Αρχική Νέα Οικονομία Διάδοση και καθιέρωση Ελληνικής κουζίνας- ενίσχυση επιχειρήσεων

Διάδοση και καθιέρωση Ελληνικής κουζίνας- ενίσχυση επιχειρήσεων

7

 ΔΙΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΣΗΜΑΤΟΣ ΕΟΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ – Β΄ ΚΥΚΛΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Το πρόγραμμα αποσκοπεί στη στήριξη της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων για την υλοποίηση ενεργειών διάδοσης και καθιέρωσης της ελληνικής παραδοσιακής, εθνικής, τοπικής ή/και δημιουργικής κουζίνας, ώστε αυτή να αποτελέσει σημαντικό και αναγνωρίσιμο στοιχείο του συνολικού ελληνικού τουριστικού προϊόντος. Στόχος του προγράμματος επίσης είναι, η ενίσχυση επιχειρήσεων για την απόκτηση Σήματος Ε.Ο.Τ για την Ελληνική Κουζίνα και η διάδοση του Σήματος αυτού. 
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ :Εστιατόρια χαρακτηριζόμενα στην άδεια λειτουργίας και ως ταβέρνες, ψαροταβέρνες, ουζερί, ψητοπωλεία και κέντρα διασκέδασης
* Ξενοδοχεία και Camping στα οποία λειτουργούν εστιατόρια.
* Επιχειρήσεις ειδικής τουριστικής υποδομής οι οποίες λειτουργούν εστιατόρια.
* Επιχειρήσεις ακτοπλοϊκών εταιριών ή/και κρουαζιερόπλοιων οι οποίες λειτουργούν εστιατόρια


Διευκρινίζεται ότι ΔΕΝ είναι επιλέξιμες οι παρακάτω κατηγορίες επιχειρήσεων :
· Fast Food
· Catering
· Snack-Bar (εφόσον δεν διαθέτει παρασκευαστήριο)
· Καντίνες
· Πιτσαρίες
Η χρηματοδοτική ενίσχυση (δημόσια επιχορήγηση) μιας εγκεκριμένης πρότασης, ανέρχεται σε ποσοστό 50% επί του ενισχυόμενου προϋπολογισμού αυτής. Το υπόλοιπο καλύπτεται με ιδιωτική συμμετοχή των επενδυτών. Η υλοποίηση του παρόντος προγράμματος διέπεται από τον Κανονισμό de minimis (Κανονισμός ΕΚ 69/2001 της Επιτροπής). Ο Κανονισμός αυτός προβλέπει δυνατότητα  ενίσχυσης   επιχειρήσεων, με συνολικό ποσόν που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 100.000 ευρώ σε περίοδο τριών ετών. Η καταβολή της δημόσιας επιχορήγησης, που έχει εγκριθεί, θα πραγματοποιηθεί από τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης. Η αποπληρωμή της ενίσχυσης πραγματοποιείται, όταν πιστοποιηθεί η ολοκλήρωση της επένδυσης και ταυτόχρονα υπό τον όρο ότι έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία απόκτησης σήματος σύμφωνα με την σχετική Υπουργική Απόφαση..
Για την υλοποίηση της πρότασης, ο επενδυτής μπορεί να χρησιμοποιήσει :
1. την ίδια συμμετοχή του
2. τη δημόσια επιχορήγηση ή/και ενδεχομένως
3. δάνειο που λαμβάνει από την Τράπεζα με την οποία επιθυμεί να συνεργαστεί. 


* Προϋπολογισμός επιχειρηματικών σχεδίων
Τα όρια του προϋπολογισμού της προτεινόμενης για ενίσχυση επένδυσης ορίζονται ως εξής:
* κατώτατο όριο 15.000 ευρώ.
* ανώτατο όριο  80.000 ευρώ.
Επιλέξιμες για χρηματοδότηση είναι επιχειρήσεις, οι οποίες πληρούν αθροιστικά τις εξής προϋποθέσεις:
1. Θετικό Μέσο Όρο Κερδών προ αποσβέσεων και φόρων της τελευταίας 3ετίας (2002, 2003, 2004)
2. Διαθέτουν χώρο εστίασης – και αντίστοιχη άδεια λειτουργίας- όπου σερβίρονται εδέσματα Ελληνικής Κουζίνας
3. Διαθέτουν και λειτουργούν παρασκευαστήριο
4. Ανήκουν στις παρακάτω επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρήσεων
– Εστιατόρια χαρακτηριζόμενα στην άδεια λειτουργίας και ως ταβέρνες, ψαροταβέρνες, ουζερί, ψητοπωλεία και κέντρα διασκέδασης
– Ξενοδοχεία και Camping στα οποία λειτουργούν εστιατόρια.
– Επιχειρήσεις ειδικής τουριστικής υποδομής οι οποίες λειτουργούν εστιατόρια.
– Επιχειρήσεις ακτοπλοϊκών εταιριών ή/και κρουαζιερόπλοιων οι οποίες λειτουργούν εστιατόρια.
5. Ασκούν δραστηριότητα  τουλάχιστον από 1-1-2002.
6. Για το χώρο εστίασης απαιτείται άδεια λειτουργίας σε ισχύ
7. Για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, τα κάμπινγκ και τις επιχειρήσεις εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής απαιτείται επιπλέον (α) άδεια λειτουργίας από τον οικείο φορέα και (β) Ειδικό Σήμα Ε.Ο.Τ σε ισχύ.
8. Οι υποψήφιες επιχειρήσεις δεν θα πρέπει να έχουν χρηματοδοτηθεί από παλαιότερα προγράμματα για την υλοποίηση ολοκλήρου ή μέρους του φυσικού αντικειμένου του προτεινόμενου έργου.
9. Για την υλοποίηση του παρόντος προγράμματος έχουν ληφθεί υπόψη όσα προβλέπονται στον κανονισμό 69/2001 (Ε.Ε. των Ε.Κ., τεύχος L 10/13.01.2001).
Πιο συγκεκριμένα ο “Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 69/2001 της Επιτροπής της 12ης Ιανουαρίου 2001 για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας” (Κανόνας de minimis) προβλέπει ότι το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος  σημασίας  που χορηγούνται στην ίδια  επιχείρηση,  δεν μπορεί να υπερβαίνει  το ποσό των 100.000 ευρώ σε περίοδο τριών ετών.
Σημείωση :
1. Οι επιχειρήσεις εστίασης των οποίων οι προτάσεις εντάχθηκαν στον Α΄ κύκλο προκήρυξης δεν έχουν δικαίωμα υποβολής νέας πρότασης για τον ίδιο χώρο εστίασης
2. Όσες επιχειρήσεις εστίασης έχουν λάβει το Σήμα Ποιότητας για την Ελληνική Κουζίνα δεν έχουν το δικαίωμα υποβολής πρότασης στο πρόγραμμα .
   
Επιλέξιμες Ενέργειες
1. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΑΓΙΑ:
* Διαμόρφωση και εκσυγχρονισμός εσωτερικών χώρων (χώροι προετοιμασίας αποθήκευσης και παρασκευής τροφίμων και εδεσμάτων, χώροι εστίασης, χώροι υγιεινής , προθήκες κ.λ.π.) και διαμόρφωση και εκσυγχρονισμός υπαίθριων χώρων εστίασης της επιχείρησης (δηλαδή στους χώρους που αναπτύσσονται τραπεζοκαθίσματα).
* Εκσυγχρονισμός – αντικατάσταση κινητού εξοπλισμού κύριων και βοηθητικών χώρων  και υπαίθριων χώρων εστίασης της επιχείρησης (δηλαδή στους χώρους που αναπτύσσονται τραπεζοκαθίσματα).
* Μηχανοργάνωση, ηλεκτρονικός εξοπλισμός (software – hardware). Δημιουργία ιστοσελίδας
2. ΑΫΛΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ:
* Ανάπτυξη, εφαρμογή και πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης ποιότητας π.χ. η καθιέρωση συστήματος HACCP (ΕΛΟΤ 1416 Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων – Ανάλυση κινδύνων και κρίσιμα σημεία Ελέγχου), καθώς και του ΕΛΟΤ 1801 Υγεία και Ασφάλεια στους Χώρους Εργασίας
* Παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συμβούλους και εκπόνηση μελετών σχετιζόμενων με το επιχειρηματικό σχέδιο
* Ενέργειες δημοσιότητας – Έντυπη και ηλεκτρονική προβολή
* Σχεδιασμός, παραγωγή και εκτύπωση καταλόγων εδεσμάτων


Το χρηματοδοτικό σχήμα του κάθε Επιχειρηματικού Σχεδίου θα πρέπει να ανταποκρίνεται στα εξής δεδομένα:
– Δημόσια Χρηματοδότηση 50 %
– Ιδιωτική συμμετοχή 50%
Η ιδιωτική συμμετοχή (50 %) αποτελείται από :
* Ίδια συμμετοχή  (ελάχιστη ιδία συμμετοχή 25% )
* Τραπεζικό Δανεισμό (Προαιρετικά) (μέγιστος δανεισμός 25%)
Υποβολή Φακέλων Υποψηφιότητας
Κατάθεση αιτήσεων


* Αιτήσεις συμμετοχής είναι δυνατόν να υποβάλλονται μετά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και έως την 31/5/2006.
* Οι προτάσεις πρέπει να υποβληθούν ή να αποσταλούν με συστημένη επιστολή, σε δύο (2) αντίγραφα συνοδευόμενο και από ηλεκτρονικό αντίγραφο (cd ή δισκέτα), στον αρμόδιο επιλεγμένο ανά γεωγραφική περιοχή Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης (ΕΛΑΝΕΤ) είτε ιδιοχείρως είτε  με συστημένη επιστολή ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς.
Διεύθυνση ΕΛ.ΑΝ.ΕΤ.:
Βαλαωρίτου 4, 10671 Αθήνα, 210 3617160 , 210 3620977


Αρμόδια υπηρεσία για τον σχεδιασμό του Προγράμματος (Φορέας Πρότασης) είναι ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ.


Πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του ΚΕΤΑ  Βορείου Αιγαίου.

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθρο60χρονος… ο διαρρήκτης της Αγροτικής Τράπεζας Πυργίου
Επόμενο άρθρο18η Γενική Συνέλευση Επιμελητηριακού Ομίλου Ανάπαπτυξης Ελληνικών Νησιών – Ε.Ο.Α.Ε.Ν.