Αρχική Νέα Ελλάδα - Κόσμος «Πολιτεία» για τον φιλόδοξο στόχο της επανίδρυσης της δημόσιας διοίκησης

«Πολιτεία» για τον φιλόδοξο στόχο της επανίδρυσης της δημόσιας διοίκησης

11

Το τριετές πρόγραμμα «Πολιτεία», για την επανίδρυση της δημόσιας διοίκησης, παρουσίασε χθες ο υπουργός Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης (ΥΠΕΣΔΔΑ) Π. Παυλόπουλος, κατά τη διάρκεια της 4ης συνεδρίασης του Εθνικού Συμβουλίου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, στο Ζάππειο Μέγαρο.


Η νέα δημόσια διοίκηση θα λειτουργεί με διαφάνεια και αξιοκρατία και θα προσφέρει στους πολίτες και τις επιχειρήσεις ποιοτικές υπηρεσίες, με χρήση νέων προτύπων διοίκησης και εξελιγμένων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, τόνισε ο κ. Π. Παυλόπουλος, συνοψίζοντας το όραμα της κυβέρνησης και του υπουργείου ειδικότερα για το συγκεκριμένο τομέα. Οι στρατηγικοί στόχοι που τίθενται για την υλοποίηση του οράματος αυτού στη χρονική περίοδο 2005-2007 είναι:


Διαφάνεια της διοικητικής δράσης.


Ποιοτική εξυπηρέτηση όλων των πολιτών κ.λπ.


Οι παρεμβάσεις που θα γίνουν αποτυπώνονται στα υποπρογράμματα του «Πολιτεία» τα οποία αναλύονται ως εξής :


– Υποπρόγραμμα 1: Εξυπηρέτηση Πολιτών και επιχειρήσεων


Προβλέπεται η μεγιστοποίηση των υπηρεσιών των ΚΕΠ (και η σύσταση οργανικών θέσεων σε αυτά) με τη δυνατότητα για την πραγματοποίηση ηλεκτρονικών συναλλαγών, αλλά και με την παροχή εξειδικευμένης εξυπηρέτησης σε ειδικές ομάδες πολιτών όπως ΑμεΑ, μετανάστες κ.ά. Πέραν αυτών θα υλοποιηθούν οι ήδη θεσμοθετημένες ολοκληρωμένες διοικητικές συναλλαγές που θα καταργούν την έκδοση των πιστοποιητικών.


– Υποπρόγραμμα 2: Νέα συστήματα οργάνωσης και διοίκησης δημοσίων υπηρεσιών.


Στο υποπρόγραμμα αυτό περιλαμβάνονται δράσεις που στοχεύουν στην ενίσχυση του στρατηγικού – επιτελικού ρόλου των δημοσίων υπηρεσιών με έμφαση στις περιφέρειες. Περιλαμβάνονται όλες οι δράσεις για την αναδιάρθρωση των υπηρεσιών με βάση τα νέα δεδομένα της χρήσης των νέων τεχνολογιών και των πληροφοριακών συστημάτων, καθώς επίσης και συστήματα Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης, Benchmarking) και μέτρησης της απόδοσης των δημόσιων οργανώσεων.


– Υποπρόγραμμα 4: Ενδυνάμωση ανθρώπινου δυναμικού


Το υποπρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει στοχευμένες δράσεις για κατάρτιση και επιμόρφωση βάσει καταγραφής εκπαιδευτικών αναγκών και μέσω e-learning και εισαγωγή συστημάτων υποκίνησης και αξιολόγησης απόδοσης των στελεχών.


– Υποπρόγραμμα 5: Διαφάνεια και αξίες χρηστής διακυβέρνησης


Περιλαμβάνονται π.χ. μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημόσιων συμβάσεων και κατάρτιση κώδικα δεοντολογίας των υπαλλήλων του δημόσιου τομέα.


– Υποπρόγραμμα 6: Διαχείριση Καταστροφών


Προωθούνται μέτρα για την ενίσχυση του συντονιστικού ρόλου της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, την καθιέρωση Εθνικού Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης, καθώς και βελτιώσεις των Υπηρεσιών Πολιτικής Προστασίας, σε υποδομές και εκπαίδευση στελεχών Πολιτικής Προστασίας.


– Υποπρόγραμμα 7: Τεχνική Βοήθεια


Πρόκειται για τις ενέργειες υποστήριξης του προγράμματος καθώς και για δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας για την ενημέρωση των πολιτών, των δημοσίων υπηρεσιών, αλλά και των κοινωνικών εταίρων.


Μιλώντας στο Συμβούλιο, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Α. Παπαδόπουλος τόνισε την ανάγκη ύπαρξης χρονοδιαγράμματος για την επίτευξη των στόχων, ενώ ο κ. Φ. Κουβέλης, από το «Συνασπισμό» πρότεινε εξειδίκευση των μέτρων για την αναβάθμιση της δημόσιας διοίκησης.

Πηγή: Ναυτεμπορική