Αρχική Νέα Εκπαίδευση - Επιστήμη Ανακοίνωση ίδρυσης Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Ανακοίνωση ίδρυσης Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

4


Η ίδρυση του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) αποτελεί ένα πρώτο συστηματικό άνοιγμα της ελληνικής ανώτατης εκπαίδευσης εκτός συνόρων που γίνεται με ευθύνη της ίδιας της Πολιτείας και που απευθύνεται αφενός μεν στους νέους των χωρών της στενής αλλά και της ευρείας γεωγραφικής γειτονίας μας (Βαλκανικών χωρών, Παρευξεινίων χωρών, Αραβικών χωρών και χωρών της Νοτιοανατολικής Μεσογείου), αφετέρου δε στους νέους που προέρχονται από την ομογένεια της Ευρώπης και της Αμερικής. Φυσικά αυτό δεν σημαίνει ότι το ΔΙ.ΠΑ.Ε. δεν θα απευθύνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο, από οποιαδήποτε χώρα του κόσμου, αλλά ακριβώς το αντίθετο.


Στόχος της λειτουργίας του ΔΙ.ΠΑ.Ε. είναι να προσφέρει στους φοιτητές του ένα ελκυστικό περιβάλλον υψηλού επιπέδου σπουδών, να τους φέρει κοντά στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα, αλλά και να τους δώσει τα επιστημονικά εφόδια που θα τους επιτρέψουν να συμβάλουν μετά την επιστροφή τους στην πρόοδο της πατρίδας τους, έχοντας παράλληλα δημιουργήσει σε αυτούς μια πολύ καλή εικόνα και αίσθηση για την Ελλάδα.


Η προσέγγιση για τη δημιουργία του ΔΙ.ΠΑ.Ε. έγινε συστηματικά. Αξιοποιήθηκαν και σχετικές μελέτες που είχαν γίνει κατά το παρελθόν, εις τρόπο ώστε να εξεταστούν όλες οι πτυχές του εγχειρήματος. Το Υπουργείο Παιδείας μελέτησε όλο το σχετικό υλικό και, μετά από επανειλημμένες συζητήσεις με τους ενδιαφερόμενους φορείς, κατέληξε στο προτεινόμενο Σχέδιο Νόμου. 


Το ΔΙ.ΠΑ.Ε. είναι ένα δημόσιο Πανεπιστήμιο με όλες τις απαραίτητες υλικοτεχνικές υποδομές. Επειδή έχουν επιλεγεί ως πρώτη προτεραιότητα οι προερχόμενοι από τις Βαλκανικές χώρες υποψήφιοι φοιτητές, κρίνεται αναγκαία η γεωγραφική σύνδεση του ΔΙ.ΠΑ.Ε. με τον χώρο της Βόρειας Ελλάδας, με τον παράλληλο ορισμό της Θεσσαλονίκης ως διοικητικής έδρας του. Είναι προφανές ότι το ΔΙ.ΠΑ.Ε. θα συνεργάζεται και με άλλα ελληνικά Ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης.


Σε ό,τι αφορά δε τα χαρακτηριστικά των σπουδών στο ΔΙ.ΠΑ.Ε., αυτά θα είναι ανάλογα με τα ισχύοντα στα άλλα ελληνικά Πανεπιστήμια, με δύο μόνο ουσιώδεις διαφορές. Η πρώτη διαφορά έγκειται στη γλώσσα διδασκαλίας η οποία θα είναι η αγγλική, και για το λόγο αυτό ένα από τα κριτήρια επιλογής των διδασκόντων είναι και η ευχέρειά τους για διδασκαλία στην αγγλική γλώσσα. Θα υπάρχει δυνατότητα χρήσης και άλλων γλωσσών, μεταξύ των οποίων φυσικά και η ελληνική


Η δεύτερη διαφορά έγκειται στο ότι οι αλλοδαποί φοιτητές θα συμμετέχουν οικονομικά στο κόστος λειτουργίας του προγράμματος σπουδών. Οι δε υπήκοοι κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη φοίτηση σε πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών στο ΔΙ.ΠΑ.Ε. θα συμμετέχουν οικονομικά στο κόστος λειτουργίας του προγράμματος αυτού, μόνο εφόσον προβλέπονται δίδακτρα για προπτυχιακές σπουδές στα δημόσια πανεπιστήμια της χώρας τους. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές συμμετέχουν όλοι ανεξαιρέτως στο κόστος λειτουργίας του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών. Επίσης, όλοι οι φοιτητές του ΔΙ.ΠΑ.Ε. που συμμετέχουν σε προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, συμμετέχουν στην κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των προγραμμάτων αυτών.
Το ΔΙ.ΠΑ.Ε. θα έχει κατ΄ αρχήν τρεις Σχολές, τη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών, τη Σχολή Οικονομίας και Διοίκησης και τη Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας. Θα υπάρχει δυνατότητα δημιουργίας και άλλων Σχολών. Δεν προβλέπονται Τμήματα στο ΔΙ.ΠΑ.Ε. και γενικά ακολουθείται το μοντέλο δομής του Ανοικτού Πανεπιστημίου.


Το ΔΙ.ΠΑ.Ε. θα παρέχει προπτυχιακή, μεταπτυχιακή, διδακτορική εκπαίδευση, με χρήση της διδασκαλίας με παρακολούθηση και δυνατότητα εκπαίδευσης από απόσταση.
Η διοίκηση του θα είναι ανάλογη με αυτή των άλλων Πανεπιστημίων. Θα υπάρχουν τα αντίστοιχα όργανα (Σύγκλητος, Πρύτανης, Αντιπρύτανης, Γενικές Συνελεύσεις Σχολών, Κοσμήτορες και  Αναπληρωτές Κοσμήτορες).


Η επιλογή των φοιτητών γίνεται ύστερα από διεθνή πρόσκληση ενδιαφέροντος, η οποία δημοσιεύεται στον δικτυακό τόπο του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και η οποία κοινοποιείται και στις Πρεσβείες της Ελλάδας σε όλες τις χώρες στις οποίες απευθύνεται κατά περίπτωση η πρόσκληση. Απαραίτητες προϋποθέσεις για την εγγραφή των προπτυχιακών φοιτητών είναι (i) η κατοχή τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του εξωτερικού ισότιμου ή αντίστοιχου με το απολυτήριο του ελληνικού Λυκείου, ενώ για την εγγραφή των μεταπτυχιακών φοιτητών απαιτείται η κατοχή τίτλου σπουδών του εξωτερικού ισότιμου ή αντίστοιχου με τους τίτλους σπουδών των ελληνικών Α.Ε.Ι. και (ii) η κατοικία και διαμονή εκτός Ελλάδας τα τελευταία έξι (6) χρόνια του χρόνου της υποβολής της υποψηφιότητας.


Σε περίπτωση που ο αριθμός των ενδιαφερομένων είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των διαθεσίμων θέσεων, η επιλογή γίνεται κατόπιν αξιολόγησης των αιτήσεων, που διενεργείται με ευθύνη του Κοσμήτορα της κάθε Σχολής. Τα κριτήρια επιλογής θα οριστούν με προεδρικό διάταγμα.


Το διδακτικό προσωπικό του ΔΙ.ΠΑ.Ε. περιλαμβάνει τις ίδιες κατηγορίες με τα λοιπά δημόσια πανεπιστήμια. Υπάρχει δυνατότητα μετάκλησης επιστημόνων από το εξωτερικό για να αναλάβουν διδακτικά καθήκοντα.


Οι πόροι του ΔΙ.ΠΑ.Ε. θα προέρχονται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Κράτους και το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, ως κρατική επιχορήγηση, από ευρωπαϊκά, διεθνή και διακρατικά προγράμματα, από έσοδα που προκύπτουν από έρευνες, μελέτες, παροχή υπηρεσιών και πληροφοριών, εκδόσεις και κάθε μορφής πρόσοδοι από τις δραστηριότητες του, από έσοδα από αξιοποίηση της περιουσίας του και κάθε άλλο περιουσιακό στοιχείο που παρέχεται στο Ίδρυμα από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς ή φυσικά και νομικά πρόσωπα του εσωτερικού και του εξωτερικού, και από χορηγίες. Φυσικά συνυπολογίζεται και η οικονομική συμμετοχή των φοιτητών, όπως προαναφέρθηκε.