Αρχική Νέα Οικονομία Καθεστώς ενισχύσεων για την ενθάρρυνση των επενδύσεων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις (Σχέδια Βελτίωσης)

Καθεστώς ενισχύσεων για την ενθάρρυνση των επενδύσεων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις (Σχέδια Βελτίωσης)

7

Το ΚΕΤΑ Βορείου Αιγαίου σας ενημερώνει ότι αναμένεται τον Σεπτέμβρη 2005 η προκήρυξη της Δράσης 1.1.1. «Καθεστώς ενισχύσεων για την ενθάρρυνση των επενδύσεων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις (Σχέδια Βελτίωσης)» του Επιχειρησιακού προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη – Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου.
Στόχος του προγράμματος είναι η χρηματοδότηση επενδύσεων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις (σχέδια βελτίωσης με κατεύθυνση κυρίως την κτηνοτροφία). Οι επενδύσεις θα πρέπει να επιδιώκουν έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους ειδικούς στόχους:
· μείωση του κόστους παραγωγής,
· βελτίωση ή και αναδιάρθρωση της παραγωγής,
· βελτίωση της ποιότητας,
· διαφύλαξη και βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος, των συνθηκών υγιεινής και καλής διαβίωσης των ζώων,
· προώθηση της διαφοροποίησης των δραστηριοτήτων στην εκμετάλλευση.


Το καθεστώς δύναται να εφαρμοσθεί για επενδύσεις στη γεωργική εκμετάλλευση, που αφορούν την πρωτογενή παραγωγή και την πρώτη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων.

Αποδέκτες είναι γεωργοί Φυσικά πρόσωπα αλλά και Νομικά Πρόσωπα (με κύρια δραστηριότητα την άσκηση της γεωργίας) καθώς και συνεργαζόμενες εκμεταλλεύσεις.
Οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις θα πρέπει, να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις ένταξης:
· Το σύνολο της γεωργικής εκμετάλλευσης να βρίσκεται εντός των ορίων της ευρύτερης περιοχής του τόπου μόνιμης κατοικίας ή έδρας του δικαιούχου (με εξαίρεση τις εκμεταλλεύσεις των μετακινούμενων κτηνοτρόφων)
· Η γεωργική εκμετάλλευση να πληροί τις ελάχιστες προϋποθέσεις σε ότι αφορά το περιβάλλον, την υγιεινή και την καλή διαβίωση των ζώων, με εξαίρεση τους Νέους Γεωργούς (κατά την έννοια του μέτρου 3.1), οι οποίοι μπορούν να τις επιτύχουν σε διάστημα πέντε (5) ετών από την ημερομηνία της πρώτης εγκατάστασης. Ωστόσο, για τους Νέους Γεωργούς οι οποίοι εντάχθηκαν στο παρόν καθεστώς και οι οποίοι την 7η Μαΐου 2004 δεν είχαν συμπληρώσει τριετία από την ημερομηνία της πρώτης τους εγκατάστασης, δύναται η εν λόγω προϋπόθεση να επιτευχθεί εντός πενταετίας από την ημερομηνία της πρώτης εγκατάστασης.
· Να καταδεικνύεται η οικονομική τους βιωσιμότητα. (Για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις Νέων Γεωργών, οι οποίοι εντάχθηκαν στο παρόν καθεστώς και οι οποίοι την 7η Μαΐου 2004 δεν είχαν συμπληρώσει τριετία από την ημερομηνία της πρώτης τους εγκατάστασης, οι ανωτέρω προϋποθέσεις δύναται να καταδειχθούν σε χρονικό διάστημα μίας πενταετίας από την ημερομηνία της πρώτης εγκατάστασης)
Προτεραιότητα θα δοθεί στις επενδύσεις που αφορούν κυρίως στην κτηνοτροφία και πραγματοποιούνται από γεωργούς, που έχουν τόπο μόνιμης κατοικίας σε ολόκληρη την επικράτεια. Μια εκμετάλλευση νοείται ότι πραγματοποιεί επενδύσεις, κυρίως στην κτηνοτροφία, εφόσον το ύψος των επενδύσεων, που προβλέπεται να πραγματοποιηθούν στον τομέα αυτό, υπερβαίνει το 50% του συνολικού ύψους των επιλέξιμων επενδύσεων του Σχεδίου Βελτίωσης.


Ενδεικτικά, επενδύσεις που μπορούν να ενισχυθούν στα πλαίσια ενός Σχεδίου Βελτίωσης είναι:
· Γεωργικά κτίσματα (σταυλικές εγκαταστάσεις, αποθήκες, θερμοκήπια κα)
· Μηχανολογικός εξοπλισμός (ελκυστήρες, παρελκόμενα κα)
· Αγορά Ζωικού κεφαλαίου
· Έγγειες Βελτιώσεις (μικρά αρδευτικά, συστήματα άρδευσης κα)
· Εγκατάσταση πολυετών φυτειών
· Δημιουργία μικρών μονάδων μεταποίησης, τυποποίησης και εμπορίας των προϊόντων που παράγει η εκμετάλλευση
· Περιβαλλοντικές επενδύσεις
Τα ποσοστά ενίσχυσης ισχύουν ως εξής:
· Γεωργοί: ποσοστό 65% σε ορεινή περιοχή & μειονεκτική περιοχή.
· Νέοι Γεωργοί: ποσοστό 75% σε ορεινή & μειονεκτική  περιοχή.  
Το μέγιστο ύψος των επενδύσεων (συνολικό κόστος), που μπορεί να ληφθεί υπόψη στους υπολογισμούς των ενισχύσεων δύναται να ανέλθει:
· ανά Μονάδα Ανθρώπινης Εργασίας (ΜΑΕ) της εκμετάλλευσης 150.000 ΕΥΡΩ,
· ανά εκμετάλλευση φυσικού προσώπου τα 225.000 ΕΥΡΩ,
· ανά εκμετάλλευση νομικού προσώπου και εκμετάλλευση συνεργασίας τα 600.000 ΕΥΡΩ, υπό τον όρο ότι, ανά μέλος ή μέτοχο, τηρούνται τα ανώτατα όρια των προηγουμένων σημείων ανωτέρω και στο τμήμα του προϋπολογισμού της επένδυσης που αναλογεί στο μέλος ή τον μέτοχο αντίστοιχα, όπως αυτό υπολογίζεται από το αντίστοιχο ποσοστό συμμετοχής του στη σύσταση της εταιρείας ή της εκμετάλλευσης συνεργασίας.