Αρχική Green Life Ζώα & Περιβάλλον ΧΑΔΑ: σκουπίδια ατάκτως ειρημένα (εισήγηση Περιφερειάρχη)

ΧΑΔΑ: σκουπίδια ατάκτως ειρημένα (εισήγηση Περιφερειάρχη)

27

 16η Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου


18.11.2005


ΕΙΣΗΓΗΣΗ Γ.Γ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΕΡΓΙΟΥ ΤΣΙΦΤΗ
ΓΙΑ ΧΑΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ


ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ


Από την καταγραφή του ΥΠΕΧΩΔΕ για τους Χώρους Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου έχει προκύψει ότι υπάρχουν:


81 ΧΑΔΑ (31 Ανενεργοί & 50 Ενεργοί)


Όμως, από τις μέχρι σήμερα αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων των ΟΤΑ για τους ΧΑΔΑ έχουν προκύψει άλλοι 31 ΧΑΔΑ που δεν περιλαμβάνονται στην αρχική μελέτη του ΥΠΕΧΩΔΕ.


Έτσι ο συνολικός αριθμός των ΧΑΔΑ της Περιφέρειας ανέρχεται σε:


112 ΧΑΔΑ (64 Ανενεργοί & 48 Ενεργοί)


οι οποίοι κατανέμονται ανά Νομό ως εξής:
– 58 ΛΕΣΒΟΣ
– 21 ΣΑΜΟΣ
– 33 ΧΙΟΣ  


Οι 89 από τους 112 ΧΑΔΑ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου διαβαθμίζονται με βάση το βαθμό επικινδυνότητας τους στις εξής κατηγορίες:


– Κατηγορία 0: 16 ΧΑΔΑ  (0 ? βαθμ. επικ. ? 29)
– Κατηγορία 1: 54 ΧΑΔΑ  (30 ? βαθμ. επικ. ? 69)    
– Κατηγορία 2: 18 ΧΑΔΑ  (70 ? βαθμ. επικ. ? 89)    
– Κατηγορία 3:   1 ΧΑΔΑ  ( βαθμ. επικ. ? 90)    


Για τους λοιπούς 23 ΧΑΔΑ της Περιφέρειας δεν υπάρχουν στοιχεία για το βαθμό επικινδυνότητας τους.


ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ – ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ


1ο Στάδιο – Αποφάσεις Δημοτικών Συμβουλίων


Έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα αποφάσεις Δημοτικών Συμβουλίων για 88 ΧΑΔΑ από το σύνολο των 112 ΧΑΔΑ της Περιφέρειας (Ποσοστό 78,57%). Πιο συγκεκριμένα έχουν εκδοθεί αποφάσεις για την οριστική παύση 64 ΧΑΔΑ και για να παραμείνουν ενεργοί 24 ΧΑΔΑ.


Για την εκτέλεση του Προγράμματος 1 ΧΑΔΑ ανά ΟΤΑ έχουν ανταποκριθεί 7 από τους 9 ΟΤΑ της Περιφέρειας που έπρεπε να λάβουν σχετικές αποφάσεις τα Δημοτικά τους Συμβούλια. (Απομένει ο Δήμος Πέτρας και ο Δήμος Ερεσού – Αντίσσης).


2ο Στάδιο – Εκπόνηση Τεχνικών Μελετών Περιβαλ-λοντικής Αποκατάστασης (ΤΜΠΑ) 


Έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα στην Δ/νση ΠΕΧΩ της Περιφέρειας Τεχνικές Μελέτες Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης (ΤΜΠΑ) για την αποκατάσταση 37 ΧΑΔΑ από το σύνολο των 112 ΧΑΔΑ της Περιφέρειας (Ποσοστό 33,03%).


Για να βοηθηθούν οι Δήμοι που δεν έχουν τη δυνατότητα εκπόνησης ΤΜΠΑ, το ΥΠΕΣΔΔΑ σε συνεργασία με την ΚΕΔΚΕ έχουν αναθέσει την εκπόνηση μέρους των απαιτούμενων μελετών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.


Μέχρι σήμερα ελάχιστοι Δήμοι έχουν υποβάλλει σχετικά αιτήματα στην ΚΕΔΚΕ. 


Με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου το Πανεπιστήμιο θα αναλάβει να εκπονήσει το σύνολο των Μελετών που απαιτούνται. Για το σκοπό αυτό έχουμε καλέσει το Πανεπιστήμιο αύριο σε συνάντηση με τις ΤΕΔΚ προκειμένου να συντονιστούν οι ενέργειες.


3ο Στάδιο – Έκδοση Άδειας Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης από τη Δ/νση ΠΕΧΩ 


Έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα από την Δ/νση ΠΕΧΩ άδειες για την αποκατάσταση 18 ΧΑΔΑ από το σύνολο των 112 ΧΑΔΑ της Περιφέρειας (Ποσοστό 16,07%). (Δήμων Πλωμαρίου, Καλλονής και Ευεργέτουλα).


4ο Στάδιο – Έκδοση Άδειας Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης από τη Δ/νση ΠΕΧΩ 


Έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα 18 αποφάσεις του Νομάρχη Λέσβου για κλείσιμο ΧΑΔΑ, για το σύνολο δηλαδή των ΧΑΔΑ που έχουν λάβει άδειες αποκατάστασης.


