Αρχική Νέα Οικονομία Χαμηλότοκα δάνεια σε αγρότες για πρώτη εγκατάσταση

Χαμηλότοκα δάνεια σε αγρότες για πρώτη εγκατάσταση

10


ΧΑΜΗΛΟΤΟΚΟ ΔΑΝΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ


Δικαιούχοι του μέτρου μπορούν να κριθούν οι δικαιούχοι πριμοδότησης πρώτης εγκατάστασης οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει το 40ό έτος ηλικίας τους την ημερομηνία εξέτασης του φακέλου από τη γνωμοδοτική επιτροπή και δεν έχει παρέλθει τριετία από την ημερομηνία πρώτης εγκατάστασης.


Η ενίσχυση χορηγείται με τη μορφή επιδότησης επιτοκίου με τους ακόλουθους όρους:


* Διάρκεια επιδότησης μέχρι 6 έτη
* Ποσοστό επιδότησης επιτοκίου 80% στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές και 60% στις πεδινές περιοχές
* Κεφαλαιοποιημένη αξία της ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 10.000 Ευρώ.


Η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και ο φάκελος υποψηφιότητας θα πρέπει να υποβληθούν από 9.5.2005 έως 10.6.2005 στο Γραφείο Γεωργικής Ανάπτυξης της περιοχής του τόπου μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου ή απευθείας στη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.