Αρχική Νέα Τοπικά Πρόγραμμα επιχορήγησης νέων θέσεων εργασίας από ανέργους

Πρόγραμμα επιχορήγησης νέων θέσεων εργασίας από ανέργους

42


Το ΚΕΤΑ Βορείου Αιγαίου ενημερώνει ότι προκηρύχθηκε το πρόγραμμα:
“Επιχορήγηση επιχειρήσεων για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για ανέργους 18 – 64 ετών, έτους 2005” που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ” του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (Γ΄ ΚΠΣ).
Μέσω του προγράμματος, προβλέπεται η επιχορήγηση ιδιωτικών επιχειρήσεων για την απασχόληση 10.000 ανέργων, ηλικίας 18 – 64 ετών, σε νέες θέσεις, οι οποίες είναι πρόσθετες εκείνων που δημιουργούνται στο πλαίσιο επενδυτικού σχεδίου που υπάγεται σε άλλο καθεστώς ενισχύσεων.
Η επιχορήγηση κάθε νέας θέσης εργασίας για τη συμμετέχουσα επιχείρηση διαρκεί:
– για τις μικρού και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις: 18 μήνες
– για τις μεγάλες επιχειρήσεις: 24 μήνες
Μετά τη λήξη της επιχορήγησης, οι επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες να διατηρήσουν, χωρίς επιχορήγηση, το προσωπικό για 6 μήνες οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και για 12 μήνες οι μεγάλες.
Οι δημιουργούμενες θέσεις απασχόλησης θα πρέπει να αντιπροσωπεύουν καθαρή αύξηση του αριθμού των εργαζομένων στην επιχείρηση με βάση το μέσο όρο των τελευταίων 12 μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης υπαγωγής.
Το ποσό της επιχορήγησης των επιχειρήσεων ανέρχεται:
Σε 18 € ημερησίως, για ανέργους που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση.
Σε 14 € ημερησίως, για τις υπόλοιπες κατηγορίες των ανέργων.
Για απασχόληση σε καθεστώς μερικής απασχόλησης (από 4 ώρες και άνω ημερησίως), το ποσό της επιχορήγησης ανέρχεται στο ήμισυ της πλήρους απασχόλησης.
Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται στα κατά τόπους γραφεία του ΟΑΕΔ, από τις 22/4/2005 μέχρι κάλυψης των θέσεων που έχουν κατανεμηθεί ανά Υπηρεσία του ΟΑΕΔ.