Αρχική Νέα Τοπικά ΝΕΛ: τι θα εξετάσει η έκτακτη γενική συνέλευση του Φεβρουαρίου

ΝΕΛ: τι θα εξετάσει η έκτακτη γενική συνέλευση του Φεβρουαρίου

11


H Ναυτιλιακή Εταιρεία Λέσβου ανακοινώνει ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο, κατόπιν πρόσφατων εξελίξεων, αποφάσισε να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση για τις 26 Φεβρουαρίου 2006 για να εγκρίνει τις ακόλουθες ομόφωνες πράξεις και αποφάσεις του:


1. Αλλαγή χρήσης αντληθέντων κεφαλαίων ύψους 3.530.000 ευρώ


Μετά από ενημέρωση από τον νομικό σύμβουλο της Εταιρείας ότι έγινε δεκτή από το 11ο Τριμελές Τμήμα του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά καθ’ ολοκληρία η αίτηση αναστολής που είχε υποβάλλει η Εταιρεία στις 19/10/2005 κατά του φύλλου εκκαθαρίσεως οφειλών του Ν.Α.Τ. καθώς και λόγω της υπογραφής με την τράπεζα First Business Bank σύμβασης αναδιάρθρωσης δανείου, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να εγκρίνει τη χρησιμοποίηση ποσού 2.530.000 ευρώ για τη χρηματοδότηση μέρους του προγράμματος αγοράς δύο νέων κύριων μηχανών του Ε/Γ-Ο/Γ ΑΙΟΛΟΣ ΚΕΝΤΕΡΗΣ και ποσού 1.000.000 ευρώ για χρηματοδότηση μέρους του προγράμματος προσθηκών, βελτιώσεων και επισκευών στα Ε/Γ-Ο/Γ ΜΥΤΙΛΗΝΗ και Ε/Γ-Ο/Γ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ώστε τα πλοία αυτά να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της Συνθήκης της Στοκχόλμης.


2. Εξαγορά του 100% των μετοχών της Εταιρείας ΣΙ ΛΙΝΚ ΦΕΡΡΙΣ Ν.Ε.


Η Εταιρεία ΣΙ ΛΙΝΚ ΦΕΡΡΙΣ Ν.Ε. είναι εταιρεία του Νόμου 959/79, στεγάζεται σε ιδιόκτητο ακίνητο στο Πειραιά όπου και η έδρα της. Έχει στην κατοχή της σήμερα  τρία (3) συμβατικά πλοία (ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΝΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΑ ΧΟΖΟΒΙΩΤΙΣΣΑ, ΠΑΝΑΓΙΑ ΨΑΡΙΑΝΗ ) και δύο (2) ταχύπλοα πλοία (ΠΑΝΑΓΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΝΗ, ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΑΡΟΥ), δραστηριοποιείται κατά κύριο λόγο στις γραμμές των Κυκλάδων. Σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας κατά την 31.12.2005 το σύνολο του Ενεργητικού της ΣΙ ΛΙΝΚ ΦΕΡΡΙΣ Ν.Ε. ανέρχεται  σε ευρώ 41.840 χιλ.  περίπου, η αξία των παγίων περιουσιακών της στοιχείων ανέρχεται σε ευρώ 35.040 χιλ. περίπου, οι  μακροπρόθεσμες  υποχρεώσεις ανέρχονται σε ευρώ 27.860 χιλ. περίπου  και οι  βραχυπρόθεσμες σε ευρώ 11.480 χιλ. Ο κύκλος εργασιών της ΣΙ ΛΙΝΚ ΦΕΡΡΙΣ ΝΕ  κατά τη διάρκεια του έτους 2005 ανήλθε σε ευρώ 14.600 χιλ. περίπου και  η καθαρή της θέση της 31/12/2005 ανέρχεται σε ευρώ 2.500 χιλ. περίπου. Στα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας περιλαμβάνεται και συμμετοχή σε ποσοστό 2% περίπου στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΗΣ Α.Ν.Ε.


Από την εξαγορά της εν λόγω εταιρείας εκτιμάται ότι θα προκύψουν αφενός σημαντικές οικονομίες κλίμακος με άμεση συνέπεια την βελτίωση του λειτουργικού περιθωρίου των δύο εταιρειών και αφετέρου διεύρυνση των γραμμών και της γεωγραφικής περιοχής που καλύπτει η ΝΕΛ με τα πλοία της.   


Το τίμημα της εξαγοράς θα ανέλθει στο ποσό των 3.000.000 ευρώ και θα χρηματοδοτηθεί από τραπεζικό δανεισμό. Πωλητές μέτοχοι είναι ο κ. Απόστολος Βεντούρης κατά 51% και οι εταιρείες  RENATE TRADING LTD. 39% (μέτοχος της RENATE είναι κατά 100% ο Απόστολος Βεντούρης) και η εταιρεία BROCKWOOD SHIPPING Inc. κατά 10% (μέτοχοι της Brockwood είναι κατά 96% ο κ. Απόστολος Βεντούρης και κατά 4% ο κ. Σωκράτης Καββαδίας, αμφότεροι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΝΕΛ Α.Ε.).


Η εν λόγω εξαγορά τελεί υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
1. Επιβεβαίωση των παραπάνω οικονομικών μεγεθών της ΣΙ ΛΙΝΚ ΦΕΡΡΙΣ Ν.Ε. από ορκωτό ελεγκτή, και
2. Λήψη έγκρισης από τη γενική συνέλευση των μετόχων της ΝΕΛ.


3. Υιοθέτηση προγράμματος παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών της Εταιρείας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε υπαλλήλους της Εταιρείας και συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 9 του Κ.Ν. 2190/1920.


Ως προς το θέμα αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να εισηγηθεί την λήψη απόφασης προς τη Γενική Συνέλευση για την υιοθέτηση προγράμματος με τα ακόλουθα βασικά χαρακτηριστικά:
Μέγιστος αριθμός μετοχών που μπορούν να εκδοθούν: μέχρι 2 εκατομμύρια μετοχές.
Περίοδος άσκησης του δικαιώματος: 1 έως  15 Δεκεμβρίου 2006 ή/και 2007.
Τιμή άσκησης: Ονομαστική αξία πλέον 30% της διαφοράς (μεταξύ της μέσης χρηματιστηριακής τιμής μηνός Νοεμβρίου (πριν την ημερομηνία εξάσκησης) μείον την ονομαστική αξία). Σε κάθε περίπτωση η τιμή άσκησης δεν θα υπολείπεται της ονομαστικής αξίας.
Δικαιούχοι: τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτός των ανεξάρτητων μελών) και υπάλληλοι της Εταιρείας και των συνδεδεμένων εταιρειών, μετά από αξιολόγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.


4. Τροποποίηση του άρθρου 14 του καταστατικού της Εταιρείας, έτσι ώστε το ΔΣ να αποτελείται από 7 έως 9 μέλη.


Τέλος, μετά τα παραπάνω, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κ. Αθανάσιος Γιακαλής κατέθεσε την παραίτησή του από Πρόεδρος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου προκειμένου να πολιτευτεί στις προσεχείς δημοτικές εκλογές. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού ευχαρίστησε τον κ. Γιακαλή για τις υπηρεσίες του, εξέλεξε τον κ. Ανδρέα Δημητρουλόπουλο σε αντικατάσταση του παραιτηθέντα και συγκροτήθηκε εκ νέου σε σώμα ως εξής:


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Δ.Σ.
1.ΣΗΦΑΚΗΣ             ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ   ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
2.ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
3.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΟΧΑΡΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ
4.ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ        ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ        ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
5.ΡΗΓΑ  ΘΕΟΔΩΡΑ του ΙΩΑΝΝΗ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
6.ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ  του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ


ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Δ.Σ..
7.ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ


ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Δ.Σ.
8.ΖΟΥΡΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
9.ΚΟΥΝΤΣΟΥΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΧΡΗΣΤΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ


Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο προχώρησε σε αναπροσαρμογή του οργανογράμματος της Εταιρείας και όρισε τους εξής διευθυντές:


Διεύθυνση Εμπορικής Εκμετάλλευσης         κ. Αγαπητός Κωνσταντίνος
Διεύθυνση Marketing & Δημοσίων Σχέσεων   κ. Ρήγα Θεοδώρα
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών         κ. Παπαγεωργίου Θεοχάρης
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών     κ. Δημητρουλόπουλος Ανδρέας
Διεύθυνση Τεχνικών & Ναυτιλιακών Υπηρ.    κ. Μαυρουδής Ευάγγελος   


Μυτιλήνη, 29 Ιανουαρίου 2006