Αρχική Απόψεις Aρθρα Γιάννης Κοσμίδης, αναλυτική πρόταση για μια νέα στρατηγική στις ιχθυοκαλλιέργειες

Γιάννης Κοσμίδης, αναλυτική πρόταση για μια νέα στρατηγική στις ιχθυοκαλλιέργειες

28


ΧΑΡΑΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
του Γιάννη Κοσμίδη
Νομαρχιακού Συμβούλου
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο τομέας των ιχθυοκαλλιεργειών στη Χίο αποτελεί σημαντικό παράγοντα οικονομικής δραστηριότητας. Η ανάπτυξη των ιχθυοκαλλιεργειών συμβάλλει στην προσφορά αλιευτικών προϊόντων χωρίς ν’ αυξάνεται η πίεση στα αποθέματα των ελεύθερα διαβιούντων ιχθύων. Επίσης έχει δώσει εναλλακτική απασχόληση σε όλο το νομό.
Η ιχθυοκαλλιέργεια διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη βελτίωση της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης νησιωτικών περιοχών όπως είναι ο νομός Χίου. Γενικώς, ενώ οι ιχθυοκαλλιέργειες ως κλάδος εξελίσσονται θετικά, κάποια προβλήματα εμφανίζονται, τα οποία είναι δυνατόν, αν δεν αντιμετωπισθούν έγκαιρα, να υπονομεύσουν το μέλλον του κλάδου. Συγκεκριμένα, καθώς επεκτείνονται οι υδατοκαλλιέργειες, σε όλο και μεγαλύτερο βαθμό θεωρούνται ως απειλή για άλλες δραστηριότητες. Ο τουριστικός κλάδος είναι ιδιαίτερα επικριτικός για την υδατοκαλλιέργεια, την οποία κατηγορεί ότι καταλαμβάνει χώρο που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για αναψυχή, καθώς και ότι παράγει απόβλητα που επηρεάζουν την ποιότητα των πλησίον κειμένων υδάτων κολύμβησης.
Προκειμένου να διασφαλισθεί σταθερό μέλλον για την υδατοκαλλιέργεια, έχει σημασία να αντιμετωπισθούν οι διαμάχες αυτές με άλλους χρήστες της αιγιαλίτιδας ζώνης.
Είναι λοιπόν απαραίτητο να δρομολογηθούν νέα προτεραιότητες για τη στήριξη της υδατοκαλλιέργειας. Οι σχέσεις υδατοκαλλιέργειας και περιβάλλοντος είναι εξαιρετικά σημαντικές. Η υιοθέτηση αειφόρων πρακτικών ιχθυοτροφίας πρέπει να επιτυγχάνεται παράλληλα με τις επιτακτικές ανάγκες των υγειονομικών και ποιοτικών προδιαγραφών για τα προϊόντα. Άρα είναι σημαντική η δράση για την ενίσχυση της υδατοκαλλιέργειας, τόσο σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις, όσο και τη χορήγηση επιδοτήσεων ιδιαίτερα για τις λεγόμενες καθαρές τεχνολογίες, προκειμένου ν’ αντιμετωπισθεί αποτελεσματικά η αδιαμφισβήτητη επιβάρυνση του περιβάλλοντος.
Τα προβλήματα αυτά μπορούν ν’ αντιμετωπισθούν μόνο με την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Παράκτιων Ζωνών (Ο.Δ.Π.Ζ.).


2. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΖΩΝΩΝ
Οι παράκτιες ζώνες του νομού μας είναι στρατηγικής σημασίας για τους κατοίκους των νησιών μας. Σε αυτές διαμένει μεγάλος αριθμός πολιτών, αποτελούν πηγή τροφής και πρώτων υλών και συνιστούν ζωτικής σημασίας μεταφορικούς και εμπορικούς κόμβους. Σε αυτές εντοπίζονται ορισμένα από τα πολυτιμότερα ενδιαιτήματα. Επίσης αποτελούν προσφιλείς τόπους αναψυχής.
