Αρχική Green Life Ζώα & Περιβάλλον Μήνυμα υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ Στ. Καλογιάννη για Παγκόσμια Μέρα Υγροτόπων

Μήνυμα υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ Στ. Καλογιάννη για Παγκόσμια Μέρα Υγροτόπων

14

Μήνυμα του Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ Στ. Καλογιάννη για την Παγκόσμια Ημέρα Υγροτόπων (2 Φεβρουαρίου)


ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ
Είναι γνωστό ότι σκοπός της Συνθήκης Ramsar, η οποία υπογράφηκε το 1971 στην ομώνυμη Ιρανική πόλη, είναι η διατήρηση και αειφορική χρήση όλων των υγροτόπων που περιλαμβάνονται σε αυτήν, με δράσεις σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.
 
ΥΔΑΤΙΚΟΙ  ΠΟΡΟΙ
Η Οδηγία 2000/60 αποτελεί το νέο θεσμικό εργαλείο για την προστασία και διαχείριση των υδάτων, (επιφανειακών, υπόγειων και υγροτοπικών συστημάτων) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος της Οδηγίας είναι η επίτευξη “καλής οικολογικής ποιότητας” για όλα τα επιφανειακά και υπόγεια νερά μέχρι το 2015 μέσω της διαμόρφωσης ολοκληρωμένων σχεδίων διαχείρισης.
Η Οδηγία εισάγει νέες θεωρήσεις, όπως η διαχείριση ανά λεκάνη απορροής, η αποκέντρωση στο θέμα της διαχείρισης των υδάτων, η ορθολογική κοστολόγηση των υδάτων με καταμερισμό του συνολικού κόστους χρήσης, η ενεργός συμμετοχή όλων των αρμόδιων αρχών, φορέων και οργανώσεων στη λήψη σχετικών αποφάσεων. Επίσης προτείνει κίνητρα για την ορθολογική χρήση του νερού και κυρώσεις για την αποφυγή της ρύπανσης. Στη χώρα μας η Οδηγία εφαρμόζεται με νόμο, τρεις ΚΥΑ και ένα Προεδρικό Διάταγμα.


ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
Η διατήρηση των υγροτόπων της χώρας μας προωθείται μέσα από έξι κατευθυντήριες γραμμές του ΥΠΕΧΩΔΕ:
I. Καθορισμός προστατευομένων περιοχών στους σημαντικότερους υγροτόπους της χώρας
Οι υγρότοποι αντιπροσωπεύουν σημαντικό ποσοστό των εκτάσεων που έχουν δηλωθεί ως Περιοχές Ειδικής Προστασίας για την ορνιθοπανίδα με βάση τις σχετικές κοινοτικές Οδηγίες 79/409 και 92/43. Η ένταξη των περιοχών αυτών στο δίκτυο “Natura 2000” αποτελεί ουσιαστική συνεισφορά της χώρας μας στη διατήρηση του Ευρωπαϊκού περιβάλλοντος.
Για τους δέκα υγροτόπους διεθνούς σημασίας έχουν θεσμοθετηθεί Φορείς Διαχείρισης και αναμένεται η ολοκλήρωση του θεσμικού και νομοθετικού καθεστώτος προστασίας και διατήρησής τους. Για είκοσι δύο άλλους υγροτόπους έχουν εκπονηθεί και αξιολογούνται Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες στην προοπτική της θέσπισης καθεστώτος προστασίας.


II. Πρόληψη υποβάθμισης των υγροτόπων από έργα και δραστηριότητες
Λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα σε ό,τι αφορά στους υγροτόπους που περιλαμβάνονται στο δίκτυο Natura 2000 και είναι όλοι υγρότοποι Ramsar.


