Αρχική Νέα Τοπικά Υποβολή πρότασης από τη Νομαρχία για το πρόγραμα INTERREG III

Υποβολή πρότασης από τη Νομαρχία για το πρόγραμα INTERREG III

6

 Η Ν.Α. Χίου υπέβαλε πρόταση με τίτλο “Ενίσχυση δικτύωσης και συνεργασίας επιχειρηματικών εξαγωγικών δραστηριοτήτων Ελλάδας – Τουρκίας (διασυνοριακός χώρος Χίου – Σμύρνης)”, στα πλαίσια του προγράμματος Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG III A ΕΛΛΑΔΑ – ΤΟΥΡΚΙΑ, Μέτρο 2.1. “Ενίσχυση της Διασυνοριακής Επιχειρηματικότητας”.
Σκοπός της προτεινόμενης πρότασης είναι η διερεύνηση των υφισταμένων συνεργασιών και εμπορικών – εξαγωγικών δραστηριοτήτων που έχουν αναπτυχθεί από Ελληνικές και Τουρκικές επιχειρήσεις και η δημιουργία ολοκληρωμένου συστήματος πληροφοριών (με τη χρήση και GIS) για τις επιχειρήσεις που αναπτύσσουν εξαγωγικές δραστηριότητες στην ευρύτερη περιοχή, έτσι ώστε να διερευνηθούν οι δυναμικές ανάπτυξης διασυνοριακών δικτύων και να ενισχυθεί η εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων. Για την υλοποίηση των στόχων του προγράμματος προτείνονται πέντε υποέργα:
1. Έρευνα αγοράς – Καταγραφή της ελληνικής εξαγωγικής δραστηριότητας προς την Τουρκία, με έμφαση στην περιοχή των Β.Δ. ακτών της Τουρκίας.
2. Δικτύωση ελληνικών και τουρκικών επιχειρήσεων (Το υποέργο περιλαμβάνει δράσεις ενημέρωσης των επιχειρηματιών των δύο πλευρών, διμερείς επαφές των ενδιαφερομένων, 2 συνέδρια κ.α.), με στόχο την ενίσχυση των διακρατικών συνεργασιών και τη δημιουργία νέων καναλιών διανομής.
3. Δυναμική βάση πληροφόρησης για την Εξαγωγική δραστηριότητα (δημιουργία πληροφοριακής βάσης δεδομένων, όπου θα περιλαμβάνονται οι επιχειρήσεις ανά κλάδο, αντικείμενο και γεωγραφική περιοχή).
4. Δυναμική ηλεκτρονική πύλη πληροφόρησης, με πληροφορίες σχετικά με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, την τρέχουσα εμπορική δραστηριότητα στην περιοχή, τις επιχειρηματικές ευκαιρίες κ.λ.π.)
5. Δημιουργία Υποστηρικτικής Δομής, για την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών προς τους επιχειρηματίες του Βορείου Αιγαίου.
Η πρόταση υποβλήθηκε στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου και θα αξιολογηθεί από την Υ.Δ. Π.Κ.Π. INTERREG.