Αρχική Νέα Τοπικά 6 θέσεις Δημοτικών Αστυνόμων στο Δήμο Βαθέως

6 θέσεις Δημοτικών Αστυνόμων στο Δήμο Βαθέως

8

 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   Μυτιλήνη      21-8-2006
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                        Αριθμ. Πρωτ.Τ.Τ. 10095
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΥΤ/ΣΗΣ &  ΑΠΟΚ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ  Α΄ ΒΑΘΜΟΥ
 
                                                                                        
                                                                                                 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΡ.2/2006 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΣΤΟΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΒΑΘΕΟΣ ΣΑΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ


Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙΤην πλήρωση, με αντικειμενικά κριτήρια έξι (6) συνολικά θέσεων ειδικού ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας της κατηγορίας  Δευτεροβάθμιας (ΔΕ23) εκπαίδευσης του Δήμου Βαθέος Σάμου.


 Οι αιτήσεις μαζί με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά απευθύνονται στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Δ/νση Τ.Α. και Δ/σης Ν. Σάμου και υποβάλλονται από την επόμενη της δημοσίευσης της παρούσας μέχρι τις 15-9-2006 στα γραφεία της Υπηρεσίας, Πυθαγόρα 9, Βαθύ Σάμου,  Τ.Κ. 83100, είτε αυτοπροσώπως από τον υποψήφιο, είτε από άλλο εξουσιοδοτημένο απ’ αυτόν πρόσωπο, είτε ταχυδρομικώς επί αποδείξει.


Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες και να έχουν γεννηθεί κατά τα έτη 1980 έως και το 1985. Να έχουν τα τυπικά προσόντα διορισμού, όπως αυτά αναλυτικά αναφέρονται στην ταυτάριθμη προκήρυξη. Να έχουν ψυχική & σωματική υγεία. Να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1.70 μ. οι άντρες και 1.67μ. οι γυναίκες, χωρίς υποδήματα. Να μην έχουν καταδικαστεί, όπως αναλυτικά ορίζεται στην προκήρυξη, να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα, να μην έχουν τεθεί σε δικαστική συμπαράσταση. Να μην έχουν απολυθεί από Δημόσια Υπηρεσία για πειθαρχικούς λόγους και οι άντρες, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, να  έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγή από αυτές. Πληροφορίες για την προκήρυξη παρέχονται από την ίδια ως άνω υπηρεσία στα τηλέφωνα 22730-80813,80810  καθ’ όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.


Έντυπα αιτήσεων συμμετοχής στο διαγωνισμό και της προκήρυξης θα διατίθενται από την Υπηρεσία μας και τη Δ/νση Αυτοδιοίκησης και Δ/σης Σάμου.


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να ενημερωθούν από το Δήμο Βαθέος Σάμου και την ηλεκτρονική σελίδα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στη Διεύθυνση www.northaegean.gr


                                               Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
                                                                    ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
                                                                                κ.α.α.


                                                              Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                                                             ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΘΡΑΚΟΥΛΗΣ