Αρχική Νέα Τοπικά Εγκύκλιος για τις αλλαγές στο θέμα της χορήγησης βεβαίωσης ταυτοπροσωπίας ανηλίκων από...

Εγκύκλιος για τις αλλαγές στο θέμα της χορήγησης βεβαίωσης ταυτοπροσωπίας ανηλίκων από τα ΚΕΠ

12


 Εγκύκλιο με θέμα τις ρυθμίσεις του άρθρου 16 του νόμου 3345/2005 που αφορούν τη χορήγηση βεβαίωσης ταυτοπροσωπίας ανηλίκων και από τα ΚΕΠ, την ηλεκτρονική τήρηση των αρχείων των δημοσίων υπηρεσιών, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, τη διεύρυνση των αρμοδιοτήτων των ΚΕΠ και τον καθορισμό διαδικασιών του ευρύτερου δημόσιου τομέα, οι οποίες μπορούν να πραγματοποιούνται και από τα ΚΕΠ εξέδωσε ο Υπουργός Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Προκόπης Παυλόπουλος.
Η εγκύκλιος εστάλη προς όλα τα Υπουργεία, τις Γενικές και Ειδικές Γραμματείες Υπουργείων και τις Αυτοτελείς Γενικές Γραμματείες, τις Περιφέρειες της Χώρας, τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, τα Επαρχία του Κράτους, τη Γενική Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Ο.Τ.Α. του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., όλα τα Κ.Ε.Π. και τη Newsphone.
 Το πλήρες κείμενο της εγκυκλίου έχει ως εξής:


 Η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στο πλαίσιο άσκησης της πολιτικής για την πάταξη της γραφειοκρατίας και τη διευκόλυνση των πολιτών στις συναλλαγές τους με τη Δημόσια Διοίκηση, προώθησε νέα σειρά μέτρων τα οποία αποτυπώνονται στις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν.3345/2005 (ΦΕΚ 138/Α/16-6-2005) “Οικονομικά θέματα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και ρύθμιση διοικητικών θεμάτων”.


 Οι νέες ρυθμίσεις του άρθρου αυτού αφορούν:
1) Τη χορήγηση βεβαίωσης της ταυτοπροσωπίας ανηλίκων και από τα ΚΕΠ.
2) Την ηλεκτρονική τήρηση των αρχείων των δημοσίων υπηρεσιών, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. πρώτης και δεύτερης βαθμίδας.
3) Τη διεύρυνση των αρμοδιοτήτων των ΚΕΠ.
4) Τον καθορισμό διαδικασιών του ευρύτερου δημόσιου τομέα, οι οποίες μπορούν να πραγματοποιούνται και από τα ΚΕΠ.
5) Την επικύρωση συγκεκριμένων κατηγοριών εγγράφων, τα οποία διακινούνται με ηλεκτρονική μορφή μεταξύ των υπηρεσιών του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α.


Αναλυτικότερα:


1) Βεβαίωση ταυτοπροσωπίας ανηλίκων (άρθρο 16, παρ.1)


Με την παρούσα ρύθμιση, προστίθεται νέα αρμοδιότητα στα ΚΕΠ, πέραν των περιγραφομένων στην παρ.1 του άρθρου 31 του ν.3013/02, η οποία αφορά τη χορήγηση βεβαίωσης ταυτοπροσωπίας ανηλίκων από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, προκειμένου να βεβαιωθούν τα στοιχεία τους για έκδοση διαβατηρίου ή για άλλο νόμιμο λόγο. Προϋπόθεση για τη διεκπεραίωση αυτής της διαδικασίας είναι οι ανήλικοι να μην είναι κάτοχοι δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου συναφούς δημόσιου εγγράφου. Επισημαίνεται ότι με διάταξη του ιδίου νόμου (άρ.13, παρ.3.1), ορίζεται ότι “Έλληνες πολίτες που κατοικούν ή διαμένουν προσωρινά στην Ελλάδα και έχουν συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας τους υποχρεούνται να εφοδιασθούν με δελτίου αστυνομικής ταυτότητας”.
Η ρύθμιση αυτή για τη βεβαίωση της ταυτοπροσωπίας από τα ΚΕΠ αφενός μεν μειώνει το φόρτο εργασίας στα Αστυνομικά Τμήματα και στους Δήμους, οι οποίοι ήταν οι μόνοι αρμόδιοι φορείς για τη συγκεκριμένη διαδικασία και οι οποίοι συνεχίζουν να εξυπηρετούν όσους πολίτες απευθύνονται σε αυτά και, αφετέρου, επιτρέπει στους ενδιαφερομένους να επιλέξουν τα ΚΕΠ για τη διεκπεραίωση της υπόθεσής τους.
Προκειμένου να χορηγηθεί η πιο πάνω βεβαίωση, από τα ΚΕΠ, απαιτείται:
* Πιστοποιητικό εγγραφής του ανηλίκου στο δημοτολόγιο, επί του οποίου επικολλάται πρόσφατη φωτογραφία του, η οποία και σφραγίζεται με τη στρογγυλή σφραγίδα του ΚΕΠ και υπογράφεται από το μόνιμο υπάλληλο του ΚΕΠ.
* Η αυτοπρόσωπη παρουσία του ανηλίκου, με τον γονέα ή τον ασκούντα τη γονική μέριμνα. Σε περίπτωση που ο ανήλικος δεν μπορεί να προσέλθει αυτοπροσώπως, απαιτείται η παρουσία δύο μαρτύρων (με επίδειξη του πρωτότυπου δελτίου αστυνομικής ταυτότητας), εκ των οποίων ο ένας να είναι ο γονέας.


Για την υλοποίηση της ανωτέρω διαδικασίας τα ΚΕΠ πρέπει να προμηθευθούν ειδική σφραγίδα για τη βεβαίωση της ταυτοπροσωπίας, η οποία, ανάλογα με την περίπτωση θα φέρει τα κάτωθι χαρακτηριστικά:
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΦΡΑΓΙΔΟΣ


 Στην περίπτωση της αυτοπρόσωπης παρουσίας του ανηλίκου, η σφραγίδα θα έχει το εξής περιεχόμενο:
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΙΑΣ
Η (ή Ο) ονοματεπώνυμο ανηλίκου (όπως αναφέρονται στο πιστοποιητικό),
ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΥΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΤΗΝ (ή ΤΟΝ) ΕΙΚΟΝΙΖΟΜΕΝΗ (Ο) ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΜΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ.
Ημερομηνία:
Ο Υπάλληλος του ΚΕΠ:
Υπογραφή:


 Στην περίπτωση μη αυτοπρόσωπης παρουσίας του ανηλίκου, οπότε προσέρχονται μάρτυρες, προς βεβαίωση της ταυτοπροσωπίας, η σφραγίδα θα έχει το εξής περιεχόμενο:
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΙΑΣ
ΟΙ ΚΑΤΩΘΙ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ…(ονοματεπώνυμα μαρτύρων, αριθμός ταυτότητας, ημερομηνία έκδοσης, κλπ.)…..
ΒΕΒΑΙΩΝΟΥΝ ΟΤΙ ΤΟ ΩΣ ΑΝΩ ΕΙΚΟΝΙΖΟΜΕΝΟ ΑΤΟΜΟ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΥΤΟ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. … ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ …..


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ….


ΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ: ….


ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ: ….


Ημερομηνία:
Ο Υπάλληλος του ΚΕΠ:
Υπογραφή:


Το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., Δ/νση Αστικής Κατάστασης, παρακαλείται να ενημερώσει τις Υπηρεσίες Διαβατηρίων της Χώρας για την υποχρέωση που έχουν κατά την έκδοση διαβατηρίου ανηλίκων, να παραλαμβάνουν βεβαιώσεις ταυτοπροσωπίας που έχουν γίνει στα ΚΕΠ.


2)   Ηλεκτρονική τήρηση αρχείων (άρθρο 16, παρ.10)


Η εξέλιξη της τεχνολογίας και η χρήση σύγχρονων μέσων επικοινωνίας μεταξύ της Δημόσιας Διοίκησης και των Πολιτών επιτάσσει τη μετάβαση από τον παραδοσιακό τρόπο τήρησης των αρχείων των δημοσίων υπηρεσιών (έντυπο ή με μικροφωτογράφηση) σε προηγμένο ηλεκτρονικό τρόπο.


Με τη διάταξη της παραγράφου αυτής, δίνεται η εξουσιοδότηση για έκδοση κοινών αποφάσεων του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού, οι οποίες προβλέπουν την τήρηση των αρχείων των δημοσίων υπηρεσιών, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. πρώτης και δεύτερης βαθμίδας, με ηλεκτρονικό τρόπο και την αποθήκευσή τους σε μαγνητικά ή οπτικά μέσα, καθώς και σε οποιοδήποτε άλλο μέσο αποθήκευσης προηγμένης τεχνολογίας.
 
3) Διεύρυνση αρμοδιοτήτων των ΚΕΠ (άρθρο 16, παρ.11)


Διευρύνεται και ενισχύεται ο ρόλος των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών, τα οποία εφεξής μπορούν να πραγματοποιούν ολοκληρωμένες διοικητικές συναλλαγές, από την υποβολή της αίτησης του πολίτη μέχρι την έκδοση της τελικής διοικητικής πράξης. Άμεση συνέπεια του γεγονότος αυτού είναι ότι ο πολίτης θα παραλαμβάνει απευθείας από το ΚΕΠ το διοικητικό προϊόν, χωρίς τη μεσολάβηση άλλης υπηρεσίας και, επομένως, χωρίς χρονικές καθυστερήσεις.
Επισημαίνεται ότι οι διαδικασίες που θα ενταχθούν στα ΚΕΠ, αφορούν όχι μόνο τις δημόσιες υπηρεσίες, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α. αλλά και φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα.
Προϋποθέσεις για την εφαρμογή της ρύθμισης αυτής είναι η έκδοση κοινών αποφάσεων του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού, με τις οποίες διοικητικές διαδικασίες με τα αντίστοιχα έντυπά τους θα εντάσσονται στα ΚΕΠ.
 
4) Επικύρωση ηλεκτρονικών μηνυμάτων (άρθρο 16, παρ.12)


Η αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας και η πραγματοποίηση μιας ευέλικτης και αποτελεσματικής Δημόσιας Διοίκησης επιβάλλουν τη συνεργασία και την επικοινωνία των δημοσίων υπηρεσιών με τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας και των συστημάτων αυτής.
Με τη διάταξη αυτή επιχειρείται η ταχύτερη και ευκολότερη επικοινωνία των δημοσίων υπηρεσιών και των πολιτών, μέσω των διακινουμένων ηλεκτρονικών μηνυμάτων και παράλληλα η εξασφάλιση της ασφάλειάς τους.
Ειδικότερα, με τη σχετική ρύθμιση παρέχεται η δυνατότητα επικύρωσης των ηλεκτρονικών μηνυμάτων από τον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο της υπηρεσίας προς την οποία αποστέλλονται ύστερα από την έκδοση απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, με την οποία θα ορίζονται οι προδιαγραφές ασφαλείας για την ανταλλαγή ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mail) μεταξύ των υπηρεσιών του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. πρώτης και δεύτερης βαθμίδας. Τα ηλεκτρονικά αυτά μηνύματα θα έχουν ισχύ ακριβούς αντιγράφου.
Μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης και μέχρις ότου τεθεί σε εφαρμογή η ψηφιακή υπογραφή, θα είναι δυνατή η επικύρωση των εγγράφων τα οποία διακινούνται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και εμπίπτουν στις διατάξεις του άρ.14 του Ν.2672/98, καθώς επίσης και στις διατάξεις των άρ.1 και 2 του Π.Δ/τος 342/02 και του Π.Δ/τος 150/01.
Με βάση τα παραπάνω, είναι αναγκαία η προώθηση από τις αρμόδιες Διευθύνσεις των Υπουργείων, προς την Υπηρεσία μας:
1) Σχέδιο Κ.Υ.Α. για ηλεκτρονικό τρόπο τήρησης των αρχείων, τόσο των κεντρικών υπηρεσιών τους όσο και των εποπτευόμενων Ν.Π.Δ.Δ.
2) Διαδικασιών, οι οποίες θα πραγματοποιούνται εξ ολοκλήρου από τα ΚΕΠ.
3) Διαδικασιών φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, οι οποίες θα διεκπεραιώνονται στα ΚΕΠ.


Οι Διευθύνσεις Διοικητικού των δημοσίων υπηρεσιών παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα εγκύκλιο σε όλες τις Υπηρεσίες, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμίδας, νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου που εποπτεύουν.
Πληροφορίες σχετικά με την παρούσα εγκύκλιο, μπορείτε να αντλήσετε από την ιστοσελίδα του Υπουργείου: www.gspa.gr, στη διαδρομή: Δημόσια Διοίκηση – Εκσυγχρονισμός – ΚΕΠ.