Αρχική Νέα Εκπαίδευση - Επιστήμη Προτάσεις υπουργείου Παιδείας για τον ανασχεδιασμό- αναβάθμιση της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Προτάσεις υπουργείου Παιδείας για τον ανασχεδιασμό- αναβάθμιση της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

7


Οι προτάσεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για τον ανασχεδιασμό και την αναβάθμιση της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, όπως κατατέθηκαν  στη συνεδρίαση του  Εθνικού  Συμβουλίου  Παιδείας, στις 7-4-2005,  από τον  κ. Κωνσταντίνο Ράμα,  Ειδικό Γραμματέα του ΥΠΕΠΘ ,  είναι οι εξής:


ΔΟΜΗ και ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ του ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ


Η Δομή, το Πρόγραμμα Σπουδών, το διδακτικό υλικό και συνολικά η διαδικασία μάθησης, πρέπει να σχεδιαστούν έτσι, ώστε το Επαγγελματικό Λύκειο να παρέχει:
α) Απολυτήριο ισότιμο του απολυτηρίου του Ενιαίου Λυκείου.
β) Στέρεες και μετατρέψιμες γνώσεις, ικανότητες μάθησης, ικανότητες προσαρμογής σε δυναμικές και μη προβλέψιμες καταστάσεις και υποδομή για τη δια βίου απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων.
γ) Επαρκή επαγγελματική εκπαίδευση επιπέδου 3 (πτυχίο σε επίπεδο τομέα) σε απόλυτη αντιστοιχία με το επαγγελματικό προφίλ των αποφοίτων.
δ) Δυνατότητα πρόσβασης, χωρίς επιπλέον σπουδές, σε σχολές της Τεχνολογικής και Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με σύστημα ανάλογο του Ενιαίου Λυκείου.
ε) Δυνατότητα οριζόντιας σύνδεσης με το Ενιαίο Λύκειο.


Στα πλαίσια αυτά προτείνεται :
i) Το Επαγγελματικό Λύκειο να είναι δομημένο σε ένα πλήρη κύκλο σπουδών διάρκειας 3 ετών.
ii) Στην Α΄ τάξη να υπάρχουν κύκλοι επαγγελματικών μαθημάτων.
iii) Στη Β΄ και Γ΄ τάξη να λειτουργούν μόνο κλάδοι επαγγελματικών σπουδών (Τομείς).
iv) Τα μαθήματα στα Νέα Προγράμματα σπουδών να διακρίνονται σε:
* Μαθήματα Γενικής Παιδείας
* Μαθήματα Επιλογής Ειδικής Υποδομής
* Μαθήματα Επαγγελματικής Υποδομής (Θεωρητικά – Εργαστηριακά).


Συγκεκριμένα, προτείνεται:
Α΄ τάξη Επαγγελματικού Λυκείου
* Στην Α΄ τάξη, το 55-60% του συνόλου των ωρών διδασκαλίας να αντιστοιχούν στα μαθήματα Γενικής Παιδείας και Επιλογής, ενώ το 40-45% στα μαθήματα Επαγγελματικής Υποδομής.
* Τα μαθήματα Επαγγελματικής Υποδομής να είναι δομημένα σε κύκλους μαθημάτων.
* Ο κάθε κύκλος μαθημάτων να δίνει τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ  συγκεκριμένων κλάδων σπουδών (Τομέων) στη Β΄ τάξη.
* Οι μαθητές σύμφωνα με τις κλίσεις, τις δυνατότητες, τα ενδιαφέροντά τους, επιλέγουν τον κύκλο μαθημάτων που επιθυμούν, έχοντας πλήρη γνώση των αντικειμένων
* Οι μαθητές, μετά την επιτυχή φοίτηση στην Α΄ τάξη, μπορούν να συνεχίσουν τη φοίτηση στη Β΄ τάξη του ΕΠΑΛ ή να επιλέξουν τη φοίτηση στη Β΄ τάξη του Ενιαίου Λυκείου.


Β΄ τάξη Επαγγελματικού Λυκείου
* Το 45-50% του συνόλου των ωρών διδασκαλίας να αντιστοιχεί στα μαθήματα Γενικής Παιδείας και Επιλογής Ειδικής Υποδομής και το 50-55% στα μαθήματα Επαγγελματικής Υποδομής.
* Οι μαθητές επιλέγουν έναν τομέα από αυτούς που αντιστοιχούν στον κύκλο μαθημάτων τα οποία παρακολούθησαν στην Α΄ τάξη.
* Οι μαθητές του ΕΠΑΛ μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης στη Β΄ τάξη μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές στη Γ΄ τάξη ή να επιλέξουν τη φοίτησή τους στη Β΄ τάξη του Ενιαίου Λυκείου.
* Στη Β΄ τάξη του ΕΠΑΛ εγγράφονται επίσης οι μαθητές που ολοκλήρωσαν επιτυχώς τη φοίτησή τους στην Α΄ τάξη του Ενιαίου Λυκείου μετά από παρακολούθηση ενός εντατικού και ταχύρυθμου προγράμματος σε μαθήματα Επαγγελματικής Υποδομής της Α΄ τάξης.


Γ΄ τάξη Επαγγελματικού Λυκείου
* Το 35% του συνόλου των ωρών διδασκαλίας να αντιστοιχεί στα μαθήματα Γενικής Παιδείας και Επιλογής και το 65% στα μαθήματα Επαγγελματικής Υποδομής.
* Ο μαθητής φοιτά στον ίδιο τομέα που φοιτούσε στη Β΄ τάξη.
* Οι μαθητές της Γ’ τάξης ανάλογα με τον τομέα που παρακολούθησαν και τα μαθήματα επιλογής που διδάχτηκαν, έχουν δυνατότητα συμμετοχής σε Πανελλαδικές Εξετάσεις για την εισαγωγή τους σε Σχολές της Τριτοβάθμιας Τεχνολογικής και Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με σύστημα ανάλογο των Πανελλαδικών Εξετάσεων του Ενιαίου Λυκείου.


ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ
Για τα εσπερινά επαγγελματικά ισχύει ό,τι και για τα ημερήσια, μόνο που η φοίτηση είναι τετραετής.