Αρχική Νέα Τοπικά Η πανσπερμία φορέων βρόχος στην ανάπτυξη των λιμανιών

Η πανσπερμία φορέων βρόχος στην ανάπτυξη των λιμανιών

22

Η ΕΜΠΛΟΚΗ πολλών υπουργείων και φορέων και η έλλειψη κονδυλίων σε ορισμένες περιπτώσεις είναι ίσως οι δύο σημαντικότεροι παράγοντες καθυστέρησης εκτέλεσης έργων υποδομής σε μία σειρά λιμανιών της χώρας όπως προκύπτει προκύπτει απο έκθεση που συνέταξε η Διεύνθυνση Λιμενικών Υποδομών της Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής.


Η έκθεση αποτελεί μία καταγραφή της λιμενικής πραγματικότητας της χώρας, και είναι συνέχεια των παρατηρήσεων που είχε ήδη κάνει η Πανελλήνια Ένωση Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΠΕΝ), αλλά και προτάσεων που διατύπωθηκαν σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στις αρχές ιουλίου στο ΥΕΝ όπου συμμετείχαν εκπρόσωποι της ΠΕΠΕΝ, της Ένωσης Εφοπλιστών Ακτοπλοΐας, του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας, καθώς και εκπρόσωποι των φορέων διοίκησης και εκμετάλλευσης των λιμένων, με σκοπό την εξέταση των προβλημάτων που παρουσιάζουν τα λιμάνια.


Οπως προκύπτει απο την έκθεση τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πολλά και σημαντικά έργα σε διάφορα λιμάνια ωστόσο πολλά μένουν ακόμη να γίνουν και στο πλαίσιο αυτό το ΥΕΝ αναγνωρίζει τη σπουδαιότητα των παρατηρήσεων της ΠΕΠΕΝ και εξακολουθεί να καταβάλλει συνεχή προσπάθεια, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων χάραξης και εφαρμογής της Εθνικής Λιμενικής Πολιτικής και του γενικού σχεδιασμού της λιμενικής ανάπτυξης.


Ωστόσο από την κείμενη νομοθεσία, το ΥΕΝ δεν έχει αρμοδιότητα εκτέλεσης δημοσίων έργων, τα οποία εκτελούνται από το ΥΠΕΧΩΔΕ είτε τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες του ή τις αρμόδιες υπηρεσίες Νομαρχιακού επιπέδου.


Επίσης καταβάλλεται προσπάθεια εξεύρεσης πόρων, μέσω:


– συντονισμού της προσπάθειας για χρηματοδότηση λιμενικών παρεμβάσεων από το Γ’ Κ.Π.Σ.


– προώθησης προτάσεων μέσω των Περιφερειών και των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων χρηματοδότησης για λιμάνια της περιοχής τους


– πρότασης για το ΠΔΕ της Γ.Γ.Λ.Λ.Π. του ΥΕΝ, για το τρέχον έτος,


– του Πρωτοκόλλου για τη χρηματοδότηση των θαλάσσιων λιμένων στην Ελλάδα που υπεγράφη μεταξύ κ. ΥΕΝ και του αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων


– της οργάνωσης και εδραίωσης του θεσμού υλοποίησης υποδομών με συμμετοχή ιδιωτικών πόρων που δημιουργούν νέα δεδομένα για τη χώρα μας (ΣΔΙΤ), σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο που ψηφίστηκε πρόσφατα.


Στην έκθεση σημειώνεται ακόμη ότι πολλά προβλήματα που έχουν τεθεί κατά το παρελθόν αντιμετωπίσθηκαν αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να υπογραμμισθεί ότι οι περιορισμένες πιτσώσεις και οι επίπεονες χρονοβόρες διαδικασίες είναι δύο παράγοντες που δυσχεραίνουν την άμεση και αποτελεσματική παρέμβαση της Υπηρεσίας για την επίλυση προβλημάτων.


Στη συνέχεια η έκεθση αναφέρεται αναλυτικά στις παραμβάσεις που έχουν γίνει σε διάφορα λιμάνια της χώρας, περίληψη των οποίων δημοσιεύει σήμερα η «Ν».


