Αρχική Νέα Οικονομία Πρόγραμμα για την προώθηση Εξαγωγών Γεωργικών Προϊόντων

Πρόγραμμα για την προώθηση Εξαγωγών Γεωργικών Προϊόντων

9


Το Κέντρο Επιχειρηματικής & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου ενημερώνει σχετικά με την προκήρυξη του προγράμματος «Προώθηση Εξαγωγών» γεωργικών προϊόντων. (Ε.Π. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ)


Περιγραφή προγράμματος:
Ενισχύσεις για την προώθηση των εξαγωγών γεωργικών προϊόντων, νωπών και   μεταποιημένων.Στόχοι είναι:
(i) η κατάκτηση και η διατήρηση των αγορών γεωργικών προϊόντων,
(ii) η στροφή προς προϊόντα υγιεινής διατροφής με έμφαση σε περιβαλλοντικά θέματα και η διατήρηση της δημόσιας υγείας,
(iii) η αύξηση των εξαγωγών, (iv) η αύξηση της απασχόλησης στην ύπαιθρο,
(v) η αύξηση της παραγωγικότητας μέσω της τεχνολογικής προόδου, χωρίς αύξηση των συντελεστών παραγωγής και(vi) η ταχύτερη σύνδεση των τιμών με τις διεθνείς τιμές, μέσω της αύξησης της ανταγωνιστικότητας.


Αποδέκτες:
· Αντιπροσωπευτικές Διεπαγγελματικές και επαγγελματικές Οργανώσεις
· ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ
· Συλλογικοί φορείς που εκπροσωπούν σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων (Σύνδεσμοι, Οργανισμοί / Εταιρίες προώθησης εξαγωγών, Επαγγελματικές Οργανώσεις κλπ) · Φορείς υλοποίησης των ενεργειών που αφορούν αναγνώριση προϊόντων ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΕΠΠΕ και πιστοποίηση και διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μπορούν να είναι όσοι καθορίζονται από τους σχετικούς κανονισμούς που αφορούν την ποιότητα καθώς επίσης Συλλογικοί Φορείς όπως:
– Συνεταιρισμοί
– Ομάδες παραγωγών
– Συνεργαζόμενοι παραγωγοί μέσω συμβάσεων
– Μικρομεσαίες επιχειρήσεις παραγωγής και μεταποίησης γεωργικών προϊόντων.


Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:
22/8/2005-30/9/2005   Προκήρυξη σε περισσότερους κύκλους. Ενεργός κύκλος: 2.


Περιοχή εφαρμογής: ΟΛΗ Η ΕΛΛΑΔΑ


Όροι και προϋποθέσεις:
Βασικές προϋποθέσεις για την παροχή ενισχύσεων, αποτελούν:
(i) η διασφάλιση της φερεγγυότητας του φορέα,
(ii) η ευθυγράμμιση της στρατηγικής του φορέα με τις εθνικές και κοινοτικές προτεραιότητες, σε ότι αφορά στους στόχους για προϊόντα και για αγορές,
(iii) η παροχή εγγυήσεων εξασφάλισης από πλευράς του φορέα της ίδιας συμμετοχής που δεν μπορεί να είναι μικρότερη του 25% του επιλέξιμου κόστους πραγματοποίησης της συγκεκριμένης ενέργειας ή δράσης.


Τι χρηματοδοτείται:


Δαπάνες για τις οποίες δύναται να παρέχεται ενίσχυση (επιλέξιμες δαπάνες), αφορούν κατά προτεραιότητα την προώθηση των εξαγωγών γεωργικών προϊόντων, νωπών και μεταποιημένων, όπως: Προϊόντα ποιότητας εθνικής σημασίας:
– Λάδι και ελιά
– Οπωροκηπευτικά
– Οίνοι και κατά προτεραιότητα, οίνοι ποιότητας (Ονομασίας Προέλευσης Ανωτέρας ποιότητας – ΟΠΑΠ (VQPRD), Ονομασίας Προέλευσης Ελεγχόμενης – ΟΠΕ, Ονομασίας κατά παράδοση, Τοπικοί Οίνοι Περιοχής).
– Γαλακτοκομικά
– Διάφορα άλλα γεωργικά προϊόντα εθνικής σημασίας (π.χ. αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά)
Γεωργικά προϊόντα, νωπά και μεταποιημένα, εκτός αυτών της αλιείας, που παράγονται από επιχειρήσεις πιστοποιημένες για την εφαρμογή:
(α) Κοινοτικών Κανονισμών, για την παραγωγή:
– Προϊόντων Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ)
– Προϊόντων Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ)
– Ειδικών Παραδοσιακών Προϊόντων Εγγυημένα (ΕΠΠΕ)
– Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας- Προϊόντων Ειδικών Κτηνοτροφικών εκτροφών

(β) Προτύπων ή και προδιαγραφών που εκδίδουν ή και αναγνωρίζουν οι εθνικοί φορείς με αρμοδιότητες στην τυποποίηση, όπως Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.


