Αρχική Νέα Οικονομία Ομιλία Προέδρου Ε.Ο.Α.Ε.Ν. Ν. Δολαψάκη στην 1η Συνάντηση Προέδρων Επιμελητηρίων & Επιχειρηματικών...

Ομιλία Προέδρου Ε.Ο.Α.Ε.Ν. Ν. Δολαψάκη στην 1η Συνάντηση Προέδρων Επιμελητηρίων & Επιχειρηματικών Συνδέσμων Ελλάδας

6

Ομιλία του Προέδρου του Ε.Ο.Α.Ε.Ν., κ. Νικήτα Δολαψάκη, από την 1η Συνάντηση Προέδρων των Επιμελητηρίων και Επιχειρηματικών Συνδέσμων της χώρας, με τον Υπουργό Ανάπτυξης κ. Δημήτρη Σιούφα, με θέμα: “Ακούμε τις Επιχειρήσεις. Αναπτυξιακές Δράσεις: εκτιμήσεις, προτάσεις, προοπτικές.”, που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 11 Φεβρουαρίου 2006 στο Ζάππειο.

 

Κύριε Υπουργέ,
Ο Επιμελητηριακός Όμιλος Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών (Ε.Ο.Α.Ε.Ν.), σας καταθέτει τις απόψεις και προτάσεις του, με τη βεβαιότητα ότι  θα τύχουν της ιδιαίτερης προσοχής σας.

1. Κατάσταση των νησιών
– Είναι γεγονός ότι τα νησιά έχουν μόνιμα εγγενή διαρθρωτικά προβλήματα και μειονεξίες, που δημιουργούνται από το νησιωτικό χαρακτήρα, τη γεωγραφική απομόνωση και τη χαμηλή πληθυσμιακή πυκνότητα.
– Έχουν μικρό μέγεθος, γεωγραφική διασπορά και μεγάλη απόσταση από το κέντρο.
– Αντιμετωπίζουν υψηλό κόστος μεταφοράς προσώπων, εμπορευμάτων και πρώτων υλών.
– Έχουν ανεπαρκείς υδάτινους πόρους.
– Είναι απομονωμένα από τις μεγάλες αγορές και διαθέτουν μικρές τοπικές αγορές.
– Έχουν ανεπαρκείς υποδομές κυρίως σε λιμενικές εγκαταστάσεις, αεροδρόμια κ.λ.π.
– Έχουν απορφανιστεί από τα δυναμικά τους ανθρώπινα στοιχεία, λόγω της μετανάστευσης του νέου πληθυσμού τους προς τα αστικά κέντρα.
– Έχουν ευαίσθητα οικοσυστήματα.
– Έχουν περιορισμένη ικανότητα να επωφεληθούν των οικονομιών κλίμακας.


 2. Πολιτικές και μέσα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των νησιών.
Για να αντιμετωπιστούν τα ιδιαίτερα προβλήματα των νησιών επιβάλλεται η σχεδίαση, θέσπιση και υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης εθνικής πολιτικής για τις νησιωτικές περιοχές, συμπληρωματικής των μέτρων που λαμβάνονται ή πρόκειται να ληφθούν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η πολιτική αυτή πρέπει να βασίζεται σε μέτρα οικονομικά βιώσιμα, κοινωνικά αποδεκτά, τεχνικά ενδεδειγμένα, σεβόμενα το περιβάλλον και συμβατά με τους όρους της “αειφόρου ανάπτυξης”.

Συγκεκριμένα προτείνεται να υιοθετηθούν:
– αντισταθμιστικά μέτρα σχετικά με τις αρνητικές συνέπειες που συνεπάγεται το μειονέκτημα του νησιωτικού χαρακτήρα.
– Κίνητρα, οικονομικού κυρίως χαρακτήρα, με σκοπό να αναπτυχθεί μια ισχυρότερη νησιωτική ενδογενής οικονομία.
– Πρωτοβουλίες υψηλού επιχειρηματικού κινδύνου και αντίστοιχα υψηλού προσδοκώμενου οφέλους.


3. Αρχές
Η ολοκληρωμένη πολιτική για την αειφόρο νησιωτική ανάπτυξη πρέπει να βασίζεται μεταξύ άλλων, στις εξής αρχές:

1. Την αρχή της ενσωμάτωσης της “νησιωτικής διάσταση” στις επί μέρους πολιτικές, σύμφωνα με το άρθρο 101, παράγραφος 3 του Συντάγματος, που θέτει την υποχρέωση στον κοινό νομοθέτη και τη διοίκηση, όταν δρουν κανονιστικά, να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες των νησιωτικών περιοχών.
2. Την αρχή της ισότητας, υπό την έννοια της ισότιμης πρόσβασης των νησιωτών στις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας και διασφάλισης βέλτιστων συνθηκών ανταγωνισμού.          
3. Την αρχή της “εδαφικής συνοχής”, ως συμπληρωματικής της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής.
4. Την αρχή της ιδιαίτερης προστασίας των μικρών νησιών που υποφέρουν από προβλήματα σωρευτικού χαρακτήρα, που συνεπάγονται “διπλή νησιωτικότητα”.


