Αρχική Νέα Οικονομία Πρόγραμμα ΜΕΤΕΧΩ: χρηματοδότηση μικρών επιχειρήσεων για την προμήθεια εξοπλισμού

Πρόγραμμα ΜΕΤΕΧΩ: χρηματοδότηση μικρών επιχειρήσεων για την προμήθεια εξοπλισμού

6


Προκηρύχθηκε από την ΚτΠ Α.Ε. που εποπτεύεται από το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. η δράση Μ.Ε.ΤΕΧ.Ω. στην ΚτΠ, η οποία παρέχει στις μικρές επιχειρήσεις τη δυνατότητα χρηματοδότησης για την προμήθεια εξοπλισμού και εφαρμογών πληροφορικής.
Έχει ως στόχο να ενθαρρύνει και να ενισχύσει τις επενδύσεις επιχειρήσεων που απασχολούν από 2 έως 10 άτομα προσωπικό, για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού και εφαρμογών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών. Επίσης, περιλαμβάνει την προμήθεια συναφών υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας για τη συμμετοχή των επιχειρήσεων στην Κοινωνία της Πληροφορίας.
Στο πλαίσιο της Δράσης, θα χρηματοδοτηθούν οι ακόλουθες επενδυτικές πρωτοβουλίες:
* η προμήθεια και εγκατάσταση εφαρμογών πληροφορικής για την υποστήριξη των ένδο- και δι-επιχειρησιακών δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων,
* η προμήθεια υπηρεσιών πληροφορικής και πρόσβασης στο διαδίκτυο.
Οφέλη για την επιχείρηση:
* εκσυγχρονισμός, ανανέωση της βασικής πληροφοριακής υποδομής της,
* διαχείριση της παραγωγικής διαδικασίας, ανάλογα με το αντικείμενο δραστηριότητάς της,
* διαχείριση των βασικών επιχειρησιακών δεδομένων που αφορούν στο προσωπικό, στους πελάτες και στους συνεργάτες της,
* προώθηση των προϊόντων και των υπηρεσιών της.
Στη Δράση μπορούν να συμμετάσχουν ιδιωτικοί φορείς (όχι ενώσεις αυτών) κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα, που ασκούν οικονομική δραστηριότητα στην Ελληνική Επικράτεια.
Τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της Δράσης, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την 18η Νοεμβρίου 2005.
Ο συνολικός Π/Υ που θα διατεθεί μέσω της Δράσης, ανέρχεται στα 26.000.000 €.
* Το ποσοστό της επιχορήγησης για κάθε πρόταση που θα χρηματοδοτηθεί, ανέρχεται στο 50% της συνολικής δαπάνης.
* Ο μέγιστος προϋπολογισμός ανά υποβαλλόμενη πρόταση ανέρχεται είναι 10.000 €.
* Ο ελάχιστος προϋπολογισμός ανά υποβαλλόμενη πρόταση είναι 4.000 €.
Με γνώμονα την ισότιμη συμμετοχή στη Δράση από τις μικρού μεγέθους επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας, ο συνολικός προϋπολογισμός της Δράσης κατανέμεται ισομερώς στις 13 Διοικητικές Περιφέρειες της χώρας. Έτσι, ο διαθέσιμος προϋπολογισμός της Δράσης ανέρχεται σε 2.000.000 Ευρώ ανά Διοικητική Περιφέρεια.
Είναι σημαντικό ότι:
– η Υποβολή των Προτάσεων γίνεται ηλεκτρονικά. Οι αιτήσεις του 1ου κύκλου θα πρέπει να έχουν υποβληθεί έως την 15η Σεπτεμβρίου 2005
– Για τη διευκόλυνση της συμμετοχής των επιχειρήσεων κατά τη διαδικασία υποβολής προτάσεων, δεν θα απαιτείται η υποβολή άλλων δικαιολογητικών, εκτός της Ηλεκτρονικής Φόρμας Πρότασης και της Αίτησης Συμμετοχής.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα ’’ΜΕΤΕΧΩ’’ και για την υποβολή της σχετικής πρότασης στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://www.metexo.gr/index.asp