Αρχική Απόψεις Συνεντεύξεις Αξιολόγηση του Δημοσίου ανά τρίμηνο

Αξιολόγηση του Δημοσίου ανά τρίμηνο

18

Οι δημόσιες υπηρεσίες καλούνται κάθε τρεις μήνες να αξιολογούν, παρουσιάζοντας αναλυτικά, με βάση συγκεκριμένους δείκτες μέτρησης, τους στόχους και τον βαθμό αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητάς τους. Σε εγκύκλιό του, ο υπουργός Εσωτερικών και Δημ. Διοίκησης κ. Προκ. Παυλόπουλος ζητεί ειδικότερα, απ’ όλες τις υπηρεσίες, να καταγράψουν σε ειδικά έντυπα με πίνακες και διαγράμματα τα αποτελέσματα μετρήσεων, υποβάλλοντας την έκθεση και σε ηλεκτρονική μορφή στο υπουργείο. Οι υπηρεσίες θα πρέπει μέχρι και τον Νοέμβριο να αξιολογήσουν την εργασία τους συνολικά, αλλά και να κάνουν συγκριτικές αναφορές ως προς τους στόχους που είχαν αρχικά τεθεί και δεν επιτεύχθηκαν. Με εγκύκλιο του υφυπουργού Εσωτερικών κ. Αποστ. Ανδρεουλάκου ζητείται επίσης η συγκέντρωση και αποστολή προς το υπουργείο Εσωτερικών -το αργότερο έως τις 15 Οκτωβρίου- των αποδεικτικών στοιχείων που αφορούν στην αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών από τις δημόσιες υπηρεσίες. Τα στοιχεία θα πρέπει να καταγραφούν, προκειμένου να παρακολουθηθεί η εφαρμογή του μέτρου της αναζήτησης δικαιολογητικών για λογαριασμό των ενδιαφερομένων πολιτών.


Στην έκθεση αποτελεσμάτων, από την άλλη, θα πρέπει να γίνει αναζήτηση των αιτίων που οδήγησαν σε αποκλίσεις από τους ποσοτικούς στόχους καθώς και να προσδιοριστούν οι διορθωτικές – βελτιωτικές δράσεις.


Οι εκθέσεις υποβάλλονται στη Διεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας του υπουργείου Εσωτερικών και σε ηλεκτρονική μορφή. Οι εκθέσεις Απολογισμού της δράσης των δημοσίων Υπηρεσιών υποβάλλονται σε ετήσια βάση ενώ οι εκθέσεις Αποτελεσμάτων για επιμέρους αξιολογήσεις-μετρήσεις των φορέων υποβάλλονται κάθε τρίμηνο.

Πηγή: Καθημερινή, 14/9