Αρχική Νέα Τοπικά Ακαδημίες Εμπορικού Nαυτικού: Το Α’ τάξης γίνεται ισότιμο με το πτυχίο των...

Ακαδημίες Εμπορικού Nαυτικού: Το Α’ τάξης γίνεται ισότιμο με το πτυχίο των ΤΕΙ

15

 ΔΟΘΗΚΕ χθες στη δημοσιότητα το σχέδιο νόμου για την αναβάθμιση της ναυτικής εκπαίδευσης. Η σημαντικότερη αλλαγή σε σύγκριση με την αιτιολογική έκθεση που είχε δημοσιοποιήσει πριν από έναν περίπου μήνα ο υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας, Μανώλης Κεφαλογιάννης, είναι, η απάλειψη της 5ετους υπηρεσίας στη θάλασσα, ως προϋπόθεση για την ισοτιμία με τα πτυχία των ΤΕΙ των διπλωμάτων Α’ τάξης.


Οι βασικότερες διατάξεις του σχεδίου νόμου έχουν ως εξής:


Σχέδιο Νόμου: «Αναβάθμιση και αναδιάρθρωση της ναυτικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»


Αρθρο 1


Η παράγραφος του άρθρου 1 του ν. 2638/1998 (Α’ 204) αριθμείται ως παράγραφος 1 και στο τέλος αυτής προστίθενται παράγραφοι 2, 3 και 4 ως ακολούθως:


«2. Το δίπλωμα του Εμπορικού Ναυτικού Α’ τάξης καθίσταται ισότιμο με το πτυχίο των ΤΕΙ. Η διάταξη ισχύει για τους εισακτέους στις ΑΕΝ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2005-2006 και εφεξής.


3. Το χορηγούμενο από τις ΑΕΝ πτυχίο Πλοιάρχου ή Μηχανικού Γ’ τάξης αντίστοιχα, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών, αποτελεί τυπικό προσόν εξέλιξης του κατόχου του μέχρι την απόκτηση του διπλώματος εμπορικού ναυτικού Α’ τάξης, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στη νομοθεσία που ισχύει κάθε φορά.


4. Η διάρκεια σπουδών στις ΑΕΝ είναι οκτώ εξάμηνα και περιλαμβάνει έξι εξάμηνα θεωρητικής διδασκαλίας και δύο εξάμηνα πρακτικής άσκησης επί πλοίου».


Αρθρο 2


1. Η παράγραφος του άρθρου 2 του ν. 2638/1998 αριθμείται ως παράγραφος 1 και στο τέλος αυτής προστίθεται περίπτωση ζ’ ως ακολούθως:


«ζ) Τη σύμπραξη από κοινού με τα Πανεπιστήμια, για τη διοργάνωση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) και τη διεξαγωγή έρευνας σε τομείς ενδιαφέροντος της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας».


Αρθρο 3


Η παράγραφος 1 του άρθρου 3 του ν. 2638/1998, αντικαθίσταται ως ακολούθως:


«1. Τα μέλη των ΑΕΝ διακρίνονται σε τακτικά και έκτακτα ως εξής:


α) Τακτικά είναι τα μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού (Ε.Π), του διοικητικού προσωπικού (Δ.Π.), του ειδικού διδακτικού προσωπικού (ΕΔΙΠ), του ειδικού τεχνικού προσωπικού (ΕΤΠ) και οι σπουδαστές.


β) Εκτακτα μέλη είναι το έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό (ΕΕΠ) και το διοικητικό προσωπικό με σχέση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου».


Αρθρο 5


1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 11 του ν. 2638/1998 αντικαθίσταται ως ακολούθως:


«1. Το κύριο διδακτικό έργο των ΑΕΝ ασκείται από το Ε.Π., το οποίο ανήκει σε μία από τις βαθμίδες:


α) καθηγητή ΑΕΝ


β) αναπληρωτή καθηγητή ΑΕΝ


γ) επίκουρο καθηγητή ΑΕΝ και


δ) καθηγητή εφαρμογών ΑΕΝ».


Αρθρο 7


1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 13 του ν. 2638/1998 αντικαθίσταται ως ακολούθως:


«1. α) Οι καθηγητές και οι αναπληρωτές καθηγητές εκλέγονται ως μόνιμοι. Οι επίκουροι, οι καθηγητές εφαρμογών και τα μέλη ΕΔΙΠ εκλέγονται με τριετή θητεία. Τυχόν προηγούμενη μονιμοποίηση σε άλλη βαθμίδα ή σε άλλη ΑΕΝ δεν λαμβάνεται υπόψη.


Αρθρο 11


Αποδοχές Μελών Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού.


