Αρχική Νέα Ελλάδα - Κόσμος ΕΥΡΩΒΟΥΛΗ: 7ο πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα τις επενδύσεις, την ανάπτυξη και...

ΕΥΡΩΒΟΥΛΗ: 7ο πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα τις επενδύσεις, την ανάπτυξη και την απασχόληση- τοποθέτηση Μ. Κασσιώτου

5

 Τα θέματα ηθικής και ο σεβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας  θεωρούνται απαραίτητη προϋπόθεση για χρηματοδότηση από τον κοινοτικό προϋπολογισμό. Αυτή την άποψη υποστήριξε η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων του ΕΚ η οποία γνωμοδότησε για το 7ο πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα, την ανάπτυξη και την απασχόληση.


Θέλοντας να συγκεκριμενοποιήσει αυτή την προσέγγιση, η ευρωβουλευτής της Ν.Δ.,  Μ. Παναγιωτοπούλου – Κασσιώτου με μια σειρά τροπολογιών της, που έγιναν όλες αποδεκτές, αναφέρθηκε στην ανάγκη:
* υλοποίησης όλων των ερευνητικών δραστηριοτήτων επί τη βάσει του σεβασμού της προσωπικότητας του ανθρώπου, και σύμφωνα με την αρχή της ισότητας των φύλων και τις θεμελιώδεις αρχές ηθικής δεοντολογίας,
* κατανόησης των εξελισσόμενων αλληλεπιδράσεων και αλληλεξαρτήσεων μεταξύ των περιφερειών του κόσμου και μελέτης των επιπτώσεών τους για τις εκάστοτε περιφέρειες, μέσω έρευνας ιστορικού και γλωσσολογικού περιεχομένου στα πλαίσια του κεφαλαίου για τις «κοινωνικοοικονομικές και «ανθρωπιστικές επιστήμες».
* αμοιβαίας αναγνώρισης των διπλωμάτων και των επαγγελματικών προσόντων που αποκτώνται στο έδαφος της Κοινότητας και σε τρίτες χώρες ως απαραίτητου στοιχείου για την προώθηση της κινητικότητας και την αύξηση των ικανοτήτων και επιδόσεων της Ευρώπης στον χώρο της έρευνας.
Η Μ. Παναγιωτοπούλου παρενέβη και στην Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Θεμάτων του ΕΚ, όπου ψηφίστηκε το Κοινοτικό Πρόγραμμα της Λισσαβόνας. Ως γνωστόν η Στρατηγική της Λισσαβόνας έχει θέσει ως στόχο να καταστεί η Ευρώπη παγκοσμίως η πλέον ανταγωνιστική και δυναμική οικονομία που βασίζεται στη γνώση. Μία από τις προϋποθέσεις για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι η αύξηση των επενδύσεων της ΕΕ στην έρευνα στο 3% του ΑΕΠ της έως το 2010, με ταυτόχρονη αύξηση του ποσοστού ιδιωτικής χρηματοδότησης από το 55% στο 65% και με καλύτερη αξιοποίηση του δυναμικού της στον συγκεκριμένο τομέα, διασφαλίζοντας τη μετατροπή των αποτελεσμάτων της επιστημονικής έρευνας σε νέα προϊόντα, διεργασίες και υπηρεσίες.
   Με τις τροπολογίες της, που έγιναν επίσης αποδεκτές, η ευρωβουλευτής της Ν.Δ. υπενθύμισε ότι:
* τα κράτη μέλη οφείλουν να μεταρρυθμίσουν και να ενισχύσουν τα δημόσια συστήματα έρευνας και καινοτομίας, να διευκολύνουν τις συμπράξεις μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και να δημιουργήσουν ελκυστικούς όρους εκπαίδευσης, κατάρτισης και σταδιοδρομίας
* το φιλανθρωπικό δυναμικό, τα ιδρύματα και οι ομάδες ενδιαφέροντος, θα πρέπει να αναπτυχθούν και να αξιοποιηθούν για την άντληση κεφαλαίων και την χρηματοδότηση ερευνών, ενώ θα πρέπει να βελτιωθεί η πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην χρηματοδότηση
* η νομοθεσία καλείται να συμβάλει στη βελτίωση  της έρευνας και της καινοτομίας.Οφείλει επίσης να λαμβάνει υπόψη και να αντιμετωπίζει τον εμπορικό κίνδυνο και την ασφάλεια δικαίου, να διατηρεί την  επικαιρότητά της και την ικανότητα να προσφέρει εναλλακτικές τεχνικές λύσεις.

Η κ. Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου ανέφερε ότι για την επιτυχία τόσο του 7ου Προγράμματος Πλαισίου  όσο και του Κοινοτικού Προγράμματος της Λισσαβόνας, πρέπει να υπάρξει συντονισμός των εθνικών πολιτικών  και της ΕΕ, ώστε να υποστηριχθούν κατά το δυνατόν η έρευνα και η καινοτομία. Η αριστεία στη βασική και στην εφαρμοσμένη έρευνα πρέπει να προωθηθεί επιτρέποντας, με την κατάλληλη  χρηματοδότηση, στους ερευνητές και στις επιχειρήσεις να χρησιμοποιήσουν τις τεχνολογίες και να προάγουν τις γνώσεις   προκειμένου να αξιοποιήσουν τις νέες ευκαιρίες της αγοράς.