III. Εφαρμογή αειφορικών διαχειριστικών πρακτικών στους υγροτόπους – αποκατάστασή τους
Η εξειδίκευση των κοινοτικών αγροπεριβαλλοντικών Κανονισμών για τους υγροτόπους Ramsar με την διαμόρφωση και υλοποίηση συγκεκριμένων προγραμμάτων, προσφέρει ένα πλαίσιο για την εφαρμογή αειφορικών διαχειριστικών πρακτικών.
Με χρηματοδοτήσεις από τα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης έχουν υλοποιηθεί ή προγραμματίζονται σχέδια αποκατάστασης της λίμνης Κάρλας, της λίμνης Μαυρούδας, της λιμνοθάλασσας Δράνας στο Δέλτα του Έβρου, των λιμνών Χειμαδίτιδας και Ζάζαρης. Από το Ταμείο Συνοχής εγκρίθηκε προσφάτως το έργο για την αποκατάσταση της λίμνης Κορώνειας.


IV. Παρακολούθηση της ποιότητας και ποσότητας των νερών
Αναφέρονται συγκεκριμένα προγράμματα που ήδη υλοποιούνται από το ΥΠΕΧΩΔΕ και αφορούν στην παρακολούθηση της ποιότητας των υδατικών πόρων:
α) Το εθνικό πρόγραμμα παρακολούθησης της ποιότητας των νερών, συνεχιζόμενο από το 1999, αφορά στον έλεγχο της ποιότητας των νερών ποταμών και λιμνών, σύμφωνα με την κατά περίπτωση οριζόμενη χρήση νερών.
β) Το πρόγραμμα παρακολούθησης της ποιότητας των υπόγειων νερών στο πλαίσιο της Οδηγίας 91/767 για την μείωση της νιτρορύπανσης, βάσει του οποίου προσδιορίστηκαν επτά ευπρόσβλητες ζώνες ως προς τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης. Σε όλους τους υγροτόπους Ramsar προωθούνται προς υλοποίηση ειδικά προγράμματα.
γ) Η εθνική βάση δεδομένων “ΥΔΡΟΣΚΟΠΙΟ” για υδρολογικά και μετεωρολογικά δεδομένα.
V. Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών
Στο σύνολο των περιοχών των υγροτόπων Ramsar έχουν δημιουργηθεί κατάλληλα εξοπλισμένα Κέντρα Ενημέρωσης και υλοποιούνται προγράμματα περιβαλλοντικής ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης.


VI. Διεθνής συνεργασία σε θέματα διαχείρισης υγροτοπικών πόρων
Με πρωτοβουλία της Ελλάδος και σε συνεργασία με Αλβανία και ΠΓΔΜ ανακηρύχθηκαν οι λίμνες Πρεσπών ως πρώτη Βαλκανική διασυνοριακή προστατευόμενη περιοχή το 2000.
Αποτέλεσμα της συνεργασίας αυτής είναι η διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος διαχείρισης της ευρύτερης περιοχής.
Προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας για τη μεταφορά τεχνογνωσίας και τη δημιουργία υποδομής στις γείτονες χώρες υλοποιούνται με τη Βουλγαρία, την Αλβανία, την ΠΓΔΜ με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (INTERREG και PHARE).
Τέλος, σημαντική καταγράφεται, αδιαλείπτως από το 1991, η συνεισφορά της Ελλάδας στην δημιουργία και λειτουργία της Πρωτοβουλίας MedWet η οποία είναι ένα πρότυπο για περιφερειακή διαμεσογειακή συνεργασία στο πλαίσιο της Σύμβασης Ramsar.
Οι προκλήσεις για τη διατήρηση των υγροτόπων στο μέλλον σχετίζονται με θέματα που αφορούν στις κλιματικές αλλαγές, στις αυξανόμενες απαιτήσεις της γεωργίας, της βιομηχανίας, της κατανάλωσης ύδατος, σε πιέσεις για αλλαγές στις χρήσεις γης.
Στο ΥΠΕΧΩΔΕ σχεδιάζονται νέες δράσεις και ενέργειες για την ανάδειξη των υγροτόπων μας με σκοπό την αποτελεσματικότερη προστασία της φύσης και της βιοποικιλότητας.

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΤο αποκαλυπτικό ρεπορτάζ των ΝΕΩΝ για τις παρακολουθήσεις τηλεφώνων- ακόμα και του Πρωθυπουργού
Επόμενο άρθροΠρόγραμμα επισκέψεων ΓΓ Περιφέρειας το Σάββατο 4/2