Αρχική Νέα Εκπαίδευση - Επιστήμη Εγγραφές σε ΑΕΙ-ΤΕΙ, 15- 30 Σεπτεμβρίου

Εγγραφές σε ΑΕΙ-ΤΕΙ, 15- 30 Σεπτεμβρίου

5


Από 15 έως 30 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθούν οι εγγραφές των επιτυχόντων στα τμήματα και τις σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με το σύστημα του απολυτηρίου του Ενιαίου Λυκείου, καθώς και των αποφοίτων του β’ κύκλου των ΤΕΕ που εισήχθησαν στα ΤΕΙ για το 2005-2006.
Στην προαναφερόμενη ημερομηνία θα γίνουν οι εγγραφές τόσο στα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ όσο και στην Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ.


Ειδικά οι εισαχθέντες στο β’ εξάμηνο των ΤΕΙ, αν δεν εγγραφούν μέσα στην παραπάνω προθεσμία, μπορούν να εγγραφούν μέσα στο τελευταίο δεκαήμερο του Ιανουαρίου 2006.
Για την εγγραφή τους οι επιτυχόντες -ή νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο- καταθέτουν στη γραμματεία της σχολής ή του τμήματος τα παρακάτω δικαιολογητικά:
– Αίτηση για εγγραφή,
– τίτλο απόλυσης: απολυτήριο ή πτυχίο ή αποδεικτικό του Λυκείου αποφοίτησης ή νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο των τίτλων αυτών,
– υπεύθυνη δήλωση, στην οποία να δηλώνεται ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη σχολή ή τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα και
– έξι φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.


Κατά την προσέλευσή τους για εγγραφή, οι εισαχθέντες πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο, από το οποίο να αποδεικνύονται τα ονομαστικά τους στοιχεία και η ακριβής ημερομηνία γέννησης. Μέσα στις ίδιες προθεσμίες υποβάλλουν αίτηση εγγραφής μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά και οι τυφλοί, κωφάλαλοι, πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία κ.λπ.


Οι απόφοιτοι Λυκείου, οι οποίοι διακρίθηκαν στη Βαλκανική ή τη Διεθνή Ολυμπιάδα Μαθηματικών, Πληροφορικής, Φυσικής ή Χημείας και τους έχει απονεμηθεί πρώτο, δεύτερο και τρίτο βραβείο, θα πρέπει να προσκομίσουν, εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά, και βεβαίωση της Μαθηματικής, Πληροφορικής, Φυσικής ή Χημικής Εταιρείας αντίστοιχα, και βεβαίωση της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων, από την οποία να προκύπτει ότι το μάθημα στο οποίο διακρίθηκαν και τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας που λαμβάνονται υπόψη για την εισαγωγή στο συγκεκριμένο Τμήμα ανήκουν στα μαθήματα της κατεύθυνσης που παρακολούθησαν στο Ενιαίο Λύκειο οι υποψήφιοι.


Η προθεσμία και η διαδικασία εγγραφής των επιτυχόντων στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικών Επαγγελμάτων Ρόδου και Αγίου Νικολάου Κρήτης θα ορισθεί και θα ανακοινωθεί από τις ίδιες τις σχολές.


Τέλος, επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι όλοι οι νεοεισαχθέντες πρέπει να φροντίσουν για την έγκαιρη εγγραφή τους μέσα στις παραπάνω προθεσμίες και σύμφωνα με το ειδικότερο πρόγραμμα κάθε Σχολής ή Τμήματος. Όσοι δεν εγγραφούν στο οριζόμενο χρονικό στάστημα, χάνουν οριστικά το δικαίωμα εγγραφής τους.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