Αρχική Νέα Τοπικά Ενημέρωση ΚΕΤΑ για Ενίσχυση Ανταγωνιστικότητας πολύ μικρών επιχειρήσεων

Ενημέρωση ΚΕΤΑ για Ενίσχυση Ανταγωνιστικότητας πολύ μικρών επιχειρήσεων

8


Το ΚΕΤΑ Βορείου Αιγαίου ενημερώνει ότι έγινε η προκήρυξη του προγράμματος “ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ”, που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανταγωνιστικότητα” του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (Γ΄ ΚΠΣ).
Το πρόγραμμα απευθύνεται:
– Σε μεμονωμένες εμπορικές επιχειρήσεις.
– Σε συνεργαζόμενες εμπορικές επιχειρήσεις, με την προϋπόθεση ότι συμμετέχουν τουλάχιστον οκτώ.
Επιλέξιμη θεωρείται μια εμπορική επιχείρηση, εφόσον συντρέχουν οι παρακάτω λόγοι:
* Είναι κατά κύριο λόγο εμπορική, δηλαδή τουλάχιστον 50 % του κύκλου εργασιών της προέρχεται από την άσκηση εμπορικής δραστηριότητας.
* Η εμπορική τους δραστηριότητα ταξινομείται σε ένα από τους επιλέξιμους κλάδους, σύμφωνα με πίνακα που αναφέρεται στην προδημοσίευση.
* Δεν συμμετέχει ήδη σε δίκτυο συνεργαζόμενων επιχειρήσεων με τη μορφή του franchising.
* Έχει έναρξη λειτουργίας πριν από την 1η Ιανουαρίου 2002.
* Κατά το 2004, απασχολούσε τουλάχιστον ένα εργαζόμενο και έως εννέα.
* Εμφανίζει θετικό μέσο όρο κερδών προ αποσβέσεων και φόρων κατά την τελευταία τριετία.
Τα επενδυτικά σχέδια που εντάσσονται στο παρόν πρόγραμμα, ενισχύονται για τις ακόλουθες ενέργειες:
– Επενδύσεις σε πάγια (αναμόρφωση ή/και ανακαίνιση ή/και μετατροπή καταστημάτων, αποθηκευτικών χώρων κ.λ.π., αγορά και εγκατάσταση καινούργιου σύγχρονου εξοπλισμού και εξοπλισμού μηχανοργάνωσης, αγορά καινούργιων μεταφορικών μέσων).
– Άυλες επενδύσεις (συστήματα διαχείρισης ποιότητας, εκστρατείες διαφήμισης και προβολής, συμμετοχή σε ηλεκτρονικές αγορές, ενέργειες συμμετοχής σε ειδικές κλαδικές εκθέσεις, λήψη υπηρεσιών από εξωτερικούς συμβούλους).
Τα όρια του προϋπολογισμού των υποβαλλόμενων επιχειρηματικών σχεδίων μπορεί να είναι από 40.000 € έως 100.000 €.
Σε περίπτωση συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, τα όρια του υποβαλλόμενου προϋπολογισμού πρέπει να είναι από 40.000 € έως 150.000 € ανά επιχείρηση.
Το ποσοστό επιχορήγησης είναι 40 %, ενώ η ελάχιστη ιδία συμμετοχή είναι 25 %.
Οι φάκελοι υποψηφιότητας μπορούν να υποβάλλονται στον ΕΟΜΜΕΧ από τις 3 έως τις 20 Μαΐου 2005.
Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην τοπική Αντένα του ΚΕΤΑ στον 1ο όροφο του Επιμελητηρίου Χίου (τηλ. 2271-044524).