Αρχική Νέα Οικονομία Πρόγραμμα για την Προώθηση της δικτύωσης των τουριστικών ΜΜΕ (clustering)

Πρόγραμμα για την Προώθηση της δικτύωσης των τουριστικών ΜΜΕ (clustering)

13


Το ΚΕΤΑ Βορείου Αιγαίου σας ενημερώνει ότι προκηρύχθηκε το πρόγραμμα Προώθηση της δικτύωσης των τουριστικών ΜΜΕ (clustering).


Περιγραφή:


Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ όλων των κλάδων του Τουριστικού Τομέα, μέσω της ενίσχυσης επιχειρηματικών σχεδίων ΜΜΕ  που θα αφορούν στη συμμετοχή τους σε ομάδες και δίκτυα Επιχειρήσεων (clusters – networks) ώστε να ενισχυθεί η παρουσία τους στην αγορά μέσα από τα βελτιωμένα αυτά σχήματα οργάνωσης. Οι προτάσεις, που θα υποβληθούν θα πρέπει να οδηγούν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικής λειτουργίας των μελών τους. Ως επιλέξιμα θεωρούνται τα δίκτυα που περιλαμβάνουν οριζόντιες ή/και κάθετες διασυνδέσεις μεταξύ ΜΜΕ επιχειρήσεων του τουριστικού τομέα, αλλά και άλλων κλάδων, μέσω των οποίων επιτυγχάνεται τεκμηριωμένα προστιθέμενη αξία στην επιχειρηματική δραστηριότητα των συμμετεχουσών στο δίκτυο επιχειρήσεων π.χ. μέσω στρατηγικών συμμαχιών με προμηθευτές ή πελάτες κλπ. Δεν εντάσσονται στο Πρόγραμμα δίκτυα, που στοχεύουν στην ίδρυση ή επέκταση τουριστικών καταλυμάτων οποιασδήποτε λειτουργικής μορφής.


Αποδέκτες:


Επιχειρήσεις του τουριστικού τομέα, καθώς επίσης και επιχειρήσεις που ανήκουν στον τομέα της μεταποίησης, του εμπορίου και της παροχής υπηρεσιών.


Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:


25/7/2005-31/12/2005


Όροι και προϋποθέσεις:


Τουριστικές επιχειρήσεις που μπορούν να μετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο του Δικτύου είναι μόνον οι επιχειρήσεις που ανήκουν στους εξής επιλέξιμους κλάδους:
· Κύρια Ξενοδοχειακά Καταλύματα (Ξενοδοχεία), ανεξαρτήτως λειτουργικής μορφής · Κάμπινγκ, τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες, τουριστικές επιπλωμένες επαύλεις, ξενώνες νεότητας, ορεινά καταφύγια
· Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια και διαμερίσματα
· Τουριστικά Γραφεία 
· Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών (ΤΕΟΜ)
· Επιχειρήσεις εκμίσθωσης αυτοκινήτων Ι.Χ.
· Ναυλομεσιτικά γραφεία · Επιχειρήσεις – πλοιοκτήτες τουλάχιστον πέντε (5) επαγγελματικών σκαφών αναψυχής του Ν.2743/99 καθώς και επιχειρήσεις κρουαζιερόπλοιων δυναμικότητας μέχρι 50 επιβατών (εξαιρουμένου του πληρώματος).
· Επιχειρήσεις εκμετάλλευσης εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής (δηλαδή επιχειρήσεις εκμετάλλευσης γκολφ, μαρινών, συνεδριακών κέντρων, χιονοδρομιών κέντρων, κέντρων θαλασσοθεραπείας, ιαματικών πηγών, πάρκα αναψυχής κ.λπ.) · Καταστήματα τουριστικών ειδών, εφόσον διαθέτουν ειδικό σήμα λειτουργίας του Ν.2160/93Μη τουριστικές επιχειρήσεις που επιτρέπεται η συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο του δικτύου είναι μόνον οι επιχειρήσεις που ανήκουν στους κλάδους
Μεταποίηση, Βιομηχανία Τροφίμων & Ποτών, Υπηρεσίες και Άλλοι κλάδοι, όπως αναφέρονται αναλυτικά στον Οδηγό Εφαρμογής του προγράμματος .
· Κάθε επιχείρηση, μέλος του Δικτύου, αλλά και το νομικό πρόσωπο/Δίκτυο που θα συστήσουν τα μέλη του, πρέπει να είναι ΜΜΕ, να πληροί δηλαδή τα παρακάτω κριτήρια, σύμφωνα με το παράρτημα Ι του κανονισμού ΕΕ 364/2004: 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΩΣ ΜΜΕ
1.  Αριθμός εργαζομένων στην επιχείρηση  0-250 άτομα
2.  Ετήσιος κύκλος εργασιών (Ανώτατο όριο): Ετήσιος κύκλος εργασιών που δεν υπερβαίνει τα 50 εκ. € ή συνολικός ετήσιος ισολογισμός που δεν υπερβαίνει τα 43 εκ. ευρώ.
3  Ο υπολογισμός της απασχόλησης και του κύκλου εργασιών ή του ετήσιου συνολικού ισολογισμού γίνεται ανάλογα με το αν η επιχείρηση θεωρείται ως «ανεξάρτητη», «συνεργαζόμενη» ή «συνδεδεμένη», σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 3,4,5 και 6 του παραρτήματος Ι του Καν. ΕΕ 364/2004.
· Κάθε επιχείρηση, μέλος του δικτύου πρέπει να διαθέτει άδεια λειτουργίας. Οι επιχειρήσεις του τουριστικού τομέα θα διαθέτουν ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο εκδίδεται από τις κατά περίπτωση αρμόδιες αρχές. Οι λοιπές επιχειρήσεις (μεταποιητικές, εμπορικές κ.λ.π.) που συμμετέχουν στο δίκτυο οφείλουν να προσκομίσουν άδεια λειτουργίας ή να τεκμηριώσουν ότι τέτοια άδεια δεν απαιτείται από το νόμο.
· Οι επιχειρήσεις που δεν ανήκουν στον τουριστικό τομέα είναι επιλέξιμες μόνο εφόσον συμμετέχουν στο δίκτυο μαζί με τουριστικές επιχειρήσεις και η συμμετοχή τους αθροιστικά δεν υπερβαίνει το 40% του προϋπολογισμού του έργου και της σύνθεσης του μετοχικού κεφαλαίου. 
· Κάθε δίκτυο συγκροτείται κατ’ ελάχιστο από (4) τέσσερις ΜΜΕ επιχειρήσεις των επιλέξιμων τομέων και κλάδων. Ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής επιχείρησης στο μετοχικό κεφάλαιο του Δικτύου ορίζεται το 3% και μέγιστο ποσοστό το 30%.
· Ο κοινός εξοπλισμός των επιχειρήσεων του Δικτύου πρέπει να είναι καινούργιος και να εγκατασταθεί σε χώρο του Δικτύου στην Ελληνική Επικράτεια.
· Κάθε επιχείρηση – νομικό πρόσωπο – μπορεί  να συμμετέχει μόνο σε μία πρόταση στο Πρόγραμμα.


Σημειώνεται ότι οι επιχειρήσεις μέλη του Δικτύου θα πρέπει να συστήσουν νομικό πρόσωπο του Δικτύου (ΑΕ, ΕΠΕ) εντός 2 μηνών από την  εγκριτική απόφαση του Υπουργού Τουρισμού.Οι προτάσεις που θα εγκριθούν θα πρέπει να υλοποιηθούν μέσα σε 18 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Υπάρχει δυνατότητα παράτασης έως και 2 μήνες κατά τη λήξη του έργου με απόφαση του Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης, ύστερα από γνωμοδότηση της Κ.Ε.Α. Τελευταία ημερομηνία για τη λήξη του οικονομικού και φυσικού αντικειμένου του έργου είναι η 31η Δεκεμβρίου 2007.