Ραφήνα


 Σειρά έργων προβλέπεται να εκτελεστούν στο λιμάνι της Ραφήνας το προσεχές χρονικό διάστημα.
Στο λιμάνι της Ραφήνας, τη δεκαετία του 1990, είχε ξεκινήσει η κατασκευή προσήνεμου μώλου και αποσπασμένου κυματοθραύστη, ώστε να δημιουργηθεί ο απαιτούμενος προστατευτικός λιμενοβραχίονας.


Μετά από προσφυγή του Δήμου Ραφήνας, το Συμβούλιο της Επικρατείας ΣτΕ αποφάσισε τη διακοπή του έργου διότι δεν είχαν υπολογιστεί οι επιπτώσεις των φερτών υλικών του ρέματος (ιζήματα) που εκβάλλονται στη λιμενολεκάνη, καθόσον η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων εκπονήθηκε μετά την έναρξη του έργου.


Επίσης, στην ίδια μελέτη προβλεπόταν σημαντική αύξηση της κίνησης του λιμένα έως και διπλασιασμός της μέχρι το έτος 2013. Το ΣτΕ έκανε δεκτό το σκεπτικό του Δήμου Ραφήνας που υποστήριζε ότι θα αλλάξει η υφή της πόλης.


Ύστερα από τα ανωτέρω ο Ο.Λ.Ρ. Α.Ε., εκπόνησε MASTER PLAN, στο οποίο προβλεπόταν η κατασκευή μόνο του προσήνεμου μώλου και κατά συνέπεια η προστασία του λιμένα από τους Βόρειους και Ανατολικούς ανέμους, χωρίς κρηπιδώματα, ώστε να μην υπάρχει δυνατότητα ελλιμενισμού περισσότερων πλοίων. Το έργο λόγω του μεγάλου προϋπολογισμού του είναι αρμοδιότητας Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.


Τέλος για την κατασκευή του προσήνεμου μόλου έχει τεθεί από την ΕΣΑΛ ο όρος της εκπόνησης ακτομηχανικής μελέτης και μελέτης επιπτώσεων του ρέματος. Τις δύο αυτές μελέτες προγραμματίζει να τις προκηρύξει ο Ο.Λ.Ρ. Α.Ε. στο άμεσο μέλλον.


Αναφορικά στην εκβάθυνση των προβλητών 3 & 4, καθώς και την προέκταση του πράσινου φανού, ο Ο.Λ. ΡΑΦΗΝΑΣ Α.Ε. προτίθεται, σύμφωνα με μελέτη που έχει εκπονηθεί για την επισκευή ποδός όλων των κρηπιδωμάτων του λιμένα, να προχωρήσει στην μερική εκβάθυνση, εφόσον εξασφαλιστούν οι κατάλληλες πιστώσεις.


Ωστόσο, στο MASTER PLAN προβλέπεται η εκβάθυνση μέχρι τα 8,5 μ. καθώς και η δημιουργία τεσσάρων θέσεων πρυμνοπλαγιοδέτησης τύπου «L» με την κατασκευή δύο «finger piers».


Είχε προϋπολογιστεί η αγορά προσκρουστήρων κατά το έτος 2005 ύψους 150.000,00 ευρώ. Ωστόσο, εξαιτίας μίας σειράς φορολογικών και άλλων έκτακτων υποχρεώσεων, ο Ο.Λ.Ρ. Α.Ε. αναγκάστηκε να μην προκηρύξει τον εν λόγω διαγωνισμό μέχρι το έτος 2007.


Ο χερσαίος χώρος του λιμένα, γύρω από τους προβλήτες, είναι μικρός. Μία από τις ενέργειες που έχει αναλάβει ο Ο.Λ.Ρ. Α.Ε. είναι η επέκταση του κατά έξι περίπου στρέμματα με την επίχωση-κρηπίδωση του ενδιάμεσου λιμενίσκου.


Για το σκοπό αυτό εκπόνησε μελέτη και στη συνέχεια υπέβαλλε πρόταση χρηματοδότησης του έργου από το ΠΕΠ Αττικής (Μέτρο 1.1). Παράλληλα, προώθησε και επικαιροποίησε παλαιότερες μελέτες για διευθέτηση του αλιευτικού καταφυγίου, ώστε να δοθεί ο μέγιστος δυνατός χώρος στη διακίνηση των αυτοκινήτων. Άλλος επιπλέον χώρος δεν έχει προβλεφθεί προς το παρόν.


