Αρχική Νέα Οικονομία Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας και επιχορήγησης επιχειρήσεων για τη δημιουργία νέων θέσεων...

Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας και επιχορήγησης επιχειρήσεων για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε ειδικότητες πληροφορικής – επικοινωνιών

10


Το ΚΕΤΑ Βορείου Αιγαίου σας ενημερώνει ότι αναμένεται άμεσα η προκήρυξη της Δράσης του προγράμματος απόκτησης εργασιακής εμπειρίας και επιχορήγησης επιχειρήσεων για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε ειδικότητες πληροφορικής – επικοινωνιών που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κοινωνία της Πληροφορίας.
Αποδέκτες του προγράμματος είναι 3000  Άνεργοι ηλικίας μέχρι  40 ετών (εκ των οποίων 60% γυναίκες), απόφοιτοι τμημάτων Πληροφορικής  (ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ, ΤΕΕ) ή άλλων τμημάτων, που έχουν παρακολουθήσει προγράμματα κατάρτισης (διάρκειας τουλάχιστον 300 ωρών) στην Πληροφορική, σε πιστοποιημένα ΚΕΚ.
Το πρόγραμμα χρηματοδοτεί, την αμοιβή των ασκούμενων για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας και την επιχορήγηση των επιχειρήσεων για τις νέες θέσεις εργασίας που δημιουργούν.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 2 φάσεις:

Α΄ Φάση – Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας

Επιδότηση ανέργων πτυχιούχων για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας (stage) σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, σε επαγγέλματα της Κοινωνίας της Πληροφορίας, διάρκειας 4μηνών.
Επιλέξιμοι είναι οι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ οι οποίοι:
· έχουν συμπληρώσει το Ατομικό Σχέδιο Δράσης,
· είναι ηλικίας μέχρι 40 ετών  ή, αν είναι γυναίκες με τουλάχιστον ένα ανήλικο παιδί, μέχρι 45 ετών,
· έχουν Ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή να είναι Έλληνες ομογενείς με δικαίωμα νόμιμης παραμονής και απασχόλησης στην Ελλάδα,
· είναι  είναι  απόφοιτοι  Α.Ε.Ι, Τ.Ε.Ι., Ι.Ε.Κ., ΤΕΕ ή άλλων  τμημάτων, που έχουν παρακολουθήσει προγράμματα κατάρτισης  στην Πληροφορική, σε πιστοποιημένα ΚΕΚ, (διάρκειας τουλάχιστον 300 ωρών),
· είναι πτυχιούχοι σχολών της αλλοδαπής πρέπει να είναι κάτοχοι αντίστοιχων ισότιμων τίτλων σπουδών, αναγνωρισμένων από το Δ.Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α.
· έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν απαλλαγεί νόμιμα.


Οι επιχειρήσεις εντάσσονται στο πρόγραμμα ως εξής:
· Επιχειρήσεις που δεν απασχολούν προσωπικό μπορούν να ενταχθούν για (1) ασκούμενο.
· Επιχειρήσεις με προσωπικό 1-9 άτομα μπορούν να ενταχθούν για δύο (2) ασκούμενους
· Επιχειρήσεις 10 ατόμων και άνω, μπορούν να απασχολήσουν αριθμό ασκουμένων που ανέρχεται  μέχρι 20% της μέσης απασχόλησης κατά τη διάρκεια του προηγουμένου έτους
· Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, ο συνολικός αριθμός των ασκουμένων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 50 άτομα ανά επιχείρηση.
Προτεραιότητα θα δίνεται βάσει της ημερομηνίας που οι επιχειρήσεις εκδηλώνουν ενδιαφέρον, με αίτηση τους, για υπαγωγή στο πρόγραμμα που της συμμετοχής τους σε άλλες δράσεις του Ε.Π. της ΚτΠ (όπως «Δικτυωθείτε», «Επιχειρείτε Ηλεκτρονικά» κ.α.).
Στο πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας ο ΟΑΕΔ καταβάλλει στους ασκούμενους ημερήσια αποζημίωση ως εξής:

· 30 ευρώ ανά ημέρα  μικτά για τους πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ ή ισοτίμων τίτλων σπουδών,

· 25 ευρώ ανά ημέρα  μικτά για τους αποφοίτους ΙΕΚ και ΤΕΕ.


Β΄ φάση –  Πρόγραμμα επιδότησης νέων θέσεων εργασίας

Επιχορήγηση  επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων πτυχιούχων σε νέες θέσεις εργασίας  (ΝΘΕ) του τομέα πληροφορικής – επικοινωνιών, διάρκειας 18 μηνών,  σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις ή 20 μηνών,  σε μεγάλες επιχειρήσεις.
Μετά τη λήξη της επιχορήγησης οι επιχειρήσεις δεσμεύονται να διατηρήσουν το προσωπικό για άλλους 6 μήνες,  οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), ενώ  οι μεγάλες επιχειρήσεις, για άλλους 12 μήνες.
Για τη Β Φάση οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας (Α΄ φάση), κατ΄επιλογή τους και κατόπιν αιτήσεως τους στην αρμόδια υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ., δύνανται να συμμετάσχουν στη Β΄φάση του προγράμματος, η οποία περιλαμβάνει επιδότηση απασχόλησης μέρους ή του συνόλου των ασκουμένων στην Α΄ φάση (απόκτηση εργασιακής εμπειρίας). Οι επιχειρήσεις έχουν επίσης τη δυνατότητα (μετά την ολοκλήρωση της Α΄φάσης) αντικατάστασης των ασκουμένων με άλλους πτυχιούχους ή αποφοίτους από τα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
Στο πρόγραμμα επιδότησης για νέες θέσεις εργασίας το ποσό της επιχορήγησης ανέρχεται:

· για κάθε νέα θέση πλήρους απασχόλησης ανέργων, σε 14,00 ευρώ ημερησίως,

· για απασχόληση με καθεστώς μερικής απασχόλησης (από 4 ώρες και άνω ημερησίως), το ποσό της επιχορήγησης ανέρχεται στο ήμισυ του ποσού που αντιστοιχεί σε κάθε μέρα πλήρους απασχόλησης  (7,00 ευρώ ημερησίως).