Αρχική Νέα Τοπικά Τη στελέχωση του ΕΦΕΤ ζητά η Ένωση Ελλήνων Χημικών

Τη στελέχωση του ΕΦΕΤ ζητά η Ένωση Ελλήνων Χημικών

9


“Την ενίσχυση του ΕΦΕΤ μέσω περαιτέρω στελέχωσης του με έμπειρο επιστημονικό δυναμικό καθώς και την υποστήριξη του έργου του ΕΦΕΤ από την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και όλους τους συναρμόδιους φορείς” ζητά η Ένωση Ελλήνων Χημικών (ΕΕΧ), με αφορμή τα πρόσφατα συμβάντα στον τομέα των τροφίμων.


Η Ένωση Ελλήνων Χημικών, εργαζόμενη προς την κατεύθυνση της προστασίας του καταναλωτή, επισημαίνει ότι κύριος στόχος πρέπει να είναι η διάθεση ποιοτικών προϊόντων στην αγορά τροφίμων και ποτών.
Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων έχει τον κυρίαρχο ρόλο στην προσπάθεια αυτή.
H λειτουργία του ΕΦΕΤ υπό την εποπτεία του Υπουργείου Ανάπτυξης αποτελεί μία ορθολογική και πλήρως τεκμηριωμένη επιλογή της Πολιτείας. Ορισμένοι από τους λόγους που τεκμηριώνουν την ορθότητα της απόφασης αυτής, είναι οι ακόλουθοι:
* Ο ΕΦΕΤ ιδρύθηκε και λειτουργεί με σκοπό αφενός μεν την προστασία της δημόσιας υγείας, αφετέρου δε την προστασία των συμφερόντων του καταναλωτή. Συνεπώς, ο ΕΦΕΤ εύλογα εποπτεύεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης, στο οποίο ανήκει η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, η πλέον αρμόδια υπηρεσία για την υλοποίηση της πολιτικής για την προστασία των καταναλωτών στην χώρα μας.
* Ο ΕΦΕΤ ιδρύθηκε με στόχο τον συντονισμό και την καθοδήγηση των ελέγχων, που διενεργούνται από όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες και αφορούν σε όλα τα στάδια της αλυσίδας παραγωγής μεταποιημένων προϊόντων διατροφής, της αποθήκευσής τους,  της μεταφοράς τους, μέχρι και της τελικής διάθεσής τους στον καταναλωτή. Είναι λοιπόν προφανές ότι ο ΕΦΕΤ ορθώς εποπτεύεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης, όπου πλην της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή, ανήκουν και οι αρμοδιότητες ελέγχου αφενός των περισσότερων καταναλωτικών αγαθών που κυκλοφορούν στην αγορά (μέσω της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου) και αφετέρου των μεταποιητικών επιχειρήσεων – βιομηχανιών (μέσω της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας).


Στα πλαίσια αυτά η ΕΕΧ θεωρεί ότι οποιαδήποτε πρόταση σήμερα, περί μετακίνησης του ΕΦΕΤ στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, όχι μόνο δεν είναι επίκαιρη, αλλά είναι και λανθασμένη.
Άποψη της ΕΕΧ είναι ότι οι υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης θα πρέπει να εντατικοποιήσουν τις προσπάθειές τους προς την κατεύθυνση των συστηματικών ελέγχων στην παραγωγή των αγροτικών προϊόντων  και προς την κατεύθυνση της υποστήριξης των αγροτών και της συνεχούς παρακολούθησης των ορθών πρακτικών στο αγρόκτημα.


Η ΕΕΧ θεωρεί απαραίτητη:
* την περαιτέρω στελέχωση του ΕΦΕΤ με το σύνολο του προβλεπόμενου επιστημονικού προσωπικού, διαφόρων ειδικοτήτων (χημικών, κτηνιάτρων, γεωπόνων, ιατρών, μικροβιολόγων κ.λπ.),
* την ενθάρρυνση της συνεργασίας του ΕΦΕΤ με όλους τους συναρμόδιους φορείς και υπηρεσίες και ιδιαίτερα με αυτές της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης,
* την ενίσχυση της συνεργασίας του ΕΦΕΤ με τους επιστημονικούς φορείς της χώρας,
* την συνέχιση της καλής και αποτελεσματικής συνεργασίας του ΕΦΕΤ με το Γενικό Χημείο του Κράτους, το οποίο υποστηρίζει ενεργά και αποτελεσματικά τον φυσικοχημικό έλεγχο της μεγάλης πλειονότητας των υπό εξέταση δειγμάτων, καθώς και τις διαδικασίες αξιολόγησης των κινδύνων για τη Δημόσια Υγεία.
Η ΕΕΧ επισημαίνει, ως θεσμοθετημένος επί 81 χρόνια σύμβουλος της Πολιτείας και υποστηρικτής της παραγωγής σε όλους τους τομείς και ως το αρμόδιο όργανο εκπροσώπησης των Χημικών της χώρας, ότι είναι πάντα έτοιμη να συμβάλλει στην ενεργή υποστήριξη του έργου του ΕΦΕΤ, ώστε να αναβαθμιστούν τα συστήματα διασφάλισης της ποιότητας των τροφίμων και να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα των ελληνικών προϊόντων διατροφής.
Η ΕΕΧ, με αυτήν την παρέμβασή της, προσπαθεί να προστατευτεί το κοινωνικό σύνολο, το φυσικό περιβάλλον και το περιβάλλον εργασίας από βεβιασμένες επιλογές, που απομακρύνουν τον ΕΦΕΤ από το χώρο όπου υπάρχει η αναγκαία επιστημονική γνώση και εμπειρία για τη σωστή λειτουργία του, με ορατό κίνδυνο την αναποτελεσματικότητά του και με ό,τι  αυτό σημαίνει για την διεθνή εικόνα της Χώρας μας.