Αρχική Νέα Τοπικά Μικροεπισκευές σπιτιών με γρήγορες διαδικασίες

Μικροεπισκευές σπιτιών με γρήγορες διαδικασίες

7


Ένα πάγιο αίτημα των κατοίκων των χωριών που η Τοπική Αυτοδιοίκηση το έθεσε έντονα ικανοποιήθηκε, μετά την απόφαση του υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ, σύμφωνα με την οποία αντί της έκδοσης άδειας δόμησης απαιτείται “έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας” σε μια σειρά εργασιών.
Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χίου με δελτίο τύπου ενημερώνει ότι αυτές οι εργασίες περιγράφονται ως εξής:
1. Απλές περιτοιχίσεις από λιθοδομή ύψους μέχρι 1 μέτρο.
2. Οριοθέτηση με πασσάλους.
3. Επισκευές όψεων και εξωτερικών ή εσωτερικών επιχρισμάτων.
4. Αντικαταστάσεις κουφωμάτων.
5. Επισκευή στέγης.
6. Κατασκευή λιθόκτιστης κεραμοσκεπούς αποθήκης μέχρι 15 τετραγωνικά μέτρα, σε καλλιεργούμενα αγροκτήματα.
7. Αντλητικές εγκαταστάσεις και απαραίτητα κτίσματα.
8. Άλλες εργασίες μικρής κλίμακας όπως αναλυτικά περιγράφονται στην απόφαση 5219/2004 του ΥΠΕΧΩΔΕ.
Όλα αυτά μπορούν να γίνουν σε συγκεκριμένες περιοχές και συγκεκριμένα:
* Για τις εκτός σχεδίου περιοχές, οι οποίες δεν βρίσκονται σε δάσος, ρέμα, αιγιαλό ή παραλία, καθορισμένα αρχαιολογικό χώρο ή σε περιοχή απολύτου προστασίας.
* Για τις εντός σχεδίου περιοχές, οι οποίες δεν βρίσκονται σε κοινόχρηστο χώρο και δεν γίνονται σε κτήρια που έχουν μη διανοιγμένη παρόδια στοά, ή σε κτήρια που είναι ρυμοτομούμενα ή στατικά επικίνδυνα.


Για τις περιπτώσεις που αναφέρθηκαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:
1. Αίτηση- έντυπο για τις απαιτούμενες εργασίες. Ο ιδιοκτήτης θα επισημάνει και θα υπογραμμίσει, στο πίσω μέρος της αίτησης τις εργασίες που προτίθεται να κάνει.
2. Περιγραφή εργασιών σε σελίδα Α4 και υπογραφή ιδιοκτήτη.
3. Βεβαίωση Δήμου (ή άλλης αρμόδιας υπηρεσίας) ή αντίγραφο δήλωσης κτηματολογίου, ή αντίγραφο τοπογραφικού ή άλλου σχεδίου ή χάρτη.
4. Πλήρης φωτογραφική αποτύπωση επισημαίνοντας με ακρίβεια το ακίνητο.
Ο ιδιοκτήτης μπορεί να υποβάλλει την αίτηση απευθείας στο ΣΧΟΠ και στην ΕΠΑΕ, επισυνάπτοντας τα παραπάνω δικαιολογητικά σε δύο αντίγραφα, τα οποία κατόπιν έγκρισης διαβιβάζονται στην αντίστοιχη Διεύθυνση Πολεοδομίας.
Οι παραπάνω ρυθμίσεις ισχύουν και για τις ήδη εκτελεσθείσες εργασίες, εφόσον προσκομισθούν τα σχετικά δικαιολογητικά και όπου απαιτείται η έγκριση ΕΠΑΕ, στις περιπτώσεις αυτές, μετά τη χορήγηση της έγκρισης ακυρώνεται ή τυχόν συνταχθείσα έκθεση αυθαιρέτου και δεν επιβάλλεται πρόστιμο.
Και καταλήγει η ανακοίνωση της Νομαρχίας που υπογράφεται από το Νομάρχη Π. Λαμπρινούδη: “επισημαίνουμε ότι η απλοποίηση των διαδικασιών, αποτελούσε χρόνιο αίτημα και διεκδίκηση των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της χώρας, προκειμένου να απαλλαχθούν από γραφειοκρατικές επιβαρύνσεις εργασίες μικρής κλίμακας και να αποφεύγεται η συνεπαγόμενη ταλαιπωρία των πολιτών”.