Αρχική Νέα Τοπικά Έγκριση δημοπράτησης ΧΥΤΑ Νότιας Χίου

Έγκριση δημοπράτησης ΧΥΤΑ Νότιας Χίου

7

 Συγκεκριμένα με την υπ’ αριθμό Δ17α/02/122/ΦΝ440 Υπουργική Απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. κ. Γ. Σουφλιά (14-8-2006) εγκρίνεται η δημοπράτηση του έργου «Κατασκευή ΧΥΤΑ 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Χίου», με το σύστημα προσφοράς μελέτη – κατασκευή.

 

Η συγκεκριμένη Απόφαση περιλαμβάνει όλες τις παραμέτρους του έργου και συγκεκριμένα:

*Διαμόρφωση και στεγανοποίηση λεκάνης υποδοχής απορριμμάτων, για την εξασφάλιση της  

  απαιτούμενης χωρητικότητας και διάρκεια ζωής.
*Εγκαταστάσεις διαχείρισης παραγόμενων αποβλήτων. 
*Στεγανοποίηση και αποστράγγιση των διαμορφούμενων πρανών και αναχωμάτων.
*Υποδομή και κτιριακές εγκαταστάσεις απαραίτητες για τη λειτουργία του έργου.
*Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού.


Με την εν λόγω Υπουργική Απόφαση ολοκληρώνεται ο κύκλος προσπαθειών για την εξασφάλιση όλων των απαιτούμενων εγκρίσεων και αδειοδοτήσεων, οι οποίες επιτρέπουν την υλοποίηση αυτών των σημαντικών έργων για την περιβαλλοντική προστασία και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής.

 

 Οι εγκρίσεις αυτές οι οποίες εξασφαλίστηκαν στο σύνολό τους από 1-1-2003 περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων εγκρίσεις περιβαλλοντικών όρων και χωροθέτησης, αδειοδοτήσεις από τις Αρχαιολογικές Υπηρεσίες και τη Δ/νση Δασών, καθώς και εγκρίσεις από τα αρμόδια όργανα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και του ΥΠΕΧΩΔΕ.