Είδος ενίσχυσης:
Η ενίσχυση χορηγείται υπό μορφή επιχορήγησης – χρηματοδότησης κεφαλαίου. Το συνολικό ύψος ενίσχυσης σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές για τις Κρατικές Ενισχύσεις στον Τομέα της Γεωργίας (2000/C28/02/1-2-2000) δεν μπορεί να υπερβαίνει τα € 100.000,00 ανά δικαιούχο, σε οποιαδήποτε περίοδο τριών ετών και μέχρι το 75% του συνολικού επιλέξιμου κόστους, ή στην περίπτωση ενίσχυσης προς επιχειρήσεις που εμπίπτουν στο κατά την Επιτροπή ορισμό των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ), το 50% του επιλέξιμου κόστους, αν το ποσό αυτό είναι υψηλότερο. 

Επιλέξιμες δαπάνες
Προπαρασκευαστικές ενέργειες:
– Έρευνες αγοράς για προϊόντα στόχους και αγορές στόχους.
– Μελέτη του κατάλληλου επιχειρησιακού σχεδίου κατά προϊόν.
– Δημοσιοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου (ανεύρεση συνεργατών – δικτύωση, πληροφόρηση /ενημέρωση ενδιαφερομένων, κλπ).
– Δαπάνες προετοιμασίας για εκδηλώσεις προώθησης εξαγωγών.
– Δαπάνες αλληλογραφίας με τους ενδιαφερόμενους πριν και μετά την εκδήλωση.
– Εκτύπωση προσκλήσεων.
– Εκτύπωση ενημερωτικών εντύπων, φυλλαδίων και αφισών που δεν έχουν σχέση με διαφήμιση γεωργικών προϊόντων, οδηγού εκθετών και εκθεμάτων, οδηγού εξαγωγέων (για το κοινό και τους εμπορικούς επισκέπτες).
– Δημιουργία τηλεοπτικού και φωτογραφικού αρχείου.
– Γραφικά υλικά κάθε είδους.
Κυρίως ενέργειες:
Δαπάνες εκθέσεων που περιλαμβάνουν:
– Περίπτερο (μη μόνιμη κατασκευή)
– Πινακίδες
– Βιτρίνες
– Εκθεσιακοί πάγκοι
– Χώρος γραφείου της έκθεσης
– Λειτουργικές δαπάνες εκδήλωσης
– Δαπάνες μεταφοράς εξοπλισμού και εκθεμάτων
– Ενοικίαση του χώρου και διαμόρφωσή του
– Ενοικίαση διακοσμητικών φυτών
– υλικών φιλοξενίας
– υλικών ασφάλειας χώρου.
– Ηλεκτρολογικές, υδραυλικές και λοιπές εγκαταστάσεις.
– Ενοικίαση οπτικοακουστικών υλικών πάσης φύσεως (video, TV, μηχανές σλάιτς, τηλέφωνα κ.λ.π.)
– Δαπάνες γραμματειακής εξυπηρέτησης της εκδήλωσης
– Πρόσληψη διερμηνέων και πρόσληψη φυλάκων
– Εκτύπωση των αποτελεσμάτων της εκδήλωσης και αποστολής τους στους ενδιαφερόμενους και στον Τελικό Δικαιούχο (Δ/νση Γεωργικών Εφαρμογών) με κοινοποίηση στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Α.Α.-Α.Υ. 2000-2006».
– Άλλες εκδηλώσεις, όπως γευσιγνωσίες, προβολές μικρής διάρκειας μέσω καταστημάτων, διοργάνωση επιχειρηματικών συναντήσεων, ενημερωτικές συγκεντρώσεις με εκπροσώπους από τις χώρες στόχους, αποστολή ειδικών εμπειρογνωμόνων, ενοικίαση εκθετηρίων μικρής διάρκειας, διοργάνωση εβδομάδων εκθεσιακών εκδηλώσεων.


Αρμόδιος Φορέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.