Ωστόσο, οι παράκτιες ζώνες μας αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα καταστροφής των ενδιαιτημάτων, ρύπανσης των υδάτων, παράκτιας διάβρωσης και εξάντλησης των πόρων. Αυτή η εξάντληση των περιορισμένων πόρων των παράκτιων ζωνών (συμπεριλαμβανομένου του περιορισμένου χώρου) δημιουργεί ολοένα και συχνότερα προβλήματα μεταξύ των χρήσεων, όπως για παράδειγμα μεταξύ της υδατοκαλλιέργειας και του τουρισμού.
Δεδομένης της ζωτικής σημασίας των ακτών και των δυνατοτήτων τους, τα εν λόγω προβλήματα πρέπει να λυθούν. Δεδομένης επίσης της ποικιλίας των φυσικών, οικονομικών, πολιτισμικών και θεσμικών συνθηκών, η αντίδραση πρέπει να συνίσταται σε μια ευέλικτη στρατηγική για την επιτόπου αντιμετώπιση των πραγματικών προβλημάτων. Συνεπώς απαιτείται μια ολοκληρωμένη και συμμετοχική περιφερειακή προσέγγιση, που θα διασφαλίζει την περιβαλλοντικά και οικονομικά βιώσιμη, και την κοινωνικά δίκαιη και συνεκτική, διαχείριση της παράκτιας ζώνης του Νομού.
Η στρατηγική θα πρέπει να στοχεύει στην προώθηση μιας προσέγγισης του σχεδιασμού και της διαχείρισης των παράκτιων ζωνών που θα βασίζεται στη συνεργασία στο πλαίσιο μιας φιλοσοφίας της διακυβέρνησης με τη συνεργασία της κοινωνίας των πολιτών.
Η ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών (Ο.Δ.Π.Ζ.) αποτελεί δυναμική, πολυτομεακή και επαναληπτική διαδικασία για την προώθηση της αειφόρου διαχείρισης των παράκτιων περιοχών.
Η Ο.Δ.Π.Ζ. κάνει χρήση της ενημερωμένης συμμετοχής και της συνεργασίας όλων των ενδιαφερομένων για την αξιολόγηση των κοινωνικών στόχων σε μια δεδομένη παράκτια περιοχή και για τη λήψη μέτρων προς επίτευξη αυτών των στόχων. Μακροπρόθεσμα, η Ο.Δ.Π.Ζ. επιδιώκει να επιτύχει μια ισορροπία μεταξύ των περιβαλλοντικών, οικονομικών, κοινωνικών, πολιτισμικών και ψυχαγωγικών στόχων εντός των ορίων που θέτει η φυσική δυναμική.
Η επιτυχής διαχείριση της παράκτιας ζώνης πρέπει να βασίζεται στις ακόλουθες αρχές:
2.1. Ευρεία σφαιρική προοπτική (θεματική και γεωγραφική)
Ο επιτυχής σχεδιασμός και η διαχείριση της παράκτιας ζώνης πρέπει να αποφεύγουν την αποσπασματική λήψη αποφάσεων και να στρέφονται περισσότερο σε στρατηγικές προσεγγίσεις που εξετάζουν το ευρύτερο πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένων των έμμεσων και των αθροιστικών αιτίων και επιπτώσεων. Πρέπει να γίνει αποδεκτή η αναπαλλοτρίωτη μακροπρόθεσμη αλληλεξάρτηση μεταξύ της διατήρησης της ακεραιότητας των φυσικών και πολιτισμικών συστημάτων και της παροχής οικονομικών και κοινωνικών επιλογών.
2.2. Μακροπρόθεσμη προοπτική
Οι ανάγκες τόσο της σημερινής όσο και των μελλοντικών γενεών πρέπει να ληφθούν υπόψη ταυτόχρονα και εξίσου, διασφαλίζοντας ότι οι αποφάσεις σέβονται την “αρχή της προληπτικής δράσης” και δεν αποκλείουν μελλοντικές επιλογές. Ο επιτυχής σχεδιασμός και η διαχείριση της παράκτιας ζώνης πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την εγγενή αβεβαιότητα του μέλλοντος και να εντάσσονται σε ένα θεσμικό πλαίσιο που δεν θα περιορίζεται μόνο στο σημερινό πολιτικό κύκλο.