Η αίθουσα αναμονής των επιβατών, όπως προβλέπεται στο MASTER PLAN του λιμένα, θα προχωρήσει αμέσως μετά την ολοκλήρωση του προηγούμενου έργου, καθώς προβλέπεται να κατασκευαστεί επί του προς επίχωση ενδιάμεσου λιμενίσκου. Οι σκιάδες των επιβατών κρίνονται επαρκείς και ανακαινίζονται κατά διαστήματα, ώστε να ικανοποιούν τις τρέχουσες ανάγκες.


Σχετικά με τη φωτοσήμανση του λιμένα, μετά από γνωμοδότηση της Υπηρεσίας Φάρων, θα τοποθετηθούν δύο νέοι φανοί στο βόρειο και νότιο άκρο του λιμένα. Για το σκοπό αυτό εκταμιεύθηκε ποσό 33.000,00 ευρώ περίπου και αναμένεται η προμήθειά τους.


Ο φωτισμός των προβλητών του λιμένα γίνεται μέχρι σήμερα με φωτιστικά σώματα που χρησιμοποιούνται στις εθνικές οδούς. Στο παρελθόν μια σειρά από αυτά δεν λειτουργούσαν. Από την αρχή του χρόνου έχουν αποκατασταθεί όλες οι βλάβες.


Γαύριον Ανδρου


– Η μελέτη «Αποκατάσταση λειτουργικότητας βαθών λιμένα Γαυρίου της νήσου Άνδρου» έχει ανατεθεί στην εταιρεία AKTI engineering Παλαιοκρασσά Αριστείδη και βρίσκεται στην ΤΥΔΚ για θεώρηση.


– Για την φωτοσήμανση του υφάλου «Βουβή» έχουν γίνει ενέργειες από το Δ.Λ.Τ.Τήνου – Άνδρου σε συνεργασία με την υπηρεσία Φάρων.


– Η φωτοσήμανση της βραχονησίδας «Τουρλίτης», η ενίσχυση της φωτοβολίας του πράσινου φανού του λιμενοβραχίονα καθώς επίσης και η μετατροπή σε προβλήτα του βραχώδη λιμενοβραχίονα θα εξεταστούν και θα προωθηθούν από το Δ.Λ.Τ.Τήνου- Άνδρου.


Τήνος


Εσωτερικό λιμάνι


– Η μελέτη «Αποκατάσταση λειτουργικότητας βαθών λιμένα Τήνου από φερτά υλικά» έχει ανατεθεί στην εταιρεία AKTI engineering – Παλαιοκρασσά Αριστείδη και βρίσκεται στην ΤΥΔΚ για θεώρηση.


– Την 20/07/2006 διενεργήθηκε πρόχειρος διαγωνισμός «Προμήθειας Προσκρουστήρων» και αναμένεται έγκριση της απόφασης από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ώστε να υλοποιηθεί η προμήθεια και τοποθέτηση τους.


– Η ενίσχυση της φωτοβολίας των φανών θα προωθηθεί από το Δ.Λ.Τ. Τήνου- Άνδρου.


Εξωτερικό λιμάνι


– Έχει προγραμματιστεί σύσκεψη την Παρασκευή 25-08-2006 όπου θα συζητηθούν ειδικότερα θέματα σχετικά με τα υπό εκτέλεση έργα στον λιμένα Τήνου.


– Προσκρουστήρες θα τοποθετηθούν μετά την προμήθεια που αναμένεται.


Μύκονος


Παλιός Λιμένας Μυκόνου:


– Η Εκβάθυνση της λιμενολεκάνης δεν προχώρησε, διότι ο αριθμός των συμβατικών πλοίων που προσεγγίζουν τη Ράμπα Νο 4 στον παλαιό λιμένα Μυκόνου περιορίστηκε σε μεγάλο βαθμό, λόγω της μεταφοράς της χρήσης του νέου Λιμένα.


– Η προστασία κεφαλής λιμενοβραχίονα ολοκληρώθηκε το Μάιο 2005. Τοποθετήθηκαν εκ νέου ογκόλιθοι στο βόρειο σημείο του παλιού Λιμένα και χτίστηκε το εκεί τοιχίο.


