Αρχική Νέα Τοπικά Ιδρυση γραφείου υδάτων από την Περιφέρεια

Ιδρυση γραφείου υδάτων από την Περιφέρεια

11

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, κ. Σέργιου Τσίφτη, η οποία θα αποσταλεί προς δημοσίευση στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως, συστήνονται στη Διεύθυνση Υδάτων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, δυο νέες οργανικές μονάδες σε επίπεδο Γραφείου, τα Γραφεία Υδάτων, με τοπική αρμοδιότητα τους Νομούς Χίου και Σάμου.
Τα υπό σύσταση Γραφεία Υδάτων Χίου και Σάμου, θα λειτουργούν υπό την εποπτεία της Δ/νσης Υδάτων και οι αρμοδιότητες τους στους χώρους ευθύνης τους είναι οι κάτωθι:
* Η συγκέντρωση και επεξεργασία των στοιχείων της ποσότητας και ποιότητας των υδάτων και η αποστολή τους στη Δ/νση Υδάτων.
* Η παρακολούθηση και ο έλεγχος των ποιοτικών παραμέτρων και της ποιοτικής κατάστασης των υδάτων, της οικολογικής κατάστασης των επιφανειακών υδάτων καθώς και της κατάστασης των υδάτων των προστατευόμενων περιοχών, όπως καθορίζεται με το προεδρικό διάταγμα που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου
15 του Ν. 3199/03.
* Η μέριμνα και ο έλεγχος των σημειακών και διάχυτων εκπομπών ρύπων στα
επιφανειακά, υπόγεια και παράκτια ύδατα.
* Η αποστολή προς τη Δ/νση Υδάτων των επικαιροποιημένων δεδομένων των
πηγών ρύπανσης των υδάτων.
* Η εισήγηση προς τη Δ/νση Υδάτων των προβλεπόμενων από το άρθρο 13 του Ν.3199/03 κυρώσεων μετά από ελέγχους που θα διενεργούν σύμφωνα με τις
διατάξεις του νόμου αυτού κατ’ εξουσιοδότηση των εκδιδόμενων κανονιστικών διατάξεων.
* Η εισήγηση προς τη Δ/νση Υδάτων των αναγκαίων μέτρων για :
* την πρόληψη της υποβάθμισης των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων
* την αναβάθμιση και αποκατάσταση των υδατικών συστημάτων
* την προοδευτική μείωση της ρύπανσης από τις ουσίες προτεραιότητας και την παύση  ή  τη  σταδιακή  εξάλειψη  των  εκπομπών,   των  απορρίψεων  και  των διαρροών επικίνδυνων ουσιών προτεραιότητας.
* την   προώθηση   της   βιώσιμης   χρήσης   του   νερού   βάσει   μακροχρόνιας προστασίας των διαθέσιμων υδατικών πόρων.
* τη διασφάλιση της ισορροπίας ανάμεσα στην άντληση νερού από τα
υδροφόρα στρώματα και τον εμπλουτισμό τους
* το μετριασμό των επιπτώσεων από πλημμύρες και ξηρασίες και
* την εφαρμογή όλων των στόχων και προτύπων που προβλέπονται για τις   προστατευόμενες περιοχές.
* Η  εφαρμογή   των   μακροχρόνιων  και   μεσοχρόνιων  εθνικών  προγραμμάτων προστασίας και διαχείρισης των λεκανών απορροής ποταμού της περιοχής ευθύνης τους, που εκδίδονται από τη Δ/νση Υδάτων.
* Η εφαρμογή των Σχεδίων Διαχείρισης και των Προγραμμάτων Μέτρων, που προβλέπονται στα άρθρα 7 και 8 του Ν. 3199/03.
* Η μέριμνα για την ουσιαστική συμμετοχή του κοινού στις διαδικασίες προστασίας και διαχείρισης των υδάτων και ιδίως στη διαδικασία εκπόνησης, ενημέρωσης και αναθεώρησης των Σχεδίων Διαχείρισης.
* Η εφαρμογή μέτρων για τον έλεγχο της ρύπανσης στην πηγή μέσω του ορισμού οριακών τιμών εκπομπής και προτύπων περιβαλλοντικής ποιότητας.
* Η εισήγηση προς τη Δ/νση Υδάτων όλων των αναγκαίων προληπτικών μέτρων για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών καθώς και εκείνων που αποσκοπούν στην προστασία των υπόγειων υδάτων και στην αντιμετώπιση αυξητικών τάσεων που προκύπτουν από ανθρώπινες δραστηριότητες στις συγκεντρώσεις ουσιών στα υπόγεια ύδατα.
* Η εισήγηση προς τη Δ/νση Υδάτων των περιορισμών και των μέτρων που είναι πρόσφορα για την προστασία των υδάτων, όπως ορίζεται στο άρθρο 8 του Ν. 3199/03, προκειμένου να αποφευχθεί η υποβάθμιση των υδάτων.
* Η  γνωμοδότηση προς τις αρμόδιες υπηρεσίες,  που εκδίδουν τις εγκρίσεις περιβαλλοντικών όρων για έκδοση άδειας εκτέλεσης έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων και αδειών χρήσης νερού, ύστερα από επιτόπιους ελέγχους που θα διενεργούν.
* Η πραγματοποίηση επιτόπιων ελέγχων,    η συγκέντρωση των αιτήσεων και η αποστολή τους προς τη Δ/νση Υδάτων μαζί με τη σχετική εισήγηση τους, προκειμένου να εκδοθούν οι άδειες που προβλέπονται στο άρθρο 11 του ν. 3199/03.
* Η παρακολούθηση και εφαρμογή των Προγραμμάτων Μέτρων Προστασίας από τη ρύπανση, καθώς και μέτρων απορρύπανσης των υδάτων.

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΧορός Βασιλειωνοικούσων Αττικής
Επόμενο άρθροΣύλλογος Γονέων 3ου Δημοτικού: πίτα και για τους μαθητές που δεν πρόλαβαν το παλιό σχολείο!