2.3. Προσαρμοστική διαχείριση στο πλαίσιο μιας σταδιακής διαδικασίας
Ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός και η διαχείριση συνιστούν μια διαδικασία που αναπτύσσεται και εξελίσσεται με την πάροδο των ετών ή των δεκαετιών. Η Ο.Δ.Π.Ζ. δεν εγγυάται την άμεση επίλυση όλων των προβλημάτων της παράκτιας ζώνης αποσκοπεί αντίθετα στην ολοκλήρωση των πολιτικών, των προγραμμάτων και των δραστηριοτήτων διαχείρισης της παράκτιας ζώνης, η οποία αποτελεί τη βάση για την επίλυση ή την αποφυγή συγκεκριμένων προβλημάτων. Η επαρκής πληροφόρηση αποτελεί τη βάση για τη βελτίωση της κατανόησης, η οποία καλλιεργεί τα κίνητρα και την αμοιβαία εμπιστοσύνη, που με τη σειρά τους οδηγούν στη συνεργασία και, τελικά, στις κοινές ευθύνες και στην πραγματική ολοκλήρωση..
Η διαδικασία της Ο.Δ.Π.Ζ. απαιτεί παρακολούθηση, ώστε να μπορεί να ρυθμίζεται μέσω της προσαρμοστικής διαχείρισης, ακολουθώντας την εξέλιξη των προβλημάτων και της γνώσης.
2.4. Ανάδειξη της τοπικής ιδιαιτερότητας
Κάθε παράκτια ζώνη χαρακτηρίζεται από μεγάλη ποικιλότητα, συμπερι-λαμβανομένων διαφορετικών φυσικών, οικολογικών, κοινωνικών, πολιτισμικών, θεσμικών και οικονομικών χαρακτηριστικών. Η Ο.Δ.Π.Ζ. πρέπει να βασίζεται στην ενδελεχή κατανόηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της υπό εξέταση περιοχής, συμπεριλαμβανομένης της αντίληψης των ειδικών πιέσεων και των παραγόντων που επηρεάζουν τη δυναμική της. Οι συγκεκριμένες λύσεις των προβλημάτων της παράκτιας ζώνης πρέπει να καλύπτουν συγκεκριμένες ανάγκες.
Αυτή η αρχή συνεπάγεται επίσης την αναγκαιότητα διασφάλισης της συλλογής και της διάθεσης στους υπευθύνους για τη λήψη αποφάσεων των κατάλληλων στοιχείων και των συναφών πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένης της άτυπης παραδοσιακής γνώσης σχετικά με το χερσαίο και θαλάσσιο στοιχείο της υπό εξέτασης παράκτιας ζώνης.
2.5. Λειτουργία σε συνάρτηση με τις φυσικές διεργασίες
Οι φυσικές διεργασίες και η δυναμική των παράκτιων συστημάτων υφίστανται συνεχείς και, ενίοτε, αιφνίδιες μεταβολές. Οι δραστηριότητές μας καθίστανται μακροπρόθεσμα περισσότερο αειφόρες από περιβαλλοντικής απόψεως και πιο προσοδοφόρες από οικονομικής απόψεως, όταν λειτουργεί σε συνάρτηση με αυτές τις φυσικές διεργασίες παρά σε βάρος τους, και όταν λαμβάνουν υπόψη τα όρια (ή την “φέρουσα ικανότητα”) που καθορίζονται από τις εν λόγω φυσικές διεργασίες.
2.6. Συμμετοχικός σχεδιασμός
Ο συμμετοχικός σχεδιασμός επιδιώκει ν’ αξιοποιήσει τις απόψεις όλων των ενδιαφερομένων στη διαδικασία του σχεδιασμού. Η συμμετοχή όλων συμβάλλει στον προσδιορισμό των πραγματικών προβλημάτων, αξιοποιεί την τοπική γνώση, οικοδομεί δεσμεύσεις και επιμερίζει ευθύνες. Δύναται να περιορίσει τις αντιθέσεις μεταξύ των ενδιαφερομένων και να οδηγήσει σε περισσότερο υλοποιήσιμες λύσεις.