– Επίσης κατασκευή υπερυψωμένης ράμπας δεν χρειάζεται, διότι τα ταχύπλοα πλοία δεν προσεγγίζουν τον παλαιό λιμένα της Μυκόνου.


Νέο Λιμάνι Μυκόνου – Τούρλος


– Ο Φωτισμός του προβλήτα είναι ελλιπής, και προς το παρόν δεν μπορεί να βελτιωθεί, διότι το Σεπτέμβριο ξεκινούν τα έργα ολοκλήρωσης της Β΄ φάσης του νέου Λιμένα Μυκόνου.


– Τόσο στο νέο Λιμάνι του Τούρλου όσο και στο Βόρειο Λιμένα υπάρχουν σκιάδες.


– Στο νέο λιμένα του Τούρλου έχουν τοποθετηθεί για προσωρινή χρήση μέχρι της πλήρους ολοκληρώσεως του προαναφερθέντος έργου (Β΄ φάση) δύο κλειστά στέγαστρα αναμονής για την προστασία των επισκεπτών – ταξιδιωτών της Μυκόνου από τις καιρικές συνθήκες.


Σύρος


– Υπό δημοπράτηση βρίσκεται το έργο «Κατασκευή προβλήτα κρουαζιεροπλοίων στο λιμένα Σύρου».


– Προωθείται αποκατάσταση των ζημιών των κρηπιδωμάτων του λιμένα.


Πάρος


– Για τους προσκρουστήρες και το φωτισμό προβλήτα βρίσκεται σε εξέλιξη σχετική παραγγελία.


– Η ανακατασκευή των ραμπών έχει ολοκληρωθεί εκτός μίας η οποία θα κατασκευαστεί μέχρι τέλος του έτους. Για την ενίσχυση φωτοβολίας φανού «Αγίου Φωκά» το Δ.Λ.Τ.Πάρου – Αντιπάρου θα επιληφθεί άμεσα.


– Για την ασφαλή παραμονή των πλοίων στο λιμάνι σε άσχημες καιρικές συνθήκες απαιτείται νέος σχεδιασμός και ανακατασκευή κεντρικού λιμένα Παροικιάς που είναι εκτός των ορίων των αρμοδιοτήτων και των δυνατοτήτων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου.


– Οι ζητούμενες εκβαθύνσεις έχουν ολοκληρωθεί.


Νάξος


– Για το λιμένα Νάξου έχει εκπονηθεί και εγκριθεί μελέτη όπου προβλέπεται η επέκταση και διαπλάτυνση του κυρίως προβλήτα καθώς και η εκβάθυνση της λιμενολεκάνης. Η έναρξη ωστόσο των εργασιών για την κατασκευή του ανωτέρω έργου έχει αναβληθεί κατόπιν προσφυγής στο Συμβούλιο Επικρατείας και αναμένεται η εκδίκαση της υπόθεσης, για την εξέλιξή του.


– Σχετικά με τον ύφαλο «Φρουρός», εκκρεμεί να αποφανθεί το Συμβούλιο της Επικρατείας για το αν πρόκειται για περιοχή αρμοδιότητας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου ή της Υπηρεσίας Φάρων.


– Έχει προγραμματιστεί σύσκεψη την Παρασκευή 25-08-2006 όπου θα συζητηθούν ειδικότερα θέματα σχετικά με τα υπό εκτέλεση έργα στον λιμένα Νάξου.


Ίος


Προ τεσσάρων ετών ο Δήμος Ιητών είχε αναθέσει μελέτη για την επέκταση του προβλήτα ή οποία βρίσκεται σήμερα στο στάδιο της θεώρησης. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το ΠΕΠ Ν. Αιγαίου.


Σαντορίνη


 Τα βελτιωτικά έργα «Λιμενικά έργα Αθηνιού ν. Θήρας» στον εμπορικό λιμένα Αθηνιού βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και αναμένεται να περατωθούν αρχές του 2007.
– Τα βελτιωτικά έργα «Λιμενικά έργα Αθηνιού ν. Θήρας» στον εμπορικό λιμένα Αθηνιού ευρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και αναμένεται να περατωθούν αρχές του 2007. Με την απόδοση των νέων προβλητών θα αντιμετωπισθούν τα προβλήματα που δημιουργούνται, λόγω μη ύπαρξης επαρκούς μήκους κρηπιδώσεων.


– Για τον τουριστικό λιμένα Όρμου Φηρών έχει κατατεθεί μελέτη που αφορά πλωτό αγκυροβόλιο και θα εξυπηρετήσει όχι μόνο διερχόμενα σκάφη αναψυχής αλλά θα διευκολύνει και το έργο της από/επιβίβασης από τα κρουαζιερόπλοια.


– Ο νέος εμπορικός λιμένας (Θέση Αλμυρά) καθώς και οι οδικές προσβάσεις αυτού βρίσκονται στο στάδιο των αδειοδοτήσεων.


– Έχει εκπονηθεί μελέτη για την αξιοποίηση της λιμενικής ζώνης στην περιοχή Μονολίθου, που προβλέπει τόσο καταφύγιο αλιευτικών σκαφών όσο και προβλήτα για εμπορική χρήση.


Αμοργός


– Για τους Λιμένες Αμοργού, Κατάπολα και Αιγιάλη, στα πλαίσια του Τεχνικού Προγράμματος του έτους 2006, το Δ.Λ.Τ.Νάξου έχει προμηθευτεί επαρκή αριθμό προσκρουστήρων για τις ανάγκες των λιμένων, οι οποίοι προβλέπεται να τοποθετηθούν άμεσα.


– Παράλληλα, για το Λιμένα Αιγιάλης έχει εκπονηθεί μελέτη που βρίσκεται στο στάδιο έγκρισης των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, όπου προβλέπεται η βελτίωση – επέκταση του λιμένα.


Λήμνος


– Η κατασκευή του προστατευτικού ΒΔ μόλου έχει ήδη ξεκινήσει και η ολοκλήρωσή του αναμένεται σε τρία περίπου χρόνια.


– Σταθεροί προσκρουστήρες δεν υπάρχουν στα κρηπιδώματα λόγω του υψηλού κόστους. Υπάρχουν ελαστικά μεγάλων οχημάτων που αντικαθίστανται άμεσα όταν καταστραφούν.


Σούδα (Χανιά)


– Στη λιμενολεκάνη του επιβατικού Λιμανιού παρατηρούνται τοπικές εξάρσεις του πυθμένα, που προφανώς προκλήθηκαν από την κίνηση των προπελών των πλοίων. Δεν έγινε μέχρι σήμερα ο καθαρισμός – εκσκαφή της λιμενολεκάνης, επειδή δεν υπήρχε σε κοντινή απόσταση μηχάνημα κατάλληλο για την εργασία αυτή.


Επιπλέον από το 2003 αναμενόταν η έναρξη εκτέλεσης του έργου «Λιμένας Σούδας – Επέκταση επιβατικού προβλήτα ΑΔΡΙΑ» το όποιο προβλέπει εκσκαφές αυτής της λιμενολεκάνης. Το παραπάνω έργο δημοπρατήθηκε τελικά την 15-6-06.


Με το έργο αυτό προβλέπεται και η αντικατάσταση των προσκρουστήρων που υπάρχουν με προσκρουστήρες τύπου TRELLEX MV καθώς και ο ηλεκτροφωτισμός τόσο του Εμπορικού όσο και του Επιβατικού Λιμένα.


– Υπάρχει ένα σκιάδιο στην θέση που καταπλέει το πλοίο της ΑΝΕΚ. Στη θέση που καταπλέει το Highspeed είναι δύσκολο να κατασκευαστεί σκιάδιο επειδή η θέση αυτή, από επιλογή των ναυτιλιακών πρακτόρων, βρίσκεται στο Εμπορικό τμήμα του Λιμανιού.


– Τα προβλήματα που δημιουργούνται κατά τη φορτοεκφόρτωση των πλοίων στο Λιμάνι της Σούδας είναι γνωστά, ωστόσο η ρύθμιση της κυκλοφορίας παρουσιάζει αρκετές δυσκολίες επειδή τα δυο επιβατηγά-οχηματαγωγά που εξυπηρετούν την γραμμή Σούδα-Πειραιά αποπλέουν από το Λιμάνι της Σούδας συγχρόνως. Επιπλέον, για το Highspeed το διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ του κατάπλου και του απόπλου του είναι 30 λεπτά της ώρας.


