Αρχική Νέα Οικονομία Προκήρυξη προγράμματος ανάπτυξης βιομηχανικής έρευνας και τεχνολογίας

Προκήρυξη προγράμματος ανάπτυξης βιομηχανικής έρευνας και τεχνολογίας

17


Το ΚΕΤΑ Βορείου Αιγαίου ενημερώνει ότι προκηρύχθηκε το :
Πρόγραμμα ανάπτυξης βιομηχανικής έρευνας και τεχνολογίας για επιχειρήσεις με ήδη ανεπτυγμένη παραγωγική και εμπορική δραστηριότητα (ΠΑΒΕΤ 2005)


ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΑΒΕΤ
Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι η επιχορήγηση έργων για την ανάπτυξη της βιομηχανικής έρευνας και των δραστηριοτήτων προανταγωνιστικού τύπου, τα οποία θα εκτελεστούν στην Ελλάδα από ελληνικές επιχειρήσεις με ήδη ανεπτυγμένη παραγωγική και εμπορική  δραστηριότητα σε τομείς όπως:
οι τηλεπικοινωνίες, η πληροφορική, το περιβάλλον, η ενέργεια,  τα ηλεκτρονικά,  η ιατρική τεχνολογία, τα φάρμακα, η βιοτεχνολογία, οι χημικές διεργασίες, τα υλικά, η ρομποτική και ο αυτοματισμός, η μηχανολογία,  η γεωργική βιομηχανία, οι ιχθυοκαλλιέργειες,  τα τρόφιμα και τα ποτά και οι κατασκευές. 
Ως “βιομηχανική έρευνα” εννοείται η σχεδιασμένη έρευνα ή έρευνες που αποσκοπούν στην απόκτηση νέων γνώσεων με στόχο οι γνώσεις αυτές να είναι χρήσιμες για την οριστική διαμόρφωση των νέων προϊόντων, μεθόδων ή υπηρεσιών ή να συνεπάγονται σημαντική βελτίωση των υφιστάμενων, προϊόντων, μεθόδων ή υπηρεσιών.
Ως “δραστηριότητα ανάπτυξης σε προανταγωνιστικό στάδιο” εννοείται η συγκεκριμενοποίηση των αποτελεσμάτων της βιομηχανικής έρευνας σε ένα σχέδιο, πρόγραμμα ή σχεδιασμό για νέα προϊόντα, νέες μεθόδους παραγωγής ή νέες υπηρεσίες, τροποποιημένες ή βελτιωμένες, που προορίζονται για πώληση ή για χρήση, περιλαμβανόμενης και της δημιουργίας ενός πρώτου πρωτοτύπου που δεν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εμπορικούς σκοπούς. Μπορεί επίσης να περιλαμβάνει την εννοιολογική και το σχεδιασμό άλλων προϊόντων, μεθόδων ή υπηρεσιών, καθώς και προγραμμάτων αρχικής επίδειξης ή προτύπων πειραματικών προγραμμάτων, υπό τον όρο ότι αυτά τα προγράμματα δεν θα μπορούν να μετατρέπονται ή να χρησιμοποιούνται για βιομηχανικές εφαρμογές ή για εμπορική εκμετάλλευση. Δεν περιλαμβάνει τις συνήθεις τροποποιήσεις ή τις τροποποιήσεις που γίνονται κατά καιρούς σε προϊόντα, στάδια παραγωγής, μεθόδους κατασκευής, υπάρχουσες υπηρεσίες και άλλες τρέχουσες ενέργειες, ακόμη και αν αυτές οι τροποποιήσεις μπορεί να παρουσιάζουν βελτιώσεις.
Βασική προϋπόθεση των παραπάνω είναι οι εργασίες ή και τα αποτελέσματα αυτών να είναι πρωτότυπα.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις από :22/7/2005 έως 7/10/2005
Όροι και προϋποθέσεις:
Στο πρόγραμμα μπορούν να περιληφθούν οι ελληνικές επιχειρήσεις όλων των κλάδων της οικονομίας, οι οποίες έχουν κλείσει μία τουλάχιστον ετήσια οικονομική χρήση κι έχουν δημοσιεύσει τον σχετικό ισολογισμό.  Η πρόταση για επιχορήγηση μπορεί να υποβληθεί από μία και μόνο επιχείρηση ή από κοινού από δύο ή περισσότερες επιχειρήσεις. Στην δεύτερη περίπτωση η μία από τις επιχειρήσεις, ορίζεται από τους ενδιαφερόμενους ως ανάδοχος, αλλά κάθε μία ευθύνεται εξ ολοκλήρου απέναντι στη ΓΓΕΤ.
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ:Η χρονική διάρκεια του έργου δεν πρέπει να είναι μικρότερη των 12 μηνών και δεν πρέπει να ξεπερνά τους 18 μήνες.
Δεν είναι δυνατή η χρηματοδότηση περισσοτέρων των δύο προτάσεων ανά εταιρεία (είτε ως ανάδοχος, είτε ως συνεργαζόμενη) από το ΠΑΒΕΤ 2005. Στην περίπτωση αυτή συμπεριλαμβάνονται και οι επιχειρήσεις που είναι θυγατρική η μία της άλλης άλλων ή που συνδέονται κεφαλαιακά σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50%

Τι χρηματοδοτείται:
Εκτέλεση ερευνητικών έργων.
Είδος ενίσχυσης:
Η συνολική επιχορήγηση δεν θα υπερβαίνει το :
• 60% των δαπανών έργων βιομηχανικής έρευνας (όπως ορίζεται στην περιγραφή) ανεξάρτητα από το μέγεθος της επιχείρησης που αναλαμβάνει το έργο,
• 45% των δαπανών έργων δραστηριοτήτων ανάπτυξης σε προανταγωνιστικό στάδιο (όπως ορίζεται στην περιγραφή) τα οποία αναλαμβάνει μικρή ή μεσαία επιχείρηση (παράρτημα 1 βλ. συνημμένο αρχείο),
• 35% των δαπανών έργων δραστηριοτήτων ανάπτυξης σε προανταγωνιστικό στάδιο (όπως ορίζεται στην περιγραφή) τα οποία αναλαμβάνει μεγάλη επιχείρηση. 
Προϋπολογισμός:
Διαθέσιμος προϋπολογισμός για την δράση: 28.000.000,00 €.