2.7. Υποστήριξη και συμμετοχή όλων των αρμοδίων διοικητικών φορέων
Η αντιμετώπιση του συνόλου των προβλημάτων σε μια παράκτια ζώνη απαιτεί μια ολοκληρωμένη δέσμη δράσεων σχεδιασμού και διαχείρισης σε διάφορες κλίμακες. Η διαχείριση των παράκτιων ζωνών δεν είναι αποτελεσματική αν δεν υποστηρίζεται από όλα τα επίπεδα διοίκησης και από το σύνολο των σχετικών τομεακών κλάδων (τοπική αυτοδιοίκηση, περιφερειακή διοίκηση, κεντρική διοίκηση, επαγγελματικοί φορείς). Απαιτείται η ανάπτυξη αμοιβαία υποστηριζόμενων δράσεων και δεσμών μεταξύ των επιπέδων και των τομέων της διοίκησης, καθώς και ο συντονισμός της πολιτικής τους. Πρέπει να διασφαλίζεται η αμοιβαία συμβατότητα και η συνεκτικότητα των διαφόρων επιμέρους διοικητικών και νομικών μέσων που επηρεάζουν την παράκτια ζώνη. Μια αυστηρά μη κυβερνητική προσέγγιση της Ο.Δ.Π.Ζ. τείνει να αντιμετωπίζει σοβαρούς περιορισμούς, ιδίως όταν η διαδικασία εισέλθει στο στάδιο της υλοποίησης συναινετικών αποφάσεων.
2.8. Αξιοποίηση συνδυασμού μέσων
Η διαχείριση των παράκτιων ζωνών απαιτεί την αξιοποίηση πολλαπλών μέσων, συμπεριλαμβανομένου ενός συνδυασμού νομικών και οικονομικών μέσων, προαιρετικών συμφωνιών, παροχής πληροφοριών, τεχνολογικών λύσεων, έρευνας και εκπαίδευσης. Οι κανονισμοί και οι οικονομικές παρεμβάσεις δύνανται να αποτελέσουν σημαντικά μέσα για την άρση των αντιθέσεων μεταξύ των δράσεων. Ο κατάλληλος συνδυασμός σε μια δεδομένη περιοχή εξαρτάται από τα συγκεκριμένα προβλήματα και από το θεσμικό και διοικητικό πλαίσιο. Ωστόσο, η διαχείριση της παράκτιας ζώνης πρέπει να επιδιώκει την διασφάλιση της συνεκτικότητας μεταξύ των νομικών μέσων και των διοικητικών στόχων, καθώς και μεταξύ του σχεδιασμού και της διαχείρισης

 

3. ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Η διαδικασία χωροθέτησης Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών στηρίζεται στο άρθρο 24 του Ν. 1650/86 “για την προστασία του περιβάλλοντος” και στο άρθρο 10 του Ν. 2742/99 “χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη”. Με βάση τα παραπάνω νομοθετήματα εκδόθηκε η απόφαση Η.Π. 17239/02 (ΦΕΚ Β΄ 1175/11-09-02) ΤΟΥ Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.
Προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο χαρακτηρισμός και η οριοθέτηση εκτάσεων (θαλάσσιων και χερσαίων) ως Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.), σύμφωνα με την ανωτέρω νομική βάση, απαιτείται εκ μέρους του ενδιαφερόμενου φορέα ανάπτυξης της Π.Ο.Α.Υ. η υποβολή σχετικής αίτησης, συνοδευόμενης από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α. Παρουσίαση του φορέα ίδρυσης και διαχείρισης της Π.Ο.Α.Υ. Ο φορέας αυτός πρέπει να διαθέτει τις αναγκαίες οικονομικές και τεχνικές προϋποθέσεις, καθώς και την απαραίτητη οργανωτική δομή και τεχνογνωσία για την ίδρυση και λειτουργία της Π.Ο.Α.Υ.
β. Οικονομοτεχνική Μελέτη (feasibility study) η οποία πρέπει να περιλαμβάνει έρευνα αγοράς (market study) και επιχειρηματικό σχέδιο οργάνωσης και λειτουργίας (business plan) της αιτούμενης ανάπτυξης σε μεσο-μακροπρόθεσμη ανάλυση.
γ. Τεχνική Έκθεση για την τεκμηρίωση των σχετικών με τον καθορισμό της Π.Ο.Α.Υ. προτάσεων του φορέα που αφορούν:
– Στην επιλογή της θέσης και της έκτασης της προτεινόμενης Π.Ο.Α.Υ., η οποία πρέπει να ανήκει ή να έχει παραχωρηθεί στο φορέα από τον κύριο της έκτασης κατά χρήση με μίσθωση κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης.
– Στις κατηγορίες παραγωγικών ή άλλων συναφών με τη λειτουργία της Π.Ο.Α.Υ. δραστηριοτήτων που προτείνεται να εγκατασταθούν.
– Στις απαιτούμενες τεχνικές, διοικητικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές υποδομές ή άλλες εξυπηρετήσεις που είναι αναγκαίες για την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία της Π.Ο.Α.Υ. και των εργαζομένων σε αυτή.
– Στον τυχόν καθορισμό ειδικών ζωνών προστασίας γύρω από τις προτεινόμενες για οριοθέτηση περιοχές, καθώς και τους ειδικούς όρους και περιορισμούς στις χρήσεις γης, στους όρους δόμησης και στην εν γένει εγκατάσταση και άσκηση δραστηριοτήτων και λειτουργιών στις ζώνες αυτές.
δ. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Ο φάκελος με τα δικαιολογητικά υποβάλλεται στη Δ/νση Χωροταξίας του ΥΠΕΧΩΔΕ, η οποία μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες οφείλει να αποστείλει αντίτυπα των δικαιολογητικών: α) στη Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ και β) στη Δ/νση Υδατοκαλλιεργειών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Γεωργίας).
Οι υπηρεσίες αυτές οφείλουν μέσα σε δέκα πέντε (15) εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή του φακέλου να γνωστοποιήσουν στη Δ/νση Χωροταξίας και στον ενδιαφερόμενο φορέα τυχόν ελλείψεις. Με την ολοκλήρωση του σταδίου αυτού αποστέλλεται αντίγραφο στο οικείο Νομαρχιακό Συμβούλιο, το οποίο διατυπώνει γνώμη εντός εξήντα (60) ημερών, αφού τηρηθεί ο τύπος δημοσιότητας για την Μ.Π.Ε. Ακολούθως, η Δ/νση Χωροταξίας του ΥΠΕΧΩΔΕ συντάσσει και προωθεί σχετική εισήγηση προς το Κεντρικό Συμβούλιο Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος (Κ.Σ.Χ.Ο.Π.) το οποίο γνωμοδοτεί. Με βάση τη γνωμοδότηση αυτή η Δ/νση Χωροταξίας του ΥΠΕΧΩΔΕ συντάσσει και προωθεί το σχέδιο της Υπουργικής Απόφασης για υπογραφή. Ο χαρακτηρισμός και η οριοθέτηση των Π.Ο.Α.Υ. γίνεται σύμφωνα με τις προβλέψεις της παραγράφου 8α του άρθρου 10 του Ν. 2742/99. Ειδικότερα κατά την αξιολόγηση των προτάσεων χαρακτηρισμού και οριοθέτησης των Π.Ο.Α.Υ. λαμβάνονται υπ’ όψη:
– Οι γενικές και ειδικές κατευθύνσεις της χωροταξικής πολιτικής που προκύπτουν από τυχόν εγκεκριμένα χωροταξικά, ρυθμιστικά και πολεοδομικά πλαίσια ή σχέδια και προγράμματα ή άλλα σχέδια χρήσεων γης και μέχρι την έγκρισή τους, το σύνολο των διαθέσιμων στοιχείων ευρύτερου χωροταξικού σχεδιασμού και ιδίως αυτών που απορρέουν από υφιστάμενα γενικά ή ειδικά αναπτυξιακά προγράμματα και υπό εξέλιξη χωροταξικές μελέτες.
– Η επάρκεια και η καταλληλότητα του χώρου επέμβασης (θαλάσσιου και χερσαίου).
– Η ύπαρξη των αναγκαίων για την εξυπηρέτηση της Π.Ο.Α.Υ. έργων εξωτερικής υποδομής και στην περίπτωση που αυτά κρίνονται ανεπαρκή, η δυνατότητα εκτέλεσής τους, χωρίς υπέρμετρο κόστος για το περιβάλλον σε σχέση με τα οφέλη που θα προκύψουν από την ίδρυση και λειτουργία της Π.Ο.Α.Υ.
– Η συμβατότητα της σχεδιαζόμενης ανάπτυξης με υφιστάμενες εγκεκριμένες χρήσεις της ευρύτερης περιοχής και η ενδεχόμενη συμπληρωματικότητά της με άλλες χρήσεις και δραστηριότητες.
– Τα ιδιαίτερα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά του χώρου επέμβασης
– Τα χαρακτηριστικά (πολυπλοκότητα, μέγεθος/ένταση, έκταση, διάρκεια, συχνότητα, αναστρεψιμότητα) των ενδεχόμενων σημαντικών επιπτώσεων της αιτούμενης ανάπτυξης στο φυσικό και στο αστικό περιβάλλον και τις υποδομές τόσο της περιοχής που επηρεάζεται άμεσα όσο και της ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής.
– Τα αναμενόμενα οφέλη για την εθνική και τοπική οικονομία στον πληθυσμό και, ιδιαίτερα, στην απασχόληση, στην υγεία και γενικότερα στη βελτίωση του επιπέδου ζωής των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής του χώρου επέμβασης.
– Οι ενδεχόμενες επιπτώσεις στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον σε μια ευρύτερη περιοχή από εκείνη που επηρεάζεται άμεσα.

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Η στρατηγική μας για την βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου της ιχθυοκαλλιέργειας πρέπει να αποσκοπεί:
– Στην εξασφάλιση ενός περιβαλλοντικά υγιούς κλάδου.
– Στην εξασφάλιση της διαθεσιμότητας στους καταναλωτές προϊόντων που να είναι ασφαλή, και καλής ποιότητας, καθώς επίσης και στην προαγωγή υψηλών προτύπων υγείας και καλής μεταχείρισης των ζώων.
– Στη δημιουργία μακροπρόθεσμης ασφαλούς απασχόλησης, ιδιαίτερα σε περιοχές που αντιμετωπίζουν προβλήματα ανεργίας.
Η εξασφάλιση υγιούς, από περιβαλλοντικής απόψεως, υδατοκαλλιέργειας προϋποθέτει την εφαρμογή της “αρχής της προφύλαξης” ώστε να μειωθούν οι επιπτώσεις των καταλοίπων, την πρόληψη της απώλειας της βιοποικιλότητας και την προώθηση της ιδέας για την βιολογική υδατοκαλλιέργεια. Οι ίδιοι οι βιοκαλλιεργητές πρέπει να πάρουν ανάλογες πρωτοβουλίες.
Ένας αποφασιστικός παράγοντας για την ανάπτυξη της παραγωγής είναι η διαθεσιμότητα χώρου και καθαρών υδάτων. Απαιτείται η Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Παράκτιων Ζωνών για καλύτερη ενσωμάτωση της υδατοκαλλιέργειας με τις άλλες δραστηριότητες που διεξάγονται στις ακτές.
Η συνεργασία μεταξύ των ενδιαφερομένων (κάτοικοι των περιοχών που πλήττονται, Τοπική και Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, Ιχθυοκαλλιεργητές) θα αξιοποιήσει το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο προς όφελος του περιβάλλοντος, της τοπικής οικονομίας και της κοινωνίας.

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΠρογράμματα μαζικού αθλητισμού από τη ΔΑΕΧ
Επόμενο άρθροΗΜΕΡΟλόγιο- καιρός, 2/2/2006