Αρχική Green Life Ζώα & Περιβάλλον Ενημέρωση από τη Νομαρχία για τους δικαιούχους στο Μέτρο 3.1 “Βιολογικής Γεωργίας”

Ενημέρωση από τη Νομαρχία για τους δικαιούχους στο Μέτρο 3.1 “Βιολογικής Γεωργίας”

14

 Η Γνωμοδοτική Επιτροπή του άρθρου 9 της ΚΥΑ 567/04 με πρακτικό της προτείνει τους δικαιούχους για την ένταξη τους στο Μέτρο 3.1 “Βιολογικής Γεωργίας” με σειρά κατάταξης βάσει της βαθμολογίας τους.
Η οριστική ένταξη των δικαιούχων στο πρόγραμμα θα γίνει με τις διαδικασίες των παρ. 8 και 9 του άρθρου 9 της ΚΥΑ 567/2004 και την έκδοση υπουργικής απόφασης ένταξης.
Το πρακτικό της Γνωμοδοτικής Επιτροπής έχει αναρτηθεί στο πίνακα ανακοινώσεων της Ν.Α Χίου και κάθε τρίτος ενδιαφερόμενος που έχει έννομο συμφέρον δύναται να υποβάλλει ένσταση κατά της απόφασης της Γνωμοδοτικής Επιτροπής το αργότερο μέχρι 14/10/2005 στη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χίου αναφέροντας σε αυτή τους λόγους και προσκομίζοντας τα απαραίτητα στοιχεία τεκμηρίωσης της ένστασης του.