Αρχική Νέα Οικονομία Περιφέρεια: Πρόγραμμα Στήριξης Αγροτικής Ανάπτυξης – Ανάπτυξης Υπαίθρου

Περιφέρεια: Πρόγραμμα Στήριξης Αγροτικής Ανάπτυξης – Ανάπτυξης Υπαίθρου

14

 


Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, κ. Σέργιου Τσίφτη, εγκρίθηκε η ένταξη  στο ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου 2000-2006, στον Άξονα Προτεραιότητας 4 « Στήριξη Αγροτικής Ανάπτυξης – Ανάπτυξη Υπαίθρου» και στο Μέτρο 4.5 « Ενέργειες Στήριξης στην Αγροτική Οικονομία και στην Εμπορία Προϊόντων Ποιότητας», της πράξης με τίτλο «Ενέργειες Στήριξης στην Αγροτική Οικονομία και στην Εμπορία Προϊόντων Ποιότητας, Προώθηση Εξαγωγών και Συλλογικοί Φορείς».
Αφορά:
Την προώθηση των εξαγωγών προϊόντων ποιότητας εθνικής σημασίας, γεωργικών προϊόντων νωπών και μεταποιημένων, εκτός αυτών της αλιείας, που παράγονται από επιχειρήσεις πιστοποιημένες για την εφαρμογή κοινοτικών κανονισμών, για την παραγωγή προϊόντων ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΕΠΠΕ, προϊόντων βιολογικής γεωργίας, προϊόντων ειδικών κτηνοτροφικών εκτροφών – προτύπων ή και προδιαγραφών που εκδίδουν ή και αναγνωρίζουν οι εθνικοί φορείς με αρμοδιότητες στην τυποποίηση όπως συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης.
Ο Τελικός Δικαιούχος της Πράξης είναι η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου-  Διεύθυνση Γεωργικής Ανάπτυξης, ενώ ο επιλέξιμος προϋπολογισμός της Πράξης είναι 1.333.333,33 Ευρώ.