Αρχική Νέα Οικονομία Κατάρτιση Μητρώου συναλλασσομένων στον τομέα των νωπών οπωροκηπευτικών(Ν.Ο.)

Κατάρτιση Μητρώου συναλλασσομένων στον τομέα των νωπών οπωροκηπευτικών(Ν.Ο.)

42

Η Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης ανακοινώνει ότι από την Δευτέρα 18-7-2005 θα δέχεται αιτήσεις εγγραφής στο μητρώο συναλλασσομένων στη διακίνηση Ν.Ο.
Υποχρέωση εγγραφής έχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι στην διακίνηση των Ν.Ο. και ειδικότερα:
□ Εισαγωγείς
□ Εξαγωγείς
□ Έμποροι εγχώριας αγοράς (χονδρική πώληση)
□ Έμποροι εγχώριας αγοράς (λιανική πώληση, μανάβικα, super market, κλπ)
□ Παραγωγοί (περιλαμβάνει τους παραγωγούς που πωλούν απ’ ευθείας τα προϊόντα τους ή σε οργανωμένες αγορές ή σε εμπόρους με προμήθεια).

Δικαιολογητικά που απαιτούνται
Για τους εμπόρους, εισαγωγείς, εξαγωγείς
1. Αίτηση- Δήλωση (δίνεται από την υπηρεσία)
2. Βεβαίωση εγγραφής στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο
3. Βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ότι έχει γίνει δήλωση άσκησης επιτηδεύματος και ο Α.Φ.Μ. που χορηγήθηκε
4. Αποδεικτικό καταβολής νομίμου τέλους εγγραφής (δίνεται το έντυπο από την Υπηρεσία και πληρώνεται από τον υπόχρεο στο Δημόσιο Ταμείο) 300€ για εισαγωγείς- εξαγωγείς.
5. Αντίγραφο του οικείου καταστατικού (όπως έχει τροποποιηθεί τελευταία) αν πρόκειται για εταιρία.
6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν1599/96 όπου αναγράφεται ότι όλα τα στοιχεία που δόθηκαν είναι αληθή.
7. Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας λειτουργίας των διατιθεμένων εγκαταστάσεων (ψυγείων- συσκευαστηρίων κλπ) από τους εμπόρους με πρόθεμα Α
8. Βεβαίωση της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης της Αρμόδιας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης για την καταλληλότητα των εγκαταστάσεων ή την ύπαρξη εμπορικής υποδομής από τους εμπόρους με πρόθεμα Β.


Για τους παραγωγούς
1. Αίτηση- Δήλωση (δίνεται από την Υπηρεσία)
2. Αποδεικτικό καταβολής νομίμου τέλους εγγραφής (δίνεται το έντυπο από την Υπηρεσία και πληρώνεται από τον Υπόχρεο στο Δημόσιο ταμείο) 150€
3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν1599/96 όπου αναγράφεται ότι όλα τα στοιχεία που δόθηκαν είναι αληθή
4. Άδεια από το ταμείο λαϊκών αγορών ή από την αρμόδια Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση στην περίπτωση που ο συναλλασσόμενος διαθέτει τα προϊόντα του στις λαϊκές Αγορές (πλανόδιοι παραγωγοί).