Τι χρηματοδοτείται:


Οι Ενέργειες που θα θεωρηθούν επιλέξιμες για κάθε πρόταση ταξινομούνται στις ακόλουθες Θεματικές Ενότητες:

1. Μελέτη και εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων σχετικά με την οργάνωση και παρακολούθηση των διοικητικών, οικονομικών, παραγωγικών και εμπορικών δραστηριοτήτων του Δικτύου.
2. Μελέτη, εφαρμογή και πιστοποίηση διαχειριστικών συστημάτων του Δικτύου, όπως ορίζουν διεθνή πρότυπα της σειράς ISO 9000 (Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας), ISO 14000 (Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης), Υγιεινής & Ασφάλειας , HACCP κλπ υπό τον όρο ότι καταλήγει σε πιστοποίηση από διαπιστευμένο φορέα στο ΕΣΥΔ, στο ΑΣΑΟΣ ή από Φορέα Διαπίστευσης, μέλος της Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη Διαπίστευση (EA/MLA)
3. Προμήθεια σύγχρονου εξοπλισμού καθώς και απόκτηση και εφαρμογή εξειδικευμένης τεχνογνωσίας από το Δίκτυο, που βελτιστοποιεί και προάγει τον τρόπο λειτουργίας του, συμβάλει στην ανάπτυξη νέων ή καινοτόμων προϊόντων ή υπηρεσιών, στη διαφοροποίηση ή αναβάθμιση της ποιότητας υπαρχόντων, στην εισαγωγή καινοτόμων παραγωγικών διαδικασιών, στην καλύτερη προώθηση των πωλήσεων και στην εκπαίδευση του προσωπικού.
4. Χρήση νέων προηγμένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και νέων τεχνολογιών, για την αντιμετώπιση των σκοπών του προτεινόμενου Δικτύου, καθώς και συνεργασία με φορείς που θα παρέχουν επιστημονική και τεχνική υποστήριξη (Ερευνητικά Κέντρα, Πανεπιστήμια κ.λπ.) και εκπαίδευση σε αυτά.
5. Συμμετοχή σε Εκθέσεις. Eάν πρόκειται για συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις, η ακαθάριστη ενίσχυση δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50% της πρόσθετης δαπάνης που είναι αναγκαία για τη μίσθωση, το στήσιμο και τη λειτουργία του περιπτέρου. Η εξαίρεση αυτή ισχύει μόνο για την πρώτη συμμετοχή της επιχείρησης στη συγκεκριμένη εμπορική έκθεση. (Καν. 70/2001 Αρθ. 5 παρ. β)
6. Αγορά, διαμόρφωση και εξοπλισμός χώρων με στόχο την συγκέντρωση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του Δικτύου (π.χ. παραγωγικών, διοικητικών, πωλήσεων κ.λπ.) σε κοινό χώρο
7. Σύσταση νέου νομικού προσώπου / δικτύου και προετοιμασία της πρότασης.Σημείωση: Επιλέγονται τουλάχιστον δύο (2) ενότητες.


Είδος ενίσχυσης:


50% επί του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της πρότασης. Ο προϋπολογισμός κάθε πρότασης μπορεί να ανέλθει από τριακόσιες χιλιάδες (300.000) € κατ’ ελάχιστο και μέχρι τρία εκατομμύρια (3.000.000) € το μέγιστο. Το δίκτυο δύναται να προσφύγει σε τραπεζικό δανεισμό (έως 20% της επένδυσης).Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση λήψης δανείου το Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε., Λεωφ. Αμαλίας 26- Αθήνα 105 57, τηλ: 210-3311201-5, www.tempme.gr) αναλαμβάνει σημαντικό τμήμα των εγγυήσεων που απαιτούνται για τη σύναψη του δανείου.