Αρχική Νέα Οικονομία Πρόγραμμα ενίσχυσης πολύ μικρών επιχειρήσεων

Πρόγραμμα ενίσχυσης πολύ μικρών επιχειρήσεων

7


Το ΚΕΤΑ Βορείου Αιγαίου ενημερώνει ότι προκηρύχθηκε ο Δ’ κύκλος της Δράσης 2.7.1 του ΕΠΑΝ “Ενίσχυση Ολοκληρωμένων Επιχειρηματικών Σχεδίων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων”.
Σύμφωνα με τον Οδηγό του Προγράμματος, που έχει ήδη δημοσιοποιηθεί, προτάσεις μπορούν να υποβάλλουν επιχειρήσεις που ασκούν σαν κύρια μια από τις παρακάτω δραστηριότητες:
* Μεταποιητική δραστηριότητα (εξαιρούνται μόνο εκείνες που ασχολούνται με μεταποίηση αγροτικών προϊόντων)
* Παραγωγή και διανομή πάγου
* Πληροφορική
* Φωτογραφικές δραστηριότητες (επεξεργασία φιλμ)
* Δραστηριότητες συσκευασίας
* Αναπαραγωγή κασετών μουσικής και βιντεοταινιών
* Πλύσιμο και στεγνό καθάρισμα
Επιπλέον, για να είναι επιλέξιμη μια επιχείρηση, πρέπει να ικανοποιεί τις παρακάτω προϋποθέσεις:
– Να έχει αρχίσει τη δραστηριότητα της πριν τη 1/1/2002.
– Να έχει λιγότερους από 50 εργαζόμενους (υπολογιζόμενους σαν ετήσιες μονάδες εργασίας).
– Ο συνολικός κύκλος εργασιών της ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού να είναι μικρότερο των 10 εκατομμυρίων ευρώ.
– Ο ετήσιος κύκλος εργασιών της που προέρχεται από την επιλέξιμη δραστηριότητα να είναι τουλάχιστον 30.000 €.
– Να πληρούν το κριτήριο της ανεξαρτησίας.
Το επιχειρηματικό σχέδιο μπορεί να περιλαμβάνει δαπάνες για κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμό κτιριακών, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων ή για διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου (συνολικά μέχρι 40 % του συνολικού προϋπολογισμού και έως 150.000 €), δαπάνες για προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού, αγορά τεχνογνωσίας και άυλες επενδύσεις.
Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός κάθε επιχειρηματικού σχεδίου δεν μπορεί να υπερβαίνει το 85 % του μέσου κύκλου εργασιών της επιλέξιμης δραστηριότητας κατά την τελευταία τριετία. Ο κατώτατος προϋπολογισμός ορίζεται σε 25.500 €.
Το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται σε 55 % (για τις άυλες επενδύσεις δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50 %). Η ελάχιστη ιδία συμμετοχή είναι 25 %.
Προτάσεις μπορούν να υποβάλλονται μέχρι τις 29/7/2005, στην ΕΛΑΝΕΤ (Βαλαωρίτου 4, 10671, Αθήνα, τηλ. 21-03617160).
Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην τοπική Αντένα του ΚΕΤΑ στον 1ο όροφο του Επιμελητηρίου Χίου (τηλ. 2271-044524).