Αρχική Νέα Ελλάδα - Κόσμος Ερώτηση Παναγιωτοπούλου- Κασσιώτου για την Απασχόληση και Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τους Νέους

Ερώτηση Παναγιωτοπούλου- Κασσιώτου για την Απασχόληση και Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τους Νέους

11


Τρεις ερωτήσεις για το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο  για τους Νέους απηύθυνε στο Συμβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η ευρωβουλευτής της Ν.Δ. κ. Μαρία Παναγιωτοπούλου – Κασσιώτου.
Αφορμή για την υποβολή των ερωτήσεων ήταν τα συμπεράσματα της Λουξεμβουργιανής Προεδρίας (22 – 23 Μαρτίου 2005) και το Παράρτημα Ι  στο οποίο περιλαμβάνεται το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τους Νέους. Οι ερωτήσεις αφορούσαν στα συγκεκριμένα μέτρα και στη μέθοδο που πρόκειται να εφαρμόσει η ΕΕ και τα κράτη μέλη για την υλοποίηση του Συμφώνου, το χρονικό όριο ένταξης των διεθνώς αναγνωρισμένων πρακτικών σε εθνικά σχέδια και προγράμματα δράσης και τέλος, τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα εκτιμηθούν ως επιτυχή τα αποτελέσματα της εφαρμογής του Συμφώνου για τους νέους.


Στην απάντησή του το Συμβούλιο αναφέρει ότι λίαν συντόμως θα υιοθετήσει τις κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση για το έτος 2005, οι οποίες στο εισαγωγικό μέρος τους παραπέμπουν στο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τους Νέους.  Υπενθυμίζεται ότι, πριν από την υιοθέτηση του Συμφώνου, υπήρχαν ήδη από το 2003 συγκεκριμένοι στόχοι στο πλαίσια της Στρατηγικής για την Απασχόληση. Αυτοί αφορούσαν κυρίως:
* Τον περιορισμό σε έξι μήνες της περιόδου για προσφορά εργασίας στους νέους ανέργους.
* Τη μείωση στο 10% του αριθμού των ατόμων που εγκαταλείπουν από νωρίς το σχολείο.
* Την αύξηση στο 85% έως το 2010, του αριθμού των νέων, ηλικίας 22 ετών που έχουν τελειώσει το λύκειο.


Στη συνέχεια, το Συμβούλιο δήλωσε ότι θα πάρει τα αναγκαία μέτρα για την αποτελεσματική εφαρμογή του Συμφώνου με βάση την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που έχει τίτλο “Απάντηση στις ανησυχίες των νέων ευρωπαίων – Εφαρμογή του ευρωπαϊκού συμφώνου για τη νεολαία και προώθηση της ενεργούς συμμετοχής στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι”. Προς το παρόν, το Συμβούλιο δεν είναι σε θέση να παρουσιάσει ένα συγκεκριμένο ημερολόγιο εργασιών με τις μελλοντικές δραστηριότητές του στον τομέα αυτό.


Στην απάντησή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δια στόματος του αρμοδίου Επιτρόπου κ. Γιάν Φίγκελ, αναφέρει ότι έχει ανταποκριθεί στο Σύμφωνο χωρίς καθυστέρηση. Άλλωστε, η σχετική ανακοίνωσή της προσδιορίζει και τις ενέργειές της για την στήριξη του Συμφώνου σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι ενέργειες αφορούν στη χρήση της στρατηγικής για την κοινωνική ενσωμάτωση, στη βελτίωση της κατάστασης σε ομάδες νέων για τις οποίες απαιτείται ειδική μεταχείριση (κοινωνικά ευάλωτοι) και την υποστήριξη με πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου προγραμμάτων που έχουν στόχο την απασχόληση, την κατάρτιση και την κοινωνική ενσωμάτωση των νέων. Επίσης, στις ενέργειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συμπεριλαμβάνεται και η χρήση ενός “ευρωπαϊκού διαβατηρίου νέων”, το οποίο θα αποτελεί μέρος του “Ευρωπαϊκού Διαβατηρίου”, που θα αρχίσει να εκδίδεται το επόμενο έτος. Επιπλέον, αναμένεται η υποβολή προτάσεων για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού κοινού πλαισίου προσόντων για όλους τους νέους ανώτερης εκπαίδευσης στο έδαφος της ΕΕ.


Επιπροσθέτως, η ανακοίνωση δίνει έμφαση στις δημογραφικές αλλαγές που κλονίζουν την Ευρώπη. Επικεντρώνεται στην ανάγκη στήριξης κοινωνιών που είναι φιλικές προς το παιδί και το νέο, την ανάγκη για αλληλεγγύη με σκοπό τη δημιουργία μιας συνεκτικής Ευρώπης και την ανάγκη διαγενεακής αλληλεγγύης.  Σημειώνει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να ακολουθήσουν τις κατευθυντήριες γραμμές, ώστε να επιτύχουν καλύτερη ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, για παράδειγμα μέσω υπηρεσιών για την φύλαξη των παιδιών και άλλων εξαρτημένων ατόμων ως μέρος του δημογραφικού προβλήματος και της υπογεννητικότητας.


Προς απάντηση στη δευτερολογία της κ. Παναγιωτοπούλου – Κασσιώτου για την χρηματοδότηση όσων σχεδιάζονται από την Επιτροπή, ο Επίτροπος δήλωσε ότι θα χρησιμοποιηθούν όλες οι δυνατότητες σε διάφορους τομείς των ευρωπαϊκών πολιτικών, όπως η αγροτική ανάπτυξη, η κοινωνική πολιτική, η έρευνα, τα προγράμματα εκπαίδευσης, κατάρτισης και κινητικότητας. Τελειώνοντας, κατέληξε ότι θα πρέπει να υπάρχει μια πιο ολοκληρωμένη και συνεκτική προσέγγιση στα θέματα της νεολαίας ως απαραίτητη προϋπόθεση για καλύτερη αξιοποίηση των οικονομικών πόρων.