Αρχική Νέα Τοπικά 8 θέσεις Δημοτικών Αστυνόμων στο Δήμο Μυτιλήνης

8 θέσεις Δημοτικών Αστυνόμων στο Δήμο Μυτιλήνης

15

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                Μυτιλήνη       21-8-2006
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                     Αριθμ. Πρωτ.Τ.Τ.  10059
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΥΤ/ΣΗΣ &  ΑΠΟΚ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ  Α΄ ΒΑΘΜΟΥ
                                                                                        
                                                                                                 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΡ.1/2006 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΣΤΟΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ


Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Την πλήρωση, με αντικειμενικά κριτήρια οκτώ (8) συνολικά θέσεων ειδικού ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας των κατηγοριών Πανεπιστημιακής (ΠΕ), Τεχνολογικής (ΤΕ) και Δευτεροβάθμιας (ΔΕ) εκπαίδευσης του Δήμου Μυτιλήνης.


Οι θέσεις προς πλήρωση κατά κατηγορία-κλάδο και αριθμό είναι οι εξής:
Α) Κατηγορία Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, κλάδου ΠΕ 23 Δημοτικής Αστυνομίας μία (1).
Β) Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, κλάδου ΤΕ 23  Δημοτικής Αστυνομίας μία (1).
Γ) Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κλάδου ΔΕ 23  Δημοτικής Αστυνομίας έξι (6).


 Οι αιτήσεις μαζί με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά απευθύνονται στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Δ/νση Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης και υποβάλλονται από την επόμενη της δημοσίευσης της παρούσας μέχρι τις 15-9-2006 στα γραφεία της Υπηρεσίας μας Κουντουριώτη 77, Μυτιλήνη, Τ.Κ. 81100, είτε αυτοπροσώπως από τον υποψήφιο, είτε από άλλο εξουσιοδοτημένο απ’ αυτόν πρόσωπο, είτε ταχυδρομικώς επί αποδείξει.


Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες και να έχουν γεννηθεί κατά τα έτη 1976 έως και το 1985 για τις κατηγορίες ΠΕ23 και ΤΕ23 και από το 1980 έως και το 1985 για την κατηγορία ΔΕ23.Να έχουν τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα διορισμού κατά κατηγορία και κλάδο όπως αυτά αναλυτικά αναφέρονται στην ταυτάριθμη προκήρυξη. Να έχουν ψυχική & σωματική υγεία. Να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1.70 μ. οι άντρες και 1.67μ. οι γυναίκες, χωρίς υποδήματα. Να μην έχουν καταδικαστεί, όπως αναλυτικά ορίζεται στην προκήρυξη, να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα, να μην έχουν τεθεί σε δικαστική συμπαράσταση. Να μην έχουν απολυθεί από Δημόσια Υπηρεσία για πειθαρχικούς λόγους και οι άντρες, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, να  έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγή από αυτές. Πληροφορίες για την προκήρυξη παρέχονται από την ίδια ως άνω υπηρεσία στα τηλέφωνα 22510-41877,26763   καθ’ όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.


Έντυπα αιτήσεων συμμετοχής στο διαγωνισμό και της προκήρυξης θα διατίθενται από την Υπηρεσία μας.


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να ενημερωθούν από το Δήμο Μυτιλήνης και την ηλεκτρονική σελίδα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στη Διεύθυνση www.northaegean.gr


                                                  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
                                                                  ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
                                                                             κ.α.α.


                                                          Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                                                         ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΘΡΑΚΟΥΛΗΣ