Αρχική Νέα Οικονομία Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα “ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ”

Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα “ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ”

5

Το ΚΕΤΑ Β. Αιγαίου σας ενημερώνει ότι προκηρύχθηκε το πρόγραμμα “ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ” που αφορά ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων για  την ανάπτυξη και πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης κατά το Πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001/2000  ή/και το ΕΛΟΤ 1416 (HACCP)/ ISO 22000 ή/και το ΕΛΟΤ 1801 (Υγεία και Ασφάλεια), για τον εκσυγχρονισμό και τον εξορθολογισμό της παραγωγικής διαδικασίας, για την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών σταθερής ποιότητας με τελικό στόχο την βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους και με ταυτόχρονη μέριμνα για τον εργαζόμενο και το περιβάλλον.


Αποδέκτες:
Μικρομεσαίες ιδιωτικές επιχειρήσεις, που είναι μεταποιητικές, εμπορικές, παροχής υπηρεσιών ή τουριστικές.
 
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:
10/2/2006-10/4/2006 
Προκήρυξη σε περισσότερους κύκλους. Ενεργός κύκλος: ΣΤ.
 
Όροι και προϋποθέσεις:
Οι μεταποιητικές, εμπορικές, παροχής υπηρεσιών και τουριστικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα (Δράση 2.5.2):
* Υποβάλλουν μία μόνο πρόταση έργου σύμφωνα με τη συγκεκριμένη διάρθρωση που παρουσιάζεται στο “Έντυπο Υποβολής Πρότασης” και τους όρους του παρόντος Οδηγού, ανεξάρτητα από τον αριθμό των προτύπων για τα οποία θέλει να πιστοποιηθεί η επιχείρηση.
* Για την προετοιμασία του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας υπογράφουν ιδιωτικό συμφωνητικό συνεργασίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα 7.1, με κατάλληλο Σύμβουλο Πιστοποίησης που ικανοποιεί τις προϋποθέσεις καταλληλότητας, όπως αυτές εξειδικεύονται στην ενότητα 6 του οδηγού εφαρμογής ή χρησιμοποιούν αποκλειστικά δικό τους προσωπικό, εφόσον τούτο διαθέτει επαρκή κατάρτιση για την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας.
* Απασχολούσαν το 2005 από 3 έως 250 άτομα σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.) και έχουν μέσο όρο κύκλου εργασιών της τριετίας 2003-2005 από 30.000 έως 35.000.000 €, ο οποίος τεκμηριώνεται από τα δικαιολογητικά της παραγράφου 7.2.3 ή 7.2.4.
* Λειτουργούν αδιαλείπτως τουλάχιστον από την 1-1-2003.
* Η κάλυψη της  ιδιωτικής συμμετοχής (50%), εφόσον η πρόταση εγκριθεί, θα πραγματοποιηθεί από την επιχείρηση.
* Εξασφαλίζουν ότι:
· οι δαπάνες του προτεινόμενου έργου δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους. Η προϋπόθεση αυτή αφορά τόσο το σύνολο του έργου όσο και τις επιμέρους ενέργειες.
· δεν έγινε έναρξη του έργου πριν από την προκήρυξη του προγράμματος.
· τα πιστοποιητικά θα διατηρηθούν εν ισχύ με ίδιες δαπάνες τουλάχιστον για τρία (3) έτη, διαφορετικά η επιχείρηση θα επιστρέφει το σύνολο της χρηματοδότησης μετά από έλεγχο των αρμοδίων οργάνων
· η επιχείρηση θα συνεργαστεί με την αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠΑΝ για τη διενέργεια των ελέγχων που προβλέπονται στην ενότητα 9.1.
* Το πρόγραμμα προκηρύσσεται σύμφωνα με τον κανόνα για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis). Σύμφωνα με τον Κανονισμό αυτό, το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται στην ίδια επιχείρηση, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 100.000 ευρώ σε περίοδο τριών ετών
 
Τι χρηματοδοτείται:
Η ανάπτυξη και πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης κατά το Πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001/2000  ή/και το ΕΛΟΤ 1416 (HACCP)/ ISO 22000  ή/και το ΕΛΟΤ 1801 (Υγεία και Ασφάλεια).
 
Είδος ενίσχυσης:
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ:
* Αμοιβές Συμβούλων (Αμοιβή κατάλληλου Συμβούλου Πιστοποίησης παροχής υπηρεσιών πιστοποίησης για το σχεδιασμό και την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης)
* Δαπάνη πιστοποίησης του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας
* Δαπάνη Αγοράς Προτύπου για το οποίο ζητείται Πιστοποίηση

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ:
* Για την υιοθέτηση και εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ ISΟ 9001:2000, ενισχύονται έργα προϋπολογισμού έως 25.000  €.
* Για την υιοθέτηση Συστήματος Διαχείρισης κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ 1416 (HACCP)/ ISO 22000  ενισχύονται έργα προϋπολογισμού έως 18.000 €.
* Για την υιοθέτηση Συστήματος Διαχείρισης κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ 1801 ενισχύονται έργα προϋπολογισμού έως 24.000 €.
* Σε περίπτωση που προβλέπεται η υιοθέτηση Συστημάτων Διαχείρισης κατά τα δύο πρότυπα, ήτοι ΕΛΟΤ ΕΝ ISΟ 9001:2000 και ΕΛΟΤ 1416/ ISO 22000 ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού έως 30.000 €.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το ποσό που θα εγκρίνεται για κάθε πρόταση καθορίζεται από τις διαδικασίες που περιγράφονται στον Οδηγό Αξιολόγησης του Προγράμματος.
Το πρόγραμμα προβλέπει επιχορήγηση των έργων που θα ενταχθούν σε ποσοστό 50% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού.
 
Προϋπολογισμός:
Διαθέσιμος προϋπολογισμός για την δράση: 10.000.000,00 €
Ο προϋπολογισμός της δράσης είναι ενδεικτικός.

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΜάνος Μωραϊτης: κρυονική και… ξενοδοχείο ΑΠΟΛΛΩΝ!
Επόμενο άρθροΔΣ Χίου: οξεία αντιπαράθεση Παπαδόπουλου- Ντομάτα