Αρχική Νέα Οικονομία Πρόγραμμα ΜΕΤΕΧΩ για μικρές επιχειρήσεις

Πρόγραμμα ΜΕΤΕΧΩ για μικρές επιχειρήσεις

8


Το ΚΕΤΑ Βορείου Αιγαίου σας ενημερώνει ότι προκηρύχθηκε το πρόγραμμα “Μικρές Επιχειρήσεις και Τεχνολογική Ώθηση (Μ.Ε.ΤΕΧ.Ω.)” στην Κοινωνία της Πληροφορίας.


Περιγραφή: Ενίσχυση επιχειρήσεων για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού και εφαρμογών πληροφορικής.


Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 30/6/2005-15/9/2005Προκήρυξη σε περισσότερους κύκλους. Ενεργός κύκλος: Α.


Όροι και προϋποθέσεις:


Στη Δράση μπορούν να συμμετάσχουν ιδιωτικοί φορείς (όχι ενώσεις αυτών) κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα, που ασκούν οικονομική δραστηριότητα στην Ελληνική Επικράτεια και για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:· Κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, έχουν ολοκληρώσει (κλείσει) τουλάχιστον μία (1) διαχειριστική χρήση. · Κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, η επιχείρηση απασχολεί από δύο (2) έως δέκα (10) εργαζόμενους σε όρους Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (ΕΜΕ), δηλαδή μέσω της αναγωγής του αριθμού των εργαζομένων σε αριθμό εργαζομένων πλήρους απασχόλησης που εργάστηκαν επί ένα έτος.*. · Η οικονομική τους δραστηριότητα δεν εμπίπτει στους τομείς μεταφορών και παραγωγής, επεξεργασίας και εμπορίας αγροτικών προϊόντων (εξαιρέσεις του καθεστώτος ενίσχυσης De Minimis). Για τον έλεγχο του συγκεκριμένου κριτηρίου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή “Έχω δικαίωμα συμμετοχής;” που υπάρχει στην ειδική ιστοσελίδα για το πρόγραμμα (http://www.metexo.gr/kad.asp). · Δεν έχουν λάβει άνω των 100.000€ επιχορήγηση από Προγράμματα και Δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων που εμπίπτουν στον Κανόνα De Minimis κατά την τελευταία τριετία. · Η επιχείρηση λειτουργεί νόμιμα, διατηρώντας σε ισχύ όλες τις προβλεπόμενες από το νόμο άδειες λειτουργίας της.* Το συγκεκριμένο κριτήριο επιβεβαιώνεται από την ύπαρξη εντύπου Ε7, για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος από την ημερομηνία υποβολής της Αίτησης Χρηματοδότησης. Ο αριθμός των εργαζομένων που θα ελεγχθεί ως προς τη συμβατότητά του με τα όρια του παρόντος κριτηρίου, θα εξαχθεί διαιρώντας το συνολικό αριθμό ημερομισθίων για το σύνολο του προσωπικού με το 300 (όπου 300=25*14 είναι το ισοδύναμο της πλήρους απασχόλησης ενός εργαζομένου για ένα έτος).Παράδειγμα: Αν η επιχείρηση έχει 8 εργαζόμενους με 300 ημερομίσθια και 4 εργαζόμενους με 125 ημερομίσθια γιατί εργάστηκαν μόνο 5 μήνες, έχει σύνολο στη στήλη 7[(8*300) + (4*125)] = 2.900 και άρα αριθμό προσωπικού = 2.900/300 = 9,66. Έτσι, ενώ στο Ε7 εμφανίζονται τα ονοματεπώνυμα 12 εργαζόμενων, η επιχείρηση σε όρους Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (ΕΜΕ) απασχολεί 9,66 εργαζόμενους και συνεπώς είναι επιλέξιμη να συμμετάσχει στη Δράση. Τα έργα που θα ενισχυθούν θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την 18η Νοεμβρίου 2005


Τι χρηματοδοτείται:


Επενδυτικές πρωτοβουλίες που θα αφορούν:· την προμήθεια και εγκατάσταση εφαρμογών πληροφορικής για την υποστήριξη των ενδο- και δι-επιχειρησιακών δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων · την προμήθεια βασικού και συμπληρωματικού εξοπλισμού πληροφορικής και επικοινωνιών την προμήθεια υπηρεσιών πληροφορικής και πρόσβασης στο διαδίκτυο.


Είδος ενίσχυσης:


Ο μέγιστος προϋπολογισμός κάθε ενισχυόμενου έργου θα ανέρχεται στα 10.000 ευρώ και ο ελάχιστος στα 4.000 ευρώ. Η επιχορήγηση που θα λάβει η επιχείρηση θα είναι ίση με το 50% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού.Οι Κατηγορίες Επιλέξιμων Δαπανών είναι οι ακόλουθες:  
1. ΚΔ(1): Προμήθεια Εξοπλισμού  
2. ΚΔ(2): Προμήθεια Εφαρμογών Λογισμικού  
3. ΚΔ(3): Παροχή Υπηρεσιών  
4. ΚΔ(4): Συνδρομές

Για όλες τις κατηγορίες δαπανών ισχύουν τα ακόλουθα:

·  Το κόστος του Φ.Π.Α. δεν είναι επιλέξιμο και βαρύνει εξ’ ολοκλήρου την επιχείρηση. Οι προτεινόμενες δαπάνες στις υποβαλλόμενες προτάσεις θα αφορούν κόστη χωρίς Φ.Π.Α.

· Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες μόνο στην περίπτωση που το φυσικό (εκτελούμενες ενέργειες) και οικονομικό (παραστατικά/ τιμολόγια) αντικείμενο έχει πραγματοποιηθεί: – μετά την ημερομηνία προκήρυξης της Δράσης και – πριν τη λήξη του έργου.