Αρχική Νέα Οικονομία Πρόγραμμα για Αναγνώριση και Πιστοποίηση Προϊόντων

Πρόγραμμα για Αναγνώριση και Πιστοποίηση Προϊόντων

8

Το ΚΕΤΑ Βορείου Αιγαίου σας ενημερώνει ότι προκηρύχθηκε  η Δράση 4.3 «Αναγνώριση και Πιστοποίηση Προϊόντων με βάση εθνικά και κοινοτικά πρότυπα» του Επιχειρησιακού προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη – Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου.
Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση των δράσεων που αφορούν την αναγνώριση και πιστοποίηση προϊόντων με βάση τα εθνικά και κοινοτικά πρότυπα.
Οι επενδύσεις που μπορούν να ενισχυθούν είναι:
1. Αναγνώριση των προϊόντων και προετοιμασία φακέλου – αίτησης για την αναγνώριση προϊόντων όπως ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΕΠΠΕ, σύμφωνα με τους ισχύοντες, κάθε φορά κοινοτικούς κανονισμούς.
 2. Μελέτη και εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης όπως:
– ISO 9000
– ISO 14000
– EMAS
– HACCP
– Άλλα συστήματα διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης βάσει προτύπων ή/και προδιαγραφών που εκδίδουν ή/και αναγνωρίζουν ευρωπαϊκοί ή/και εθνικοί φορείς με αρμοδιότητες στην τυποποίηση (AGRO 2, AGRO 3, AGRO 5 κλπ).
– Ανάπτυξη συστήματος διασφάλισης ποιότητας ή/και περιβαλλοντικής διαχείρισης/ ετοιμασία σχεδίου σύμφωνα με τα ανάλογα πρότυπα ή/και προδιαγραφές.
– Κατάρτιση/ εκπαίδευση προσωπικού του αποδέκτη για την σωστή εφαρμογή του συστήματος που θα υλοποιηθεί από τον φορέα που εγκαθιστά τα συστήματα.
– Πιστοποίηση του συστήματος διασφάλισης ποιότητας από αρμοδίους Οργανισμούς.
Φορείς – Αποδέκτες του προγράμματος είναι:
· Αντιπροσωπευτικές Διεπαγγελματικές και Επαγγελματικές Οργανώσεις,
· Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου
· Συλλογικοί φορείς που εκπροσωπούν σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων (Σύνδεσμοι, Οργανισμοί, Εταιρείες Προώθησης Εξαγωγών, Επαγγελματικές Οργανώσεις) και
· Φορείς υλοποίησης των ενεργειών που αφορούν αναγνώριση προϊόντων ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΕΠΠΕ και την πιστοποίηση και διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων καθώς επίσης και συλλογικοί φορείς
Οι φορείς-αποδέκτες θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις συμμετοχής:
1.Προϋποθέσεις σε επίπεδο δράσεων
Οι υποψήφιοι φορείς – δικαιούχοι προς ένταξη, θα πρέπει να υποβάλλουν ολοκληρωμένες προτάσεις για την υλοποίηση των δράσεων, οι οποίες θα πρέπει να είναι συμβατές με τους στόχους του Μέτρου 4.3 ΕΠΑΑ-ΑΥ 2000-2006 ή των αντίστοιχων μέτρων των ΠΕΠ.
Βασική προϋπόθεση που πρέπει να πληρούται για τις υπό ένταξη επενδύσεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους είναι η τεκμηρίωση της σκοπιμότητας της δράσης σε σχέση με τους στόχους των Μέτρων και σε συμφωνία με την Κοινοτική και Εθνική Νομοθεσία για τα προϊόντα ποιότητας.
2.Προϋποθέσεις σε επίπεδο δικαιούχων
α. Αποκλείονται οι υποψήφιοι για τους οποίους έχει εγκριθεί ακριβώς ίδια πρόταση δράσης και σε άλλο αναπτυξιακό πρόγραμμα.
β. Αποκλείονται οι υποψήφιοι στους οποίους κατά τον χρόνο υποβολής και εξέτασης του επενδυτικού τους σχεδίου έχουν επιβληθεί διοικητικές κυρώσεις για παραβίαση κοινοτικών Κανονισμών ή εθνικής Νομοθεσίας.
γ. Αποκλείονται οι υποψήφιοι που στο παρελθόν δεν ανταποκρίθηκαν πλήρως σε εγκεκριμένα επενδυτικά σχέδια. (Υπήρξε ανάκληση του Επενδυτικού Σχεδίου και κατάπτωση εγγυητικής).
δ. Σε περιπτώσεις προτάσεων που προτείνονται από ήδη λειτουργούντες φορείς, αποκλείονται όσες υποβάλλονται από υποψήφιους που δεν παρουσιάζουν κατά τα τρία τελευταία έτη οικονομική δραστηριότητα.
ε. Αποκλείονται οι υποψήφιοι που δεν παρουσιάζουν τεκμηριωμένη δυνατότητα κάλυψης της ίδιας συμμετοχής.
3.Τήρηση των ελάχιστων προϋποθέσεων σε ότι αφορά το περιβάλλον
Ανάλογα με το είδος της προτεινόμενης δράσης και αν απαιτούνται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
4.Τήρηση των προϋποθέσεων για τις διαφημίσεις γεωργικών προϊόντων
Στα υποβαλλόμενα προγράμματα προώθησης εξαγωγών θα πρέπει να τηρούνται οι προϋποθέσεις για τις διαφημίσεις γεωργικών προϊόντων σύμφωνα με το σημείο 18 των κατευθυντήριων γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις για τη γεωργία 2000/C28/02/1-2-2000 όπως ισχύουν κάθε φορά.
Το συνολικό ύψος ενίσχυσης σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές για τις Κρατικές Ενισχύσεις στον Τομέα της Γεωργίας (2000/C28/02/1-2-2000) δεν μπορεί να υπερβαίνει τα € 100.000,00 ανά δικαιούχο, σε οποιαδήποτε περίοδο τριών ετών και μέχρι το 75% του συνολικού επιλέξιμου κόστους, ή στην περίπτωση ενίσχυσης προς επιχειρήσεις που εμπίπτουν στον κατά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ορισμό των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ), το 50% του επιλέξιμου κόστους, αν το ποσό αυτό είναι υψηλότερο.  Στην περίπτωση συνεργαζόμενων επιχειρήσεων στα πλαίσια ενός ολοκληρωμένου επιχειρησιακού προγράμματος προώθησης εξαγωγών, η δαπάνη συντονισμού για την υλοποίηση του προγράμματος θεωρείται επιλέξιμη. Τα έξοδα διοίκησης, διαχείρισης και συντονισμού των προγραμμάτων δεν μπορεί να υπερβαίνουν το 10% του συνολικού επιλέξιμου κόστους του προγράμματος. Σε περίπτωση συλλογικών φορέων που εκπροσωπούν στην υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων, είναι δυνατή η υποβολή φακέλου υποψηφιότητας μόνο από τον συλλογικό φορέα για την υλοποίηση ολοκληρωμένου επιχειρησιακού προγράμματος προώθησης εξαγωγών εθνικής σημασίας προϊόντων, σε συνεργασία με τους κλαδικούς φορείς των προϊόντων αυτών.  Το ανώτατο ύψος της ενίσχυσης σε αυτή την περίπτωση είναι τα €100.000,00 και μέχρι του 75% του συνολικού επιλέξιμου κόστους.