Αρχική Νέα Οικονομία Προκήρυξη προγράμματος για την ενίσχυση ΜΜΕ στη Μεταποίηση

Προκήρυξη προγράμματος για την ενίσχυση ΜΜΕ στη Μεταποίηση

12

Το ΚΕΤΑ Β. Αιγαίου ενημερώνει ότι προκηρύχθηκε το πρόγραμμα “ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου” που αφορά ενίσχυση ΜΜΕ στη Μεταποίηση.


Περιγραφή Προγράμματος “Ενίσχυση ΜΜΕ στη Μεταποίηση”:


Ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων για να υλοποιήσουν επενδύσεις για τον  εκσυγχρονισμό της παραγωγικής διαδικασίας και της διοίκησης των επιχειρήσεων, την ανάπτυξη της καινοτομίας, τη χρήση παραγωγικών μεθόδων φιλικότερων προς το περιβάλλον.
 
Αποδέκτες:
Υφιστάμενες και υπό ίδρυση (νέες) μεταποιητικές επιχειρήσεις.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:
15/3/2006-15/6/2006
Όροι και προϋποθέσεις:
Δυνατότητα συμμετοχής έχουν οι υφιστάμενες ή οι υπό ίδρυση νέες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις που βρίσκονται εγκατεστημένες στην Ελληνική επικράτεια και ανήκουν στις επιλέξιμες κατηγορίες μεταποιητικών επιχειρήσεων, οι οποίες:
1. απασχολούν από 0 έως 50 εργαζομένους 
2. έχουν κύκλο εργασιών ή σύνολο ισολογισμού κατά την τελευταία ολοκληρωμένη και κλεισμένη χρήση από 30.000 μέχρι 10.000.000 ευρώ (δεν ισχύει για νέες)
3. διαθέτουν αποδεδειγμένα την ικανότητα κάλυψης της ιδιωτικής συμμετοχής σε ποσοστό τουλάχιστον 25% επί του συνόλου του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της υποβαλλόμενης επενδυτικής πρότασης
Ειδικότερα, δυνητικοί δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι:
(i) Οι υφιστάμενες επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β’ ή Γ’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., πλην των επιχειρήσεων που λειτουργούν με τη μορφή της κοινωνίας, της εταιρείας του αστικού δικαίου, της κοινοπραξίας ή του συνεταιρισμού. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις με μικτή δραστηριότητα μπορεί να είναι δυνητικοί δικαιούχοι ενίσχυσης, με την προϋπόθεση ότι το ποσοστό των μεταποιητικών δραστηριοτήτων της επιχείρησης είναι μεγαλύτερο του ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) επί του κύκλου εργασιών της τελευταίας τριετίας (3ετίας), για την οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για τα τρία (3) τελευταία έτη, λαμβάνονται υπόψη τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία.
(ii) Οι νέες υπό ίδρυση επιχειρήσεις που μετά τη σύστασή τους θα τηρούν υποχρεωτικά βιβλία Β’ ή Γ’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. και λειτουργούν με τη νομική μορφή της ατομικής επιχείρησης ή της Α.Ε. ή της Ε.Π.Ε. ή της Ο.Ε. ή της Ε.Ε.
Το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της επένδυσης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους 18 μήνες.
Τι χρηματοδοτείται:
* Δημιουργία, επέκταση, εκσυγχρονισμός χώρων παραγωγής, αποθήκευσης και διοίκησης της επιχείρησης
* Εξορθολογισμός, διαφοροποίηση, εκσυγχρονισμός διαδικασιών παραγωγής και διοίκησης της επιχείρησης
* Προστασία περιβάλλοντος και εξοικονόμηση ενέργειας
* Κατασκευή πρωτοτύπου εφεύρεσης
* Δημιουργία εργαστηρίου εφαρμοσμένης βιομηχανικής έρευνας
* Ανάπτυξη καινοτομιών στην παραγωγική διαδικασία
* Εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας των προϊόντων
* Ενσωμάτωση αποτελεσμάτων έρευνας στην παραγωγή
* Ανάπτυξη προϊόντων και εφαρμογών πληροφορικής
Είδος ενίσχυσης:
Επιδότηση έως 50% επί του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επενδυτικής πρότασης, ο οποίος κυμαίνεται από 30.000 έως 350.000 ευρώ.  Οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν μετά την υποβολή της επενδυτικής πρότασης και πριν την υπογραφή της σχετικής σύμβασης μεταξύ του Τελικού Δικαιούχου (Τράπεζα) και του Επενδυτή αυτό το διάστημα κρίνονται επιλέξιμες μόνον εφόσον υπογραφεί η σχετική σύμβαση. Δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν πριν από την ημερομηνία υποβολής της επενδυτικής πρότασης του δικαιούχου της ενίσχυσης στον Τελικό Δικαιούχο, δεν συνυπολογίζονται στο ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης ούτε στην ίδια συμμετοχή του δικαιούχου της ενίσχυσης, ανεξαρτήτως αν έχουν εξοφληθεί ή όχι κατά την ημερομηνία υποβολής της επενδυτικής πρότασης.
Προϋπολογισμός:
Διαθέσιμος προϋπολογισμός για την δράση: 5.765.900,00 €
Αφορά τον προϋπολογισμό της δημόσιας επιχορήγησης.

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΠαύλος Ελευθεριάδης: Ο φαύλος κύκλος της ανοχής στη διαφθορά
Επόμενο άρθροΗΜΕΡΟλόγιο- καιρός, 24/1/2006