Αρχική Νέα Τοπικά Οδηγία Ε.Ε. σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων

Οδηγία Ε.Ε. σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων

9

Σχετικά µε την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ενωσης εξέδωσαν την παρακάτω οδηγία, μας πληροφορεί ο Κώστας Χατζησταμάτης πρόεδρος της Ενωσης Τεχνολόγων Εκπαιδευτικών- Παραρτήματος Βορείου Αιγαίου και μέλος του Δ.Σ. της Ενωσης Τεχνολόγων.


Άρθρο 11
Επίπεδα προσόντων
1. Για την εφαρµογή του άρθρου 13, ορίζονται τα ακόλουθα τέσσερα επίπεδα επαγγελµατικών προσόντων. 8.3.2005 C 58 E/9 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL (1) ΕΕ L 145, 13.6.1977, σ. 1. Οδηγία που τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2004/66/ΕΚ (ΕΕ L 168, 1.5.2004, σ. 35).


2. Το επίπεδο Α αντιστοιχεί σε βεβαίωση επάρκειας που χορηγείται από αρµόδια αρχή του κράτους µέλους καταγωγής, η οποία έχει οριστεί σύµφωνα µε τις νοµοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις του εν λόγω κράτους, βάσει:
α) είτε εκπαίδευσης που δεν αποτελεί µέρος πιστοποιητικού ήδι-πλώµατος κατά την έννοια των παραγράφων 3, 4 ή 5 ή ειδικής εξέτασης χωρίς προηγούµενη εκπαίδευση, ή της άσκησης του επαγγέλµατος σε ένα κράτος µέλος µε πλήρη απασχόληση επί τρία συναπτά έτη ή επί ισοδύναµο χρονικό διάστηµα µε µειωµένο ωράριο, κατά την τελευταία δεκαετία,
β) είτε γενικής πρωτοβάθµιας ή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, που πιστοποιεί ότι ο κάτοχός της έχει αποκτήσει γενικές γνώσεις.


3. Το επίπεδο Β αντιστοιχεί σε πιστοποιητικό που βεβαιώνει επιτυχή ολοκλήρωση κύκλου σπουδών δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης,
α) είτε γενικής εκπαίδευσης, συµπληρωµένου µε κύκλο σπουδών ή επαγγελµατικής εκπαίδευσης άλλον από εκείνους περί των οποίων η παράγραφος 4 ή/ και µε την επιπλέον αυτού του κύκλου σπουδών απαιτούµενη πρακτική άσκηση ή άσκηση του επαγγέλµατος,
β) είτε τεχνικής ή επαγγελµατικής εκπαίδευσης, συµπληρωµένου ενδεχοµένως µε κύκλο σπουδών ή επαγγελµατικής εκπαίδευσης από εκείνους περί των οποίων το στοιχείο (α) ή/και µε την επί πλέον αυτού του κύκλου σπουδών απαιτούµενη πρακτική άσκηση ή άσκηση του επαγγέλµατος.


4. Το επίπεδο Γ αντιστοιχεί σε δίπλωµα που πιστοποιεί ότι ολοκληρώθηκε επιτυχώς:
α) είτε εκπαίδευση µεταδευτεροβάθµιου επιπέδου, εκτός από την αναφερόµενη στην παράγραφο 5, διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους, προϋπόθεση πρόσβασης στην οποία αποτελεί κατά κανόνα, µεταξύ άλλων, η ολοκλήρωση του κύκλου δευτεροβάθµιων σπουδών που απαιτείται για την πρόσβαση στην ανώτατη ή ανώτερη εκπαίδευση, καθώς και την ενδεχοµένως απαιτούµενη επιπλέον αυτού του κύκλου µεταδευτεροβάθµιων σπουδών επαγγελµατική κατάρτιση ,
β) είτε, στην περίπτωση νοµοθετικά κατοχυρωµένου επαγγέλµατος, κύκλος εκπαίδευσης µε ειδική διάρθρωση που περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα ΙΙ, ισότιµος µε το επίπεδο εκπαίδευσης που αναφέρεται στο ανωτέρω στοιχείο α), ο οποίος παρέχει συγκρίσιµο επαγγελµατικό επίπεδο και προετοιµάζει για την ανάληψη ανάλογου επιπέδου ευθυνών και καθηκόντων. Ο κατάλογος του Παραρτήµατος ΙΙ µπορεί να τροποποιηθεί σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 58 παράγρ. 2 προκειµένου να ληφθεί υπόψη η εκπαίδευση που καλύπτει τις απαιτήσεις που προβλέπονται στην προηγούµενη φράση.5. Το επίπεδο Δ αντιστοιχεί σε δίπλωµα που βεβαιώνει επιτυχή ολοκλήρωση της εκπαίδευσης µεταδευτεροβάθµιου επιπέδου, διάρκειας τουλάχιστον τριών ετών, σε πανεπιστήµιο ή ίδρυµα ανώτερης εκπαίδευσης ή άλλο ίδρυµα του αυτού εκπαιδευτικού επιπέδου, καθώς και την ενδεχοµένως απαιτούµενη επιπλέον αυτού του κύκλου µεταδευτεροβάθµιων σπουδών επαγγελµατική κατάρτιση .

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΑποδεκτή η πρόταση της Ένωσης Ελλήνων Χημικών από τη ΔΕΥΑΧ για σύσταση Επιστημονικής Επιτροπής
Επόμενο άρθροΚλειστά τα σχολεία με απόφαση Νομάρχη