Αρχική Νέα Τοπικά Ανοικτή δημόσια δημοπρασία για το φράγμα Σαραπιού

Ανοικτή δημόσια δημοπρασία για το φράγμα Σαραπιού

19

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΙΟΥ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ


Ταχ. Δ/νση: Πολυτεχνείου 1
Τ.Κ.: 82100, Χίος
Πληροφορίες: Ανδριώτης Αλέξανδρος
Τηλέφωνο: 22710-44252 & 44251
Φαξ: 22710-4415


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η Νομαρχιακή Επιτροπή Β΄ της Ν.Α. Χίου, διακηρύττει ότι εκθέτει σε ανοικτή δημόσια δημοπρασία με το μειοδοτικό σύστημα ανάθεσης, με σύστημα προσφοράς “με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών”, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4, παρ. 4β του Ν.1418/84, όπως ισχύουν σήμερα με τον Ν.2229/94 καθώς επίσης τον Ν.2576/98, τον Ν.2940/2001 και το Π.Δ. 609/85, άρθρο 7, όπως όλα τα παραπάνω τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του Ν.3263/04, το έργο:
“Κατασκευή ανασχετικού φράγματος στην θέση ΣΑΡΑΠΙΟ”
Χρηματοδότηση από πιστώσεις ΚΑΠ και Συνεισφορές 2005 / ΤΡ.1
Προϋπολογισμού δαπάνης 2.900.000,00 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ , Αναθεώρησης κλπ,
και χρόνο εκτελέσεως: 2005 – 2008
Η δημοπρασία θα γίνει την 31 Οκτωβρίου 2005, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επιδόσεως προσφορών) στα γραφεία της Νομαρχιακής Επιτροπής της Ν.Α. Χίου ή της Δ.Τ.Υ. της Ν.Α. Χίου.
Αν για οποιονδήποτε λόγο η δημοπρασία δεν διενεργηθεί την ημέρα αυτή, τότε αναβάλλεται και διενεργείται στις 03 Νοεμβρίου 2005, την ίδια ώρα και ημέρα Πέμπτη.
Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π. για την κατηγορία Υδραυλικών Έργων ως κάτωθι:
α) Για εργοληπτικές επιχειρήσεις με έδρα το Νομό Χίου ή ο Νομός Χίου είναι ο δεύτερος δηλούμενος Νομός, γίνονται δεκτά πτυχία τρίτης έως και πέμπτης τάξης.
β) Για εργοληπτικές επιχειρήσεις με έδρα την υπόλοιπη Ελλάδα γίνονται δεκτά πτυχία τρίτης και τέταρτης τάξης.
γ) Για εργοληπτικές επιχειρήσεις προερχόμενες από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ.
δ) Για εργοληπτικές επιχειρήσεις προερχόμενες από ως ανωτέρω γ΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.
ε) Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β, γ και δ) σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 7 του π.δ. 609/85 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία), υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.
στ) Αναβάθμιση πτυχίων δεν γίνεται δεκτή.
ζ)Εργολήπτες εγγεγραμμένοι στα Νομαρχιακά Μητρώα δεν γίνονται δεκτοί.
Για το υπόψη έργο και σχετικά με τα κατώτατα όρια των εργοληπτικών επιχειρήσεων ισχύουν τα οριζόμενα σε εγκύκλιο με αρ. 51/23-12-1994 του ΥΠΕΧΩΔΕ Δ17α/03/74/Φ.Ν.312/16-12-1994 όπως ισχύουν κατά τον χρόνο της δημοπράτησης.
Εγγύηση συμμετοχής στην δημοπρασία ορίζεται κατ’ ελάχιστον 51.008,00 Ευρώ.
Οι εγγυήσεις συμμετοχής θα απευθύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή ( Ν.Ε.Ν.Α.Χίου) ή στην Ν.Α.Χίου ή στην Δ.Τ.Υ.Ν.Α.Χίου.
Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στα γραφεία της Δ.Τ.Υ. της Ν.Α. Χίου και της Ν.Ε. της Ν.Α. Χίου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, όπου βρίσκεται και η πλήρης διακήρυξη η οποία αποτελεί και το ισχυρότερο συμβατικό στοιχείο και της οποίας άγνοια από τους υποψήφιους διαγωνιζόμενους δεν δικαιολογείται.
Γι αυτό οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να λάβουν γνώση αυτής της πλήρους διακήρυξης.
Η προσφορά της παρούσης δημοπρασίας θα συνταχθεί σε σφραγισμένο και μονογραφημένο έντυπο της Υπηρεσίας, που θα επιδοθεί στους διαγωνιζόμενους κατά τα οριζόμενα στην πλήρη Διακήρυξη.
Ο Πρόεδρος της Νομαρχιακής Επιτροπής
Πολύδωρος Λαμπρινούδης
Νομάρχης Χίου


Χίος 12-10-2005

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθρο“Διαδρομές”, το νέο βιβλίο του πρέσβη επί τιμή Β. Θεοδωρόπουλου
Επόμενο άρθροΑ’ τοπική κατηγορία: Αλώβητη η Φάρκαινα