Αρχική Νέα Ελλάδα - Κόσμος Mαρία Παναγιωτοπούλου – Κασσιώτου: για διαμόρφωση της νέας Κοινωνικής Ατζέντας της ΕΕ

Mαρία Παναγιωτοπούλου – Κασσιώτου: για διαμόρφωση της νέας Κοινωνικής Ατζέντας της ΕΕ

16


Από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ψηφίστηκαν οι κατευθυντήριες γραμμές για την κοινωνική πολιτική  της Ευρωπαϊκής Ένωσης  για το διάστημα 2007 – 2013.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο τόσο της στρατηγικής της Λισσαβόνας όσο και της στρατηγικής για την αειφόρο ανάπτυξη, έχει δεσμευθεί ότι θα προχωρήσει στον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου καθώς και την προώθηση της κοινωνικής συνοχής. Η Ατζέντα επισημαίνει τις προτεραιότητες που θα πρέπει να καθοδηγούν τη δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


“Μια κοινωνική Ευρώπη στην παγκόσμια οικονομία : θέσεις εργασίας και νέες ευκαιρίες για όλους”, είναι το σύνθημα του νέου αυτού κοινωνικού προγράμματος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι την περίοδο 2000 – 2004 σημειώθηκε αξιόλογη πρόοδος. Στο εξής  στόχος είναι η βελτίωση της εφαρμογής των ενεργειών που προβλέπονται στην Ατζέντα Κοινωνικής Πολιτικής, με βάση τις αρχές που έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικές.


Οι τροπολογίες της κ. Παναγιωτοπούλου – Κασσιώτου επέφεραν βελτιώσεις στο αρχικό κείμενο της Ατζέντας. Συγκεκριμένα ζητείται να επιδιωχθεί  περαιτέρω   η λήψη μέτρων για την εξεύρεση θέσεων εργασίας για τις γυναίκες, τους νέους, τα άτομα με αναπηρία, τους εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας, τους εργαζόμενους χαμηλής ειδίκευσης  καθώς και για την συμμετοχή τους στα προγράμματα για την απασχόληση και την κοινωνική αλληλεγγύη.


Η Ελληνίδα ευρωβουλευτής θεωρεί επίσης απαραίτητη τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων, μετά από διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους  και διάλογο με εξειδικευμένους φορείς δημοσίου και/ή ιδιωτικού τομέα, και την υποβολή προγραμμάτων που να προωθούν την εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση και να υλοποιούν τη δια βίου μάθηση με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση της γνώσης και της κοινωνίας της πληροφορίας ανάλογα με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.


Τέλος η κ. Παναγιωτοπούλου πιστεύει ότι ο στόχος της Λισαβόνας για περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας που προσφέρουν ένα σταθερό εισόδημα πάνω από το όριο της φτώχειας θα έχει επιτευχθεί όταν οι διαρθρώσεις θα είναι σύγχρονες και δυναμικές και θα προσφέρουν κοινωνική ασφάλεια και ασφάλεια δικαίου στον ευρωπαίο πολίτη· συνεπώς, ζητά από την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις οδηγιών για:


– την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων στο πλαίσιο των αναδιαρθρώσεων,
– τις απολύσεις μεμονωμένων εργαζομένων,
– την κοινωνική προστασία στο πλαίσιο νέων μορφών εργασίας,
– τον έλεγχο της τήρησης των ελάχιστων προδιαγραφών,
– τους μισθούς και τα ημερομίσθια,
– την εναρμόνιση του εργατικού δικαίου,
– ένα ελάχιστο επίπεδο προστασίας όσον αφορά την κοινωνική ασφάλιση.