Αρχική Νέα Ελλάδα - Κόσμος ΕΥΡΩΒΟΥΛΗ: Ερωτηματικά για το Κοινοτικό Πρόγραμμα PROGRESS – Απασχόληση και Κοινωνική Αλληλεγγύη

ΕΥΡΩΒΟΥΛΗ: Ερωτηματικά για το Κοινοτικό Πρόγραμμα PROGRESS – Απασχόληση και Κοινωνική Αλληλεγγύη

7

 Ευρωκοινοβουλευτικός έλεγχος από την Μ. Παναγιωτοπούλου – Κασσιώτου, ευρωβουλευτή Ν.Δ.


Ψηφίστηκε στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο η κοινή θέση για θέσπιση  του Προγράμματος “PROGRESS” για την Απασχόληση και την Κοινωνική Αλληλεγγύη.


Το νέο πολυπρόγραμμα, διάρκειας 7 ετών (2007 – 2013) καλύπτει 5 διαφορετικούς τομείς με ξεχωριστό για τον καθένα προϋπολογισμό στα πλαίσια ενός χρηματοδοτικού πλαισίου 657 εκατ. ευρώ:
1. απασχόληση                   23%,
2. κοινωνική προστασία και ενσωμάτωση      30%,
3. συνθήκες εργασίας          10%,
4. καταπολέμηση των διακρίσεων       23%
5) ισότητα των φύλων       12%.


Το Πρόγραμμα PROGRESS αντικαθιστά ΌΛΑ τα μέχρι σήμερα γνωστά και επιτυχημένα ευρωπαϊκά προγράμματα ανά τομέα με γνωστότερο στην Ελλάδα το ΕQUAL και τα Προγράμματα για την Ισότητα.


Την 1η Ιανουαρίου 2007 θα απαιτηθούν νέες γνώσεις και ικανότητα προσαρμογής και αξιοποίησης των πληροφοριών για την χρήση των νέων δράσεων του PROGRESS.


Κράτη Μέλη, Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης και οι οργανισμοί τους, Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές, Εξειδικευμένοι Φορείς, Κοινωνικοί Εταίροι, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, “ιδίως εκείνες που είναι οργανωμένες σε ευρωπαϊκό επίπεδο”, ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Εμπειρογνώμονες,  Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης μπορούν να γίνουν εταίροι στο Πρόγραμμα.


Με το PROGRESS  μπορούν να χρηματοδοτηθούν δράσεις:
* Με σύμβαση παροχής υπηρεσιών κατόπιν πρόσκλησης υποβολής προσφορών
* Με μερική υποστήριξη έως 80% του συνόλου των δαπανών κατόπιν πρόσκλησης υποβολής προτάσεων.


Κοινοί στόχοι και των 5 δράσεων του PROGRESS είναι η ανάλυση της κατάστασης και η ανάπτυξη στατιστικών εργαλείων ανά τομέα μαζί με την αξιολόγηση και παρακολούθηση των πολιτικών και της εφαρμογής της κοινοτικής νομοθεσίας.


Η πρόθεση του Προγράμματος να ενισχύσει “την ικανότητα των κυρίων ευρωπαϊκών δικτύων να προωθούν και να υποστηρίζουν τις πολιτικές και τους στόχους της Κοινότητας” εγγράφεται σε μια γενικότερη προσπάθεια να αποκτήσουν τα είδη των δράσεων ισχυρή ευρωπαϊκή διάσταση και να εξασφαλίζουν ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία.


Η ευρωβουλευτής της Ν.Δ. κ. Μ. Παναγιωτοπούλου – Κασσιώτου διαπιστώνοντας την τεράστια σημασία της διαφάνειας και της αποφυγής αλληλοεπικαλύψεων κατά την εκτέλεση των δράσεων του PROGRESS υπέβαλε στην Ευρ. Επιτροπή ερωτήσεις ζητώντας διευκρινίσεις για:
α) Τον ακριβή ορισμό και το περιεχόμενο “των κυριότερων ευρωπαϊκών δικτύων” των οποίων η απευθείας χρηματοδότηση δημιουργεί ερωτηματικά, και
β) Τη σύνθεση και τις αρμοδιότητες της επιτροπής που θα επικουρεί την Κομισιόν στην πραγματοποίηση του Προγράμματος PROGRESS.