλουμε να παρατηρήσουμε ότι ανεξάρτητα από την ακρίβεια ή όχι όσων περιέχονται σ΄ αυτή, είναι γεγονός ότι διαμορφώνουν ένα εξαιρετικά γενικότερα αρνητικό κλίμα στις σχέσεις μας με την Ε.Ε.

Καθώς ως τις 28 Φεβρουαρίου θα πρέπει να υπάρξει τεκμηριωμένη απάντηση, στο σύνολο, αλλά και στις επιμέρους παρατηρήσεις, ώστε να αποτραπεί αναστολή πληρωμών από το Ευρωπαϊκό Αναπτυξιακό Ταμείο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για ένα πλήθος έργων στο κέντρο και την περιφέρεια, το ΤΕΕ θεωρεί ότι θα πρέπει να τεθεί τέλος σε κάθε ίχνος καχυποψίας και αμφισβήτησης από πλευράς κοινοτικών υπηρεσιών, ταυτόχρονα, όμως, να γίνει απολύτως κατανοητό από τις ελληνικές υπηρεσίες ότι εφόσον θέλουμε να αξιοποιήσουμε την κοινοτική συνδρομή σε μια σειρά αναπτυξιακά προγράμματα και έργα, οφείλουμε να κινούμαστε αυστηρά μέσα στο πλαίσιο των κανόνων που έχουν τεθεί και έχουμε αποδεχτεί ως χώρα.
Η παρελκυστική τακτική ή η απόπειρα παράκαμψης των κανόνων, όχι μόνο δεν ωφελεί την χώρα, αλλά αντιθέτως οδηγεί σε σοβαρά προβλήματα που αναστέλλουν κάθε αναπτυξιακή προσπάθεια.

Μόνος τρόπος, κατά το ΤΕΕ, για να ανατραπεί η δυσμενής κατάσταση είναι η εφαρμογή κανόνων πλήρους διαφάνειας, ο ανοικτός διάλογος με όλους τους άμεσα εμπλεκόμενους, καθώς και η αποδοχή της αρχής της ίσης μεταχείρισης.
Με βάση την τελευταία δεν θα πρέπει οι υπηρεσίες της Ε.Ε. να επιβάλλουν όρους προς την Ελληνική πλευρά που δεν προβλέπονται σε οδηγίες και κανονισμούς της (Ε.Ε.).

Θα πρέπει και από την πλευρά της κοινότητας και από την Ελληνική πλευρά να αποδειχθεί ότι δεν ομιλούμε για «εικονικές» τελικά χρηματοδοτήσεις, αλλά για τη δημιουργία έργων και δράσεων προς τις οποίες κατευθύνονται αυτές οι χρηματοδοτήσεις.

Θα πρέπει να υλοποιηθεί ένα σύστημα ασφαλούς και αποδοτικού ελέγχου. Αλλά το κύριο πρόβλημα δεν είναι η δημιουργία μηχανισμού ελέγχου, αλλά στήριξης των μηχανισμών παραγωγής, η απουσία των οποίων οδήγησε σε αδυναμία των φορέων να «ωριμάσουν» έργα και να απορροφήσουν πιστώσεις.

Το ΤΕΕ, ως τεχνικός σύμβουλος της πολιτείας, έχει την ικανότητα να λειτουργήσει ως καταλύτης στην ελαχιστοποίηση των χαμένων πόρων. Τόσο η ειδική Ομάδα Εργασίας, όσο και εκπρόσωποι του στις επιτροπές παρακολούθησης, έχουν την δυνατότητα και τις γνώσεις να επέμβουν καθημερινά στην πολιτική ηγεσία και στις Διαχειριστικές Αρχές με θετικό και εποικοδομητικό τρόπο. Αρκεί, βέβαια, να αξιοποιηθεί η γνώση και η εμπειρία από τις κεντρικές υπηρεσίες του Γ΄ ΚΠΣ.