Αρχική Νέα Οικονομία Επιδότηση για εγκατάσταση Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Επιδότηση για εγκατάσταση Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

24

 Το ΚΕΤΑ Βορείου Αιγαίου ενημερώνει ότι προκηρύχθηκε  η Δράση 2.5.2 “Ενίσχυση επιχειρήσεων για την εγκατάσταση Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISO 14001 έτους 2005” του Επιχειρησιακού προγράμματος Ανταγωνιστικότητα.
Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση υφιστάμενων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) των τομέων μεταποίησης, υπηρεσιών, τουρισμού και εμπορίου για την εισαγωγή και πιστοποίηση Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά  ISO 14001.
Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι μικρομεσαίες μεταποιητικές, εμπορικές, τουριστικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών οι οποίες:
1. Απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους
2. Έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνει τα 40 εκατομμύρια € ή ετήσιο συνολικό ισολογισμό που δεν υπερβαίνει τα 27 εκατομμύρια €.
3. Έχουν κλείσει τουλάχιστον δύο διαχειριστικές χρήσεις
4. Πληρούν το κριτήριο της ανεξαρτησίας
5. Υποβάλλουν μία πρόταση έργου
6. Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων (καθεστώς de minimis) που έχουν χορηγηθεί στην κάθε επιχείρηση την τελευταία τριετία από την υποβολή της πρότασης δεν υπερβαίνει τα 100.000 ΕΥΡΩ
Η διάρκεια των έργων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 15 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης υλοποίησης του έργου μεταξύ του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης και της επιχείρησης.
Επιλέξιμες δαπάνες είναι:
* Η παροχή υπηρεσιών για τον σχεδιασμό ανάπτυξη και εφαρμογή του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISO 14001 (μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός 22.000 ΕΥΡΩ) και
* Η πιστοποίηση του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός 8.000 ΕΥΡΩ)
Το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται στο 50% των έργων του επιλέξιμου προϋπολογισμού που δεν μπορεί να  υπερβαίνει τις 30.000 €.