Αρχική Νέα Οικονομία Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας πολύ μικρών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών

Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας πολύ μικρών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών

10


Το ΚΕΤΑ Βορείου Αιγαίου ενημερώνει ότι προκηρύχθηκε η Δράση 2.11.2 του  ΕΠΑΝ “Στήριξη της ανταγωνιστικότητας των υφιστάμενων επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών μέσω της ενίσχυσής τους για την υλοποίηση ολοκληρωμένων επιχειρηματικών σχεδίων που αποσκοπούν στην αναβάθμιση / ανακαίνιση του χώρου που ασκείται η δραστηριότητα της επιχείρησης ή/και στον τεχνολογικό, οργανωτικό κλπ. εκσυγχρονισμό της”.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν υφιστάμενες επιχειρήσεις οι οποίες πληρούν όλες τις παρακάτω προϋποθέσεις:
* Είναι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ή επιχειρήσεις στις οποίες το 50% και πλέον του κύκλου εργασιών τους κατά το έτος 2004  προέρχεται από την άσκηση δραστηριότητας παροχής υπηρεσιών.
* Λειτουργούν νόμιμα.
* Έχουν έναρξη λειτουργίας πριν από την 1η Ιανουαρίου 2002. Συμπεριλαμβάνονται και οι επιχειρήσεις οι οποίες κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας παρότι άλλαξαν νομική μορφή ή μεταβιβάσθηκαν  αποτελούν συνέχεια ή διαδοχή του προηγούμενου φορέα και ασκούν την ίδια  δραστηριότητα.
* Κατά το έτος 2004 απασχολούσαν με σχέση εξαρτημένης εργασίας από ένα (1) και μέχρι και εννέα (9) άτομα (στα οποία δεν περιλαμβάνονται οι αυτοαπασχολούμενοι), εκφραζόμενα σε ετήσιες μονάδες εργασίας (ΕΜΕ).  
* Εμφανίζουν την τελευταία τριετία θετικό μέσο όρο κερδών προ αποσβέσεων και φόρων.
* Είναι σε θέση να προσκομίσουν πιστοποιητικά Ασφαλιστικής και Φορολογικής  Ενημερότητας.
* Είναι εγγεγραμμένες σε οικείο Επιμελητήριο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Το επιχειρηματικό σχέδιο μπορεί να περιλαμβάνει δαπάνες προμήθειας παγίων (κτιριακές εγκαταστάσεις, δαπάνες προμήθειας μηχανολογικού, μηχανογραφικού,  βοηθητικού εξοπλισμού και εξοπλισμού ποιοτικού ελέγχου, δαπάνες προμήθειας λογισμικού και δαπάνες απόκτησης μεταφορικών μέσων καθώς και άυλες επενδύσεις (δαπάνες πιστοποίησης διαχειριστικών συστημάτων, δαπάνες εκτέλεσης διαφημιστικών εκστρατειών, δαπάνες συμμετοχής σε εκθέσεις, αμοιβές συμβούλων)
Ο κατώτατος προϋπολογισμός είναι 25.000 € και ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός κάθε επιχειρηματικού σχεδίου είναι 100.000 €.
Το ποσοστό επιχορήγησης για τα νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου ανέρχεται σε 55 % του συνολικού κόστους του έργου.
Η ελάχιστη ιδία συμμετοχή είναι 25 %.
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων θα καθοριστεί με Υπουργική Απόφαση. Οι προτάσεις που αφορούν την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου θα αποστέλλονται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στην Ελληνική Αναπτυξιακή (ΕΛ.ΑΝ.ΕΤ), Βαλαωρίτου 4, 106 71 Αθήνα.