5ο Στάδιο – Εκπόνηση Οριστικής Μελέτης και έγκριση της από την ΤΥΔΚ 


Καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε ότι οριστική μελέτη απαιτείται μόνο για τους ΧΑΔΑ που έχουν βαθμό επικινδυνότητας > 35, σύμφωνα με τις εγκυκλίους του ΥΠΕΧΩΔΕ.


Δεν έχει μέχρι σήμερα εγκριθεί καμία οριστική μελέτη για αποκατάσταση ΧΑΔΑ. Οι 3 Δήμοι που έχουν λάβει άδειες αποκατάστασης από ότι γνωρίζω έχουν αναθέσει ή βρίσκονται στη διαδικασία ανάθεσης των οριστικών μελετών.


Μετά από συνεργασία με τις 3 ΤΕΔΚ έχουμε υποβάλλει αίτημα και θα χρηματοδοτηθεί η εκπόνηση των οριστικών μελετών για το σύνολο των ΧΑΔΑ μέσα από τις Οριζόντιες Δράσεις του Προγράμματος ’’ΘΗΣΕΑΣ’’


6ο Στάδιο – Υλοποίηση των έργων αποκατάστασης των ΧΑΔΑ 


Πρέπει εδώ να ξεκαθαρίσουμε ότι τα έργα για την αποκατάσταση των ΧΑΔΑ με βαθμό επικινδυνότητας μικρότερο ή ίσο του 35 θα εκτελεστούν από τους ΟΤΑ με ιδία μέσα μια και είναι έργα μικρής κλίμακας.


Στα πλαίσια της μελέτης που έχει πραγματοποιηθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ εκτιμηθεί το συνολικό κόστος για την αποκατάσταση τους. Από τη μελέτη προέκυψε ότι το συνολικό κόστος που απαιτείται για την αποκατάσταση των 81 ΧΑΔΑ εκτιμάται σε 14.804.800,00 €.


Από τις προμελέτες που έχουν υποβληθεί για την αποκατάσταση 37 ΧΑΔΑ από το σύνολο των 112 ΧΑΔΑ προέκυψε μια επικαιροποιημένη εκτίμηση του κόστους, το οποίο εκτιμάται ότι θα ανέρθει σε 13.463.140,00 €.


Η εκτίμηση αυτή δεν περιλαμβάνει το κόστος για την αποκατάσταση των επιπλέον ΧΑΔΑ που έχουν προκύψει από τις αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων.


Για την χρηματοδότηση των έργων αποκατάστασης του συνόλου των ΧΑΔΑ σχεδιάζουμε τα εξής:


– Έχει εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση της αποκατάστασης 4 ΧΑΔΑ (3 Ν. Σάμου & 1 Ν. Λέσβου) από το Ταμείο Συνοχής με το σύστημα Μελέτη – Κατασκευή.


– Η αποκατάσταση περίπου 16 ΧΑΔΑ των μικρών νησιών και των απομακρυσμένων περιοχών θα χρηματοδοτηθεί από το ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου 2000 – 2006, Μέτρο 1.7 ’’Ειδικές ενέργειες για τη στήριξη μικρών νησιών και απομονωμένων νησιωτικών περιοχών’’.


– Η αποκατάσταση ορισμένων ΧΑΔΑ θα χρηματοδοτηθεί από το ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου 2000 – 2006, Μέτρο 2.1 ’’Αστικές Υποδομές’’ όπου υπάρχει διαθέσιμο το ποσό των 1.200.000,00 € ενώ γίνονται προσπάθειες αυτό να αυξηθεί στα πλαίσια της εξυγίανσης του Προγράμματος.


– Η αποκατάσταση των ΧΑΔΑ θα χρηματοδοτηθεί και μέσα από το 35% του Προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ, στο οποίο περιέχεται ειδικό μέτρο για την αποκατάσταση των ΧΑΔΑ


– Επίσης, έχουμε ήδη ενημερώσει τους Δήμους ότι υπάρχει ανοιχτή πρόσκληση για έργα αποκατάστασης ΧΑΔΑ στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος ’’Περιβάλλον’’ (ΕΠΕΡ) του ΥΠΕΧΩΔΕ η οποία λήγει στις 5 Δεκεμβρίου.
Το θέμα της αποκατάστασης των Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) είναι ιδιαίτερα σοβαρό.


Ο χώρα μας, μετά από καταγγελίες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα οδηγηθεί σύντομα ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου με οριζόντια καταγγελία για όλους τους ΧΑΔΑ που βρίσκονται σε λειτουργία ή είναι ανενεργοί και δεν έχουν αποκατασταθεί.


Η εξέλιξη αυτή με βεβαιότητα θα καταλήξει στην επιβολή κυρώσεων (πρόστιμα) μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.


Πρέπει λοιπόν να γίνει σαφές ότι το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα σοβαρό και αν δεν αντιμετωπιστεί άμεσα θα κινηθεί η διαδικασία επιβολής των προβλεπόμενων κυρώσεων της Εθνικής μας νομοθεσίας και τα πρόστιμα θα επιβληθούν από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο απευθείας στους ΟΤΑ.


Είναι απαραίτητο λοιπόν να συντονίσουμε τις προσπάθειες μας για την επίλυση του προβλήματος.     

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΠρωτοβουλία πολιτών για Τάγμα Δεσπότη: Ζητούν κόμβο αντί για κάθετη διασταύρωση
Επόμενο άρθροΔιαψεύδει ο Περιφερειάρχης ότι “δεσμεύτηκε” για ένταξη ΧΥΤΑ Πόδορα στο ΠΕΠ