4.  Επί μέρους πολιτικές
1. Νησιωτική Επιχειρηματικότητα
Απαιτείται διαμόρφωση ευνοϊκότερου περιβάλλοντος της επιχειρηματικότητας και εξισορρόπησης μειονεξιών σε σχέση με τις επιχειρήσεις της ηπειρωτικής χώρας. Προτείνονται, μεταξύ άλλων, παρεμβάσεις στη φορολογική πολιτική, με ευνοϊκότερες φορολογικές ρυθμίσεις για τα φυσικά πρόσωπα και τις νησιωτικές επιχειρήσεις. Να μειωθούν οι φορολογικού συντελεστές στα καθαρά κέρδη όλων των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις νησιωτικές περιοχές και να προβλεφθεί πλήρης απαλλαγή από τη φορολογία για τις δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας. Στον τομέα της χρηματοδότησης των επιχειρήσεων προτείνεται επιδότηση επιτοκίων  και αύξηση των χρηματοδοτήσεων στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις από τα ΚΠΣ. Στον αναπτυξιακό νόμο να δημιουργηθεί ιδιαίτερη ζώνη κινήτρων, με αυξημένα κίνητρα, για τις νησιωτικές περιοχές. Υποστήριξη και ενίσχυση των τοπικών ΜΜΕ (υπο τη μορφή οικονομικών κινήτρων ή φορολογικών ελαφρύνσεων) σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών ή θεομηνιών όπως στην περίπτωση της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης.

2. Νέες τεχνολογίες.   
Οι νέες τεχνολογίες και η κοινωνία της πληροφορίας αποτελούν σημαντικά εργαλεία για την ανάπτυξη των νησιών, εφόσον εξαλείφουν τις αποστάσεις από τα κέντρα λήψης των αποφάσεων. Θα πρέπει να ενθαρρυνθούν επιχειρηματικές δραστηριότητες έντασης γνώσης και να ενισχυθεί η ανάπτυξη της κοινωνίας της πληροφορίας και του τηλεφωνικού και τηλεματικού δικτύου σε όλες τις νησιωτικές περιοχές.


3. Υποδομές.
Θα πρέπει να αναπτυχθούν και να τελειοποιηθούν οι υποδομές στα νησιά, όπως π.χ. τα λιμάνια για να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες, αναβάθμιση αεροδρομίων με προοπτική άνετης εξυπηρέτησης των νησιωτών και των παραγωγικών δραστηριοτήτων.


4. Μεταφορές.
Απαιτείται αύξηση των ενισχύσεων λειτουργίας για να αντισταθμιστεί το πρόσθετο κόστος που προκαλεί το φαινόμενο της απομάκρυνσης. Απαιτείται η λήψη μέτρων για την ακτοπλοϊκή εξυπηρέτηση άγονων γραμμών για ανάπτυξη απομακρυσμένων νησιωτικών περιοχών και σταδιακή δρομολόγηση μεγάλων πλοίων με σύγχρονες υποδομές.


5. Ενέργεια.
Πρέπει να εξασφαλιστεί η αυτάρκεια των νησιωτικών περιοχών από πλευράς ενέργειας και να αναπτυχθούν εναλλακτικές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, για να επιτευχθεί απεξάρτηση από ορυκτούς ενεργειακούς πόρους.


6. Τουρισμός.
Απαιτείται ανάπτυξη νέων μορφών εναλλακτικού τουρισμού, ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού τουριστικών δραστηριοτήτων και βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών. Πρέπει να ενθαρρυνθεί η διαφοροποίηση των παραγωγικών δραστηριοτήτων, προς αποφυγή των κινδύνων από την “μονοκαλλιέργεια” του τουρισμού και να προωθηθούν νέες και ολοκληρωμένες πηγές ενδογενούς ανάπτυξης.
Επαναθεώρηση της πρόσφατης απόφασης του Υπουργείου Οικονομικών με την οποία δεν εκπίπτουν των ακαθάριστων εσόδων των εταιρειών το κόστος της οργάνωσης επιστημονικών και άλλων συνεδρίων που πραγματοποιούνται εκτός της έδρας τους. Η απόφαση αυτή αντιτίθεται της τουριστικής πολιτικής για την ίδρυση και λειτουργία συνεδριακών κέντρων και ειδικών τουριστικών υποδομών σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις κυρίως της περιφέρειας.


7. Ενίσχυση των τοπικών αρχών και κοινωνικών εταίρων.
Απαιτείται η ενίσχυση των τοπικών αρχών και των κοινωνικών εταίρων των νησιών (Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, Αυτοδιοίκηση Β΄ βαθμού, Επιμελητήρια, Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί), οι οποίοι εκ παραλλήλου και συμπληρωματικά θα συμβάλλουν στον σχεδιασμό και στην εφαρμογή της ολοκληρωμένης πολιτικής υπέρ των νησιών.


Με ιδιαίτερη εκτίμηση
        Ο Πρόεδρος


              Νικήτας Δολαψάκης


 


 


 


 Μιχαήλ Λιβανού 52, 82100 Χίος, Τηλ.: 22710 41170, Fax.: 2271044722
Κορωναίου 9, 71202 Ηράκλειο, Τηλ.: 2810 247000, Fax.: 2810 222914
e-mail: eoaen@chi.forthnet.gr


 

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΕνωση Χημικών: ναι στην επιτροπή για το νερό αλλά προσοχή στις αρμοδιότητες…
Επόμενο άρθροΣυζήτηση για τον προϋπολογισμό στο ΔΣ Αμανής