Αρχική Νέα Οικονομία Πώς θα εφαρμοστεί στις τράπεζες το νέο ασφαλιστικό καθεστώς

Πώς θα εφαρμοστεί στις τράπεζες το νέο ασφαλιστικό καθεστώς

8


ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, κοινοποίησε στους αρμόδιους φορείς το Ν. 3371/2005 (ΦΕΚ 178/Α/14.7.2005), για Θέματα Κεφαλαιαγοράς, στο οποίο περιλαμβάνονται και διατάξεις σχετικά με την ασφάλιση των τραπεζικών υπαλλήλων.


Συγκεκριμένα με τα άρθρα 57-69 επιχειρείται η αναδιάρθρωση της κοινωνικής ασφάλισης του προσωπικού των Πιστωτικών Ιδρυμάτων, σε προαιρετική βάση, με στόχο την προστασία των δικαιωμάτων και των ασφαλιστικών προσδοκιών των εν λόγω εργαζομένων.


Με τα προαναφερόμενα άρθρα επισημαίνεται στο σχετικό έγγραφο του υπουργείου το οποίο υπογράφει ο γενικός γραμματέας κ. Δημ. Κωστόπουλος, καθιερώνονται διαδικασίες ένταξης των τραπεζοϋπαλλήλων τόσο στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων-Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) για κύρια σύνταξη όσο και στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (ΕΤΕΑΜ) για επικουρική σύνταξη, καθώς και στο Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (ΕΤΑΤ), το οποίο ιδρύεται με το άρθρο 60 του νόμου.


Από 1.1.2005


Ειδικότερα, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 58 του νόμου αυτού, οι προσλαμβανόμενοι στα Πιστωτικά Ιδρύματα από 1.1.2005 υπάγονται υποχρεωτικά και αυτοδίκαια στην επικουρική ασφάλιση του ΕΤΕΑΜ. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να αρχίσει άμεσα η καταβολή των εισφορών για το προσωπικό αυτό στο ΕΤΕΑΜ. Ως προς την εισφορά του ασφαλισμένου και του εργοδότη για επικουρική σύνταξη ισχύουν οι διατάξεις της νομοθεσίας για το ΕΤΕΑΜ. Ο χρόνος ασφάλισης που πραγματοποιήθηκε ή αναγνωρίστηκε και εξαγοράστηκε ως συντάξιμος στα ταμεία της επικουρικής ασφάλισης λογίζεται ότι πραγματοποιήθηκε στην ασφάλιση του ΕΤΕΑΜ. Επίσης οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και ο τρόπος υπολογισμού της επικουρικής σύνταξης διέπονται από τις διατάξεις της νομοθεσίας για το ΕΤΕΑΜ. Από την ημερομηνία διάλυσης των Επικουρικών Ταμείων οι συνταξιούχοι των Ταμείων αυτών καθίστανται συνταξιούχοι του ΕΤΕΑΜ, το οποίο στο εξής βαρύνεται με την καταβολή της σύνταξής τους. Οι καταβαλλόμενες συντάξεις ακολουθούν τις αυξήσεις των συντάξεων του ΕΤΕΑΜ. Καμία σύνταξη δεν μπορεί να είναι κατώτερη από τα εκάστοτε καταβαλλόμενα κατώτατα όρια των συντάξεων του ΕΤΕΑΜ.


Επίσης, πρέπει να επισημανθεί ότι οι εργαζόμενοι στα Πιστωτικά Ιδρύματα και ασφαλιζόμενοι για πρώτη φορά από 1.1.1993 , υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 2084/1992 όσον αφορά τις παροχές, τις εισφορές και τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης. Για το λόγο αυτό και ο Ν. 3371/2005 έχει προβλέψει στην περίπτωση γ του άρθρου 61 ότι για όσους ασφαλισμένους από 1.1.1993 στα επικουρικά Ταμεία των Τραπεζών έχει καταβληθεί μεγαλύτερο ασφάλιστρο από το προβλεπόμενο στο ΕΤΕΑΜ, θα τους καταβληθεί πρόσθετη συνταξιοδοτική παροχή.


Ειδικότερα, στο άρθρο 61 παράγραφος γ, για τον σκοπό του ΕΤΑΤ, αναφέρονται τα ακόλουθα:”η καταβολή πρόσθετης συνταξιοδοτικής παροχής για τους ασφαλισμένους από 1.1.1993 στα ταμεία επικουρικής ασφάλισης του προσωπικού των πιστωτικών ιδρυμάτων για το χρονικό διάστημα από 1.1.1993 έως την υπαγωγή στο ΕΤΑΤ για το οποίο έχουν καταβάλει επιπλέον πρόσθετες ασφαλιστικές εισφορές από τις κατά νόμο προβλεπόμενες του ΕΤΕΑΜ. Οι προϋποθέσεις χορήγησης, ο τρόπος υπολογισμού της παροχής αυτής, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία ρύθμιση για την εφαρμογή του παρόντος, καθορίζονται με απόφαση του υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας μετά εκπόνηση ειδικής οικονομικής μελέτης”.


ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