1. Ο βασικός μηνιαίος μισθός των μελών του Εκπαιδευτικού Προσωπικού και του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) καθορίζεται με βάση το βασικό μηνιαίο μισθό του Καθηγητή Εφαρμογών, ο οποίος πολλαπλασιάζεται με τους παρακάτω συντελεστές και στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ:


i) Καθηγητής 1,50 ii) Αναπληρωτής Καθηγητής 1,30 iii) Επίκουρος Καθηγητής 1,15 iv) Καθηγητής Εφαρμογών 1,00 v) Μέλος Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού 0,90. Ο βασικός μηνιαίος μισθός του Καθηγητή Εφαρμογών ορίζεται σε εννιακόσια σαράντα ένα (941) ευρώ.


2. Πέρα από το βασικό μισθό της προηγούμενης παραγράφου, παρέχονται κατά μήνα τα εξής επιδόματα, παροχές και αποζημιώσεις:


α. Χρόνου υπηρεσίας, με ανάλογη εφαρμογή της παραγράφου 2.α. του άρθρου 36 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α’). Ως υπηρεσία για τη χορήγηση του επιδόματος αυτού υπολογίζεται: i) Η επαγγελματική προϋπηρεσία που απαιτείται ως προσόν διορισμού για κάθε θέση. ii) Η πραγματική θαλάσσια υπηρεσία ή η υπηρεσία που έχει διανυθεί στο Δημόσιο με σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου και δεν συμπίπτει με την προϋπηρεσία του προηγούμενου εδαφίου.


β. Διδακτικής προετοιμασίας και εξωδιδακτικής απασχόλησης εντός των ΑΕΝ, οριζόμενο, ως ακολούθως:


ί) Καθηγητής 558 ευρώ, ii) Αναπληρωτής Καθηγητής 499 ευρώ, iii) Επίκουρος Καθηγητής 382 ευρώ, iv) Καθηγητής Εφαρμογών 264 ευρώ v) Μέλος Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού 117 ευρώ. Το ανωτέρω επίδομα καταβάλλεται στους δικαιούχους και κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής τους άδειας.


γ. Πάγια αποζημίωση για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης και για συμμετοχή σε συνέδρια, οριζόμενη ως ακολούθως: i) Καθηγητής 323 ευρώ, ii) Αναπληρωτής Καθηγητής 264 ευρώ, iii) Επίκουρος Καθηγητής 176 ευρώ iv) Καθηγητής Εφαρμογών 147 ευρώ v) Μέλος Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού 88 ευρώ.


δ. Ειδικό επίδομα ναυτικής εκπαίδευσης και μεταπτυχιακής έρευνας, για μέλη που έχουν τακτικές θέσεις.


αα. Για τους κατέχοντες μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών:i) Καθηγητής 364 ευρώ, ii) Αναπληρωτής Καθηγητής 322 ευρώ iii) Επίκουρος Καθηγητής 267 ευρώ, ίv) Καθηγητής Εφαρμογών 178 ευρώ.


ββ. Για τους μη κατέχοντες μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών: i) Καθηγητής 210 ευρώ, ii) Αναπληρωτής Καθηγητής 210 ευρώ, iii) Επίκουρος Καθηγητής 170 ευρώ, iv) Καθηγητής Εφαρμογών 125 ευρώ.


ε. Οικογενειακή παροχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 3205/2003.


Αρθρο 15


Ενταξη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΑΕΝ


1. Οσοι κατά την έναρξη εφαρμογής του νόμου αυτού υπηρετούν ως εκπαιδευτικό προσωπικό στις ανώτερες Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού κρίνονται κατά τη διαδικασία της επόμενης παραγράφου για ένταξη σε οργανικές θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού ως ακολούθως:


α) Οι υπηρετούντες στη θέση καθηγητή για θέση αναπληρωτή καθηγητή.


β) Οι υπηρετούντες στη θέση επίκουρου καθηγητή για θέση επίκουρου καθηγητή.


γ) Οι υπηρετούντες στη θέση επιμελητή για θέση καθηγητή εφαρμογών.


δ) Οι υπηρετούντες στη θέση καθηγητή ειδικών μαθημάτων για θέση μέλους ειδικού διδακτικού προσωπικού.


Η κρίση βασίζεται στα προσόντα που προβλέπονται στις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 11 του ν. 2638/1998. Κατά την κρίση συνεκτιμάται η προσφορά του κρινόμενου στην ανάπτυξη των Σχολών, όπως αυτή τεκμηριώνεται από τον ίδιο και έχει σχέση με την πολυετή αυτοδύναμη διδασκαλία, τη συμβολή στη διαμόρφωση της ύλης των μαθημάτων, την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού και εργαστηριακού υλικού, την ανάπτυξη και συντονισμό ερευνητικών προγραμμάτων, τη διδασκαλία και συμμετοχή σε προγράμματα σπουδών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αν η κρίση είναι θετική, ο κρινόμενος εντάσσεται σε μόνιμη θέση εκπαιδευτικού προσωπικού, στη βαθμίδα για την οποία κρίθηκε. Αν η κρίση είναι αρνητική, τότε παραμένει σε προσωποπαγή θέση και διέπεται από το προηγούμενο νομικό και μισθολογικό καθεστώς.


NEKE


Αρθρο 16


1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του ν. 3153/2003 (Α’ 153) αντικαθίσταται ως ακολούθως:


«1. Εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του άρθρου αυτού οι Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ), οι οποίες εξακολουθούν να λειτουργούν αποκλειστικά υπό την εποπτεία του υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας διά των οικείων Υπηρεσιών του και σύμφωνα με τον Οργανισμό του ΥΕΝ».


2. Στο άρθρο 1 του ν. 3153/2003 προστίθενται νέες παράγραφοι 3, 4 και 5 που έχουν ως ακολούθως:


«3. Στις ΝΕΚΕ κατάρτισης, οι οποίες δεν εντάσσονται στο εκπαιδευτικό σύστημα και δεν ανήκουν σε καμία εκπαιδευτική βαθμίδα, η φοίτηση είναι τριετής και αποτελείται από τέσσερα εξάμηνα θεωρητικής διδασκαλίας και δύο εξάμηνα κατευθυνόμενης εκπαίδευσης επί πλοίου.


4. Στις ΝΕΚΕ κατάρτισης μπορούν να εγγραφούν για φοίτηση κάτοχοι απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου ή άλλου ισότιμου τίτλου ή κάτοχοι πτυχίου του ενιαίου τριετούς κύκλου σπουδών Ναυτικού και Ναυτιλιακού τομέα ή Β’ κύκλου σπουδών ΤΕΕ οι οποίοι αποδεικνύουν προηγουμένως την υγειονομική τους καταλληλότητα, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες αντίστοιχες διατάξεις για τους σπουδαστές των ΑΕΝ, τηρουμένων και των λοιπών προϋποθέσεων εγγραφής σε αυτές.


5. Στις ΝΕΚΕ επιμόρφωσης, οι οποίες επίσης δεν εντάσσονται στο εκπαιδευτικό σύστημα και δεν ανήκουν σε καμία εκπαιδευτική βαθμίδα, μπορούν να εγγραφούν για φοίτηση σε θεματικά αντικείμενα επιμόρφωσης υποψήφιοι για απόκτηση αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας. Υποψήφιοι για απόκτηση ελληνικών αποδεικτικών εγγράφονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για τις προϋποθέσεις εγγραφής στις αντίστοιχες δημόσιες σχολές Εμπορικού Ναυτικού».


Αρθρο 17


Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 του ν. 3153/2003 αντικαθίσταται ως ακολούθως:


«1. Οι ΝΕΚΕ υπάγονται στην εποπτεία του ΥΕΝ».


Αρθρο 18


1. Η παράγραφος 6 του άρθρου 3 του ν. 3153/2003 αντικαθίσταται ως ακολούθως:


«6. Για την έκδοση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των ΝΕΚΕ καταβάλλεται παράβολο υπέρ του Δημοσίου, ύψους δέκα χιλιάδων ευρώ. Με απόφαση των υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας, επιτρέπεται η αναπροσαρμογή του ποσού του παραβόλου αυτού».


2. Προστίθεται παράγραφος 7 στο άρθρο 3 του ν. 3153/2003 που έχει ως ακολούθως:


«7. Η φοίτηση στις ΝΕΚΕ κατάρτισης καταλήγει σε χορήγηση τίτλου αποφοίτησης που δίνει τη δυνατότητα περαιτέρω απόκτησης διπλώματος μέχρι Πλοιάρχου ή Μηχανικού Β΄’ τάξης Ε.Ν. αντίστοιχα, εφόσον πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας».


Αρθρο 19


Αναγνώριση αλλοδαπών τίτλων σπουδών και αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας


1. Οι τίτλοι επαγγελματικών σπουδών του προσωπικού πλοίων του εμπορικού ναυτικού που χορηγούνται από Σχολές, οι οποίες λειτουργούν σε κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης, εφόσον αναγνωρίζονται από αυτά, είναι ισότιμοι των αντίστοιχων ελληνικών. Στους ενδιαφερόμενους χορηγείται ελληνικό αποδεικτικό ναυτικής ικανότητας εφόσον πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, ο οποίος κυρώθηκε με το ν.δ. 187/1973 (Α’ 261).


2. Τα αποδεικτικά ναυτικής ικανότητας που εκδίδονται από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης είναι ισότιμα των αντίστοιχων ελληνικών.

 

Πηγή: Ναυτεμπορική

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΠρώτη συνάντηση στη ΝΕ του ΠΑΣΟΚ για τις δημοτικές εκλογές
Επόμενο άρθροΣτις 11.45 την Παρασκευή η Παρέλαση