Αρχική Νέα Ελλάδα - Κόσμος ΕΥΡΩΒΟΥΛΗ: Μ. Παναγιωτοπούλου- Κασσιώτου: Μπορεί η Ευρώπη να γίνει παγκόσμια ηγετική δύναμη...

ΕΥΡΩΒΟΥΛΗ: Μ. Παναγιωτοπούλου- Κασσιώτου: Μπορεί η Ευρώπη να γίνει παγκόσμια ηγετική δύναμη στην Ποιότητα των Συστημάτων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης;

11

Στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο ψηφίστηκαν τρείς νέες συστάσεις με στόχο τη βελτίωση της εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρώπη:
Έκθεση PRETS για την πρόταση σύστασης “Ευρωπαϊκός Χάρτης ποιότητας για την κινητικότητα”
Έκθεση TRUPEL για την πρόταση σύστασης “Βασικές ικανότητες για τη δια βίου μάθηση”
Έκθεση MANN για την πρόταση σύστασης “Δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων”.


Στον τομέα εκπαίδευσης και κατάρτισης ήδη από το 2002, το Συμβούλιο ενέκρινε ένα δεκαετές πρόγραμμα εργασίας και συμφωνήθηκαν οι τρεις μείζονες στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν έως το 2010:


– βελτίωση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης της ΕΕ·
– διασφάλιση προσβασιμότητας σε όλους·
– άνοιγμα της εκπαίδευσης και κατάρτισης στον ευρύτερο κόσμο.


Το υπό έγκριση Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων για τη διά βίου μάθηση και η Σύσταση για τις Βασικές Δεξιότητες για τη Διά Βίου Μάθηση πρέπει να θεωρηθούν από κοινού με τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Κινητικότητας ως λίαν αποτελεσματικά μέσα για την επίτευξη των στόχων αυτών.


Η πρόταση Σύστασης του Ευρωκοινοβουλίου για το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων θέτει σαφές χρονικό όριο (2009) διασύνδεσης των εθνικών συστημάτων πιστοποίησης προσόντων και συσχετισμού του ΕΠΠ με όλα τα νέα πιστοποιητικά προσόντων συμπεριλαμβανομένου και του Europass (ενιαίο ευρωπαϊκό βιογραφικό σημείωμα).


– Η Δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Βασικές Ικανότητες για τη Δια Βίου Μάθηση ενθαρρύνει την ανάπτυξη των εθνικών στρατηγικών συνεχούς κατάρτισης και βελτίωσης των συστημάτων εκπαίδευσης των κρατών μελών.


– Ο Χάρτης Ποιότητας για την Κινητικότητα αναμένεται να συμβάλει στη δημιουργία ευρωπαϊκού χώρου εκπαίδευσης και κατάρτισης καθώς στην παγκοσμιοποιημένη οικονομία η γνώση, η ευφυΐα και η δημιουργικότητα αποτελούν σημαντικές παραμέτρους. Οι θεματικές ενότητες του Χάρτη διευκολύνουν την γενική προετοιμασία των ενδιαφερομένων μέσω κατάλληλης πληροφόρησης και εκπόνησης σχεδίων μάθησης. (Learning plan). Εξατομικεύοντας τις ανάγκες για ευέλικτη μάθηση, ο Χάρτης υποστηρίζει τους μετακινουμένους λογιστικά και νομικά και τους εξασφαλίζει συνθήκες επανένταξης στη χώρα και στο εκπαιδευτικό σύστημα προέλευσης.


Η κ. Παναγιωτοπούλου δήλωσε ότι οι  νέες Συστάσεις αναμένεται να προσφέρουν σημαντική προστιθέμενη αξία στις προσπάθειες όλων των κρατών μελών, θα προωθήσουν την οικονομία που βασίζεται στη γνώση και θα δημιουργήσουν κατάλληλες υποδομές για τη δια βίου μάθηση και την κινητικότητα.


Η ευρωβουλευτής της Ν.Δ. εκτιμά ότι το ΕΠΠ και ο Ευρωπαϊκός Χάρτης της Κινητικότητας θα αναδειχθούν σε βασικά εργαλεία αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων και δικαιωμάτων αλλά και πιστοποίησης των μη τυπικών μορφών μάθησης.  Κατά την κ. Παναγιωτοπούλου η διαδικασία νομικής κατοχύρωσης των άτυπων προσόντων είναι ένα νέο κεφάλαιο στις εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις και αναμένεται να βοηθήσει στην κοινωνική ενσωμάτωση όσων αποκλείστηκαν από την εκπαιδευτική διαδικασία.