Ο κυκλοφοριακός φόρτος στο Λιμάνι είναι υπερβολικά μεγάλος για διάστημα 1-1,30 ώρας. Για την αντιμετώπιση των παραπάνω προβλημάτων πρόσφατα διαμορφώθηκε χερσαίος χώρος στο Επιβατικό Λιμάνι, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί σαν χώρος στάθμευσης οχημάτων.


Επίσης, στο Εμπορικό τμήμα, στο οποίο εξυπηρετείται το Highspeed, σχεδιάζεται ο διαχωρισμός της ροής των οχημάτων που φτάνουν στο Λιμάνι για επιβίβαση στο πλοίο από εκείνη των οχημάτων που μεταφέρουν επιβάτες. Επιπλέον πρόκειται να διαμορφωθεί χώρος για προσωρινή στάθμευση ΙΧ οχημάτων.


Ρόδος


– Η εκβάθυνση του λιμένα «Ακαντιάς» Ρόδου προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός του μηνός Οκτωβρίου, σύμφωνα με ενημέρωση από την επιβλέπουσα αρχή την Τ.Υ. της Νομαρχιακής Αυτοδ/σης Δωδ/σου. Τα κρηπιδώματα του λιμένα «Ακαντιάς» έχουν δοθεί σε χρήση και συνεπώς μπορούν να γίνονται πλαγιοπρυμνοδετήσεις των πλοίων σ΄ αυτά.


– Έχουν ολοκληρωθεί τα κιγκλιδώματα και ένα στέγαστρο για τις ανάγκες των επιβατών που αφορούν τον Εμπορικό λιμένα Ρόδου και προβλέπεται η κατασκευή ενός επιπλέον (στεγάστρου).


Κάλυμνος


– Έχει γίνει εκβάθυνση της λιμενολεκάνης στα 8 μ., στον κύκλο ελιγμών των πλοίων, διαμέτρου 400 μέτρων, στα πλαίσια του έργου: «Ολοκλήρωση Εξωτερικών Έργων Λιμένα Καλύμνου».


– Έχει προγραμματιστεί η τοποθέτηση προσκρουστήρων στον προβλήτα πρυμνοδέτησης των Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων.


– Τον τελευταίο χρόνο έχουν γίνει σημαντικές βελτιώσεις στον φωτισμό του λιμανιού, οι οποίες θα ολοκληρωθούν σύντομα με τον επικείμενο φωτισμό του νέου υπήνεμου μώλου.


– Ήδη έχει ολοκληρωθεί το έργο: «Ολοκλήρωση Εξωτερικών Έργων Λιμένα Καλύμνου» και η Κάλυμνος διαθέτει πλέον ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια του Αιγαίου, το οποίο προσφέρει καταφύγιο στον αλιευτικό της στόλο και καλές συνθήκες προσέγγισης επιβατηγών πλοίων.


– Λόγω όμως της αρχικής φιλοσοφίας σχεδιασμού του έργου (προστασία του αλιευτικού στόλου από όλες τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες), η προσέγγιση μεγάλων πλοίων καθίσταται δύσκολη. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος είναι αναγκαία η κατασκευή, σε εξωτερικό σημείο του λιμανιού, προβλήτα για την προσέγγιση των επιβατηγών πλοίων και των κρουζιεροπλοίων. Ήδη το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Καλύμνου, εκτιμώντας ως επιτακτική την ανάγκη κατασκευής του έργου, προκήρυξε την ανάθεση των μελετών του έργου με τις διαδικασίες που προβλέπει ο Ν.3316/2005.


Φούρνοι


– Στο λιμένα δεν υπάρχει κτίριο αναμονής επιβατών οι οποίοι εξυπηρετούνται από τα υφιστάμενα ιδιωτικά καφενεία-μαγαζιά που υπάρχουν σε κοντινή απόσταση.


– Προς το παρόν το Λιμενικό Ταμείο Νομού Σάμου δεν έχει την οικονομική δυνατότητα για την σύνταξη μελέτης διαπλάτυνσης του εξωτερικού προβλήτα και εκβάθυνσης του λιμένα.


Αγιος Κήρυκας


– Έχει ήδη εγκριθεί με την υπ. αριθμ. 1444/6-7-2006 απόφαση Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου η μελέτη του έργου «Προστασία προσήνεμου μόλου λιμένα Αγ. Κήρυκου (α’ φάση) & αποκατάσταση ζημιών στην ανατολική προβλήτα», το οποίο έχει ήδη δημοπρατηθεί με χρονοδιάγραμμα έναρξης εργασιών το Σεπτέμβριο 2006.


– Σχετικά με τη διαπλάτυνση του ΒΔ προβλήτα, το Λ.Τ.Σάμου σε συνεργασία με τη Δ.Τ.Υ.Ν.Α. Σάμου (ως επιβλέπουσα υπηρεσία) προωθεί σχετική μελέτη και αναζητά χρηματοδότηση για την εκτέλεση του έργου.


Δονούσα


Για το Λιμένα Δονούσας, έχει εκπονηθεί μελέτη που βρίσκεται στο στάδιο έγκρισης των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, όπου προβλέπεται η βελτίωση – επέκτασή του.


Φολέγανδρος


– Το Δ.Λ.Τ. Ίου αναγνωρίζει ότι το λιμάνι της Φολεγάνδρου έχει επικίνδυνη είσοδο για τα πλοία και χρειάζεται εκβάθυνση, φωτοσήμανση και στέγαστρο επιβατών. Για την αντιμετώπιση των παραπάνω προβλημάτων σκοπεύει να αναθέσει σχετικές μελέτες.


– Για το φωτισμό προβλήτα και την τοποθέτηση προσκρουστήρων έχει ήδη επιληφθεί το Δ.Λ.Τ.Ίου.


Αντικύθηρα


– Απαιτείται εκβάθυνση, προσκρουστήρες, επέκταση προβλήτα και δέστρες.


– Χαρτογράφηση έξωθεν του λιμένος.


– Εκτελέσθηκε βελτίωση ηλεκτροφωτισμού από τον Δ.Λ.Τ.Κυθήρων και τοποθέτηση νέων φωτιστικών σωμάτων στον υπάρχοντα προβλήτα.


– Τοποθετήθηκε νέος φανός από την υπηρεσία φάρων.


Κύθηρα


Διακόφτης


– Απαιτούνται προσκρουστήρες και δημιουργία θέσης πλαγιοπρυμνοδέτησης.


– Να επιλυθεί το θέμα του πετρώδη βυθού με πρόσφορα μέσα.


Αγ. Πελαγία


Αποτελεί το πλησιέστερο στην απέναντι στεριά λιμάνι και πρέπει να συντηρηθεί επαρκώς σαν εναλλακτική λύση ιδιαίτερα σε νότιους και δυτικούς ανέμους. Απαιτούνται εκβάθυνση, προσκρουστήρες, επισκευή ράμπας και ολοκλήρωση προστασίας σε μήκος εβδομήντα μέτρων.


Χίος


– Όσον αφορά στην εκβάθυνση της νότιας πλευράς του λιμένα και συγκεκριμένα στην αφαίρεση λάσπης, έχει συμπεριληφθεί σε ευρύτερο έργο, έχουν ζητηθεί πιστώσεις από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και αναμένονται.


– Έχουν ήδη τοποθετηθεί στο βόρειο κρηπίδωμα προσκρουστήρες και συνεχίζουμε τις ενέργειες μέχρι να απορροφηθεί το ποσό των 49.899,95 € που εγκρίθηκε στην ΣΑΕ 189 έτους 2006.


– όσον αφορά στην πρόσδεση δύο πλοίων, αυτό είναι δυνατόν σήμερα εφόσον επικρατούν καλές καιρικές συνθήκες. Επειδή όμως υφίσταται το πρόβλημα, το Λιμενικό Ταμείο Χίου έχει συντάξει Γενικό Προγραμματικό Σχέδιο για βελτίωση των εγκαταστάσεων του Κεντρικού Λιμένα Χίου στο οποίο δίδεται λύση τόσο στο πρόβλημα αυτό, όσο και στην πλαγιοδέτηση μεγάλου τουριστικού πλοίου, καθώς και σε πολλά άλλα προβλήματα του Λιμένα. (π.χ. χερσαίοι χώροι, κτηριακές εγκαταστάσεις, χώροι στάθμευσης κ.λπ.).


 

Πηγή: Ναυτεμπορική 28/8