Αρχική Νέα Τοπικά Συμπεράσματα του Αναπτυξιακού Συνεδρίου: 6 στόχοι ανάπτυξης

Συμπεράσματα του Αναπτυξιακού Συνεδρίου: 6 στόχοι ανάπτυξης

6


Την άμβλυνση της διπλής και τριπλής περιφερειακότητας και την ενδυνάμωση της εξωστρέφειάς της Περιφέρειας με αναδιοργάνωση της παραγωγικής της βάσης, χαρακτήρισε σαν κεντρικό στρατηγικό αναπτυξιακό στόχο της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Σέργιος Τσίφτης κατά το κλείσιμο του Αναπτυξιακού Συνεδρίου.
Χωρίς τη συμμετοχή πλέον των επισήμων αλλά με αρκετούς υπηρεσιακούς παράγοντες από τη Νομαρχία και τους Δήμους, ολοκληρώθηκαν την Τρίτη το απόγευμα οι εργασίες. Ο κ. Τσίφτης αναφέρθηκε αναλυτικά σε 6 βασικούς αναπτυξιακούς άξονες πάνω στους οποίους θα πρέπει να κινηθεί η Περιφέρεια κατά την Δ’ Προγραμματική Περίοδο και συγκεκριμένα:

1. Βελτίωση της προσπελασιμότητας και των υπηρεσιών γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος.
Κυρίαρχο στοιχείο αυτού του Αναπτυξιακού Άξονα είναι η άμβλυνση της διπλής ή / και τριπλής περιφερειακότητας των νησιών μας, με στόχο την άρση της απομόνωσης τους. Πιο αναλυτικά επισημαίνεται η ανάγκη για: α).Αναβάθμιση, επέκταση και ενίσχυση των μεταφορικών υποδομών. Ιδιαίτερη προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί στη δημιουργία “κυκλικών συνδέσεων” μεταξύ των νησιών της Περιφέρειας, καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους. β) Διεύρυνση και βελτίωση των δικτύων ύδρευσης. γ) Ανάπτυξη και βελτίωση των κοινωνικών υποδομών (Υγεία – Πρόνοια, Εκπαίδευση, Κοινωνική Προστασία). δ) Ανάπτυξη και βελτίωση των υποδομών της Κοινωνίας της Πληροφορίας


2. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας
Εστιάζεται στη μεγέθυνση της εξωστρέφειάς της, όσον αφορά στο τουριστικό και πολιτιστικό της προϊόν και στο προϊόν του αγροτικού τομέα.
Πιο συγκεκριμένα, οι αναπτυξιακές κατευθύνσεις αυτού του Άξονα είναι οι εξής: α) Ορθολογική και βιώσιμη τουριστική και πολιτιστική ανάπτυξη,  β)  Αειφόρος ανάπτυξη του αγροτικού χώρου και βελτίωση της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων, γ) Δημιουργία υποδομών ανάπτυξης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, με βασικό στοιχείο τις υποδομές στον τομέα της ενέργειας, δ) Συμπληρωματικότητα των τομεακών δραστηριοτήτων,  ε) Ενίσχυση της Επιχειρηματικής δραστηριότητας, στ) Διασύνδεση του παραγωγικού ιστού με τους φορείς έρευνας και τεχνολογίας.


3.  Αναβάθμιση και προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων
Η ανάπτυξη δεν θα πρέπει να έχει επιθετικές μορφές και τάσεις σε βάρος του Περιβάλλοντος, της παράδοσης, της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και γενικότερα των χαρακτηριστικών και των ιδιαιτεροτήτων της φυσιογνωμίας της Περιφέρειας.


4. Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της Περιφέρειας και προώθηση της απασχόλησης.
Κύριος στόχος είναι η δημιουργία προϋποθέσεων για επίτευξη της πλήρους απασχόλησης του εργατικού δυναμικού της Περιφέρειας και η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας ανδρών και γυναικών, καθώς και όλων των κοινωνικά ευπαθών ομάδων.


5. Βελτίωση της διοικητικής ικανότητας της δημόσιας διοίκησης
Από τις εργασίες του Συνεδρίου διαπιστώθηκε ότι η βελτίωση της διοικητικής ικανότητας της Δημόσιας Διοίκησης στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου κατά τη Δ΄ Προγραμματική Περίοδο, είναι μια από τις πλέον βασικές αναπτυξιακές προτεραιότητες, αφού αυτή συμβάλει καταλυτικά στην αποτελεσματικότητα όλων των άλλων αναπτυξιακών παρεμβάσεων.


6. Διακρατική- Διασυνοριακή Συνεργασία
Η μέχρι σήμερα εμπειρία της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου από τις διασυνοριακές δράσεις, αλλά και οι, έτσι ή αλλιώς, σχέσεις των νησιών της Περιφέρειάς μας με τη γειτονική μας χώρα, αποδεικνύουν ότι υπάρχει ευρύ πεδίο ευκαιριών για κοινές αναπτυξιακές δράσεις προς όφελος και